Ekomatcentrum har summerat 2013 års ekologiska inköp i offentlig sektor och konstaterar att ekomålet för offentlig sektor inte kommer att nås förrän tidigast nästa år. Dock har 58 kommuner och landsting nått målet, 25 procent ekologiska inköp, och klassat in i årets Ekomatsliga.

Offentlig sektor köpte 23 procent ekologiska livsmedel under 2013. En ökning med 10 procent sedan 2012.

- Jag är lite besviken att vi inte nådde ända fram under 2013. Bara två ynka procent från det nationella 25 procents målet, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Förmodligen når vi målet under 2014.

Totalt har 247 kommuner och landsting i Sverige deltagit i enkätundersökningen vilket innebär en svarsfrekvens på 80 %.

- Eftersom majoriteten av Sveriges större kommuner och landsting deltagit är det rimligt att anta att resultatet speglar verkligheten, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum. 

Brist på ekologiska produkter bidrar till missat mål

Ökningstakten för de ekologiska inköpen har avtagit något i offentlig sektor det senaste året. Orsaken kan bero på att det varit brist på vissa ekologiska livsmedel under 2013. Handeln med ekologiskt har tagit fart i detaljhandeln vilket har bidragit till ökad konkurrens om de ekologiska livsmedlen som finns på marknaden. Man kan säga att den privata detaljhandeln och offentlig handel konkurrerar om ett begränsat utbud av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden.

Hälften av landstingen och regionerna har nått 25-procentsmålet

Åtta landsting och två regioner av 19 har nått 25 procentsmålet. Det är drygt hälften av landstingen och regionerna i landet. 20 procent av landets kommuner nådde målet, nästan dubbelt så många som året innan, 2013. Totalt är det 58 kommuner och landsting som nått målet. 

- Landstingen och regionerna är klart ledande vad gäller ekologiska inköp. De jobbar strategiskt och långsiktigt mot ökade ekologiska inköp, säger Eva Fröman.

Flera kommuner mot 100 procent ekologiskt

Majoriteten, 85 procent, av de kommuner och landsting som besvarat enkäten har ett politiskt mål eller beslut om att öka inköpen av ekologiskt. Trots att vi egentligen saknar ett nationellt mål (det ursprungliga och enda målet om 25 % ekologiskt i offentlig sektor gällde fram till 2010) tas nya mål i nästan alla kommuner och landsting. Ribban höjs och nya måldatum skrivs. En ny trend är att sätta 100 procent som mål – det är 6 kommuner som jobbar mot 100 procent ekologiskt; Borlänge, Lund, Malmö, Södertälje, Uppsala och Västerås.

Mätt i kilo har vi nått 30 procent ekologiskt

Andel ekologiska livsmedel kan mätas både i kronor och i kg.  45 kommuner har angivit andel ekologiska inköp i kg. I genomsnitt hade dessa kommuner en andel på 30 % ekologiska livsmedel. kg.  Baserat på dessa siffror är det mycket troligt att andelen ekologiska livsmedel mätt i antal kg för hela landet ligger betydligt högre än det genomsnitt som mäts i kronor och ören.

-Vi hoppas att svarsfrekvensen på denna fråga höjs i nästa års undersökning  och att vi då får ett ännu bättre underlag att basera vår statistik på, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum. 
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30