I Sverige finns hundratals soptippar eller deponier som ska stängas och täckas över inom de närmaste åren. Genom att använda TvetaMetoden sparas stora mängder naturmaterial eftersom bland annat aska från förbränning istället används till sluttäckningen. Metoden, som beskrivs i en aktuell rapport från Avfall Sverige, har utvecklats av Telge Miljöteknik och Luleå Tekniska Högskola.

De deponier som ska stängas innehåller avfall som deponerats under de senaste 20-30 åren. När de nu täcks över måste detta göras på ett sådant sätt att inte föroreningar läcker till den omgivande miljön.

- Ett stort problem är lakvatten som uppstår när regnvatten tränger igenom avfallet. Det innehåller en mängd ämnen som kan skada miljön. En viktig miljöutmaning är därför att täcka över de gamla deponierna på ett sådant sätt att så lite vatten som möjligt kommer i kontakt med avfallet, säger Gustav Tham.

Ett sätt att täcka över deponierna som avslutas är att använda naturmaterial. Det kommer dock att behövas 100 miljoner ton de närmaste tio åren - en mängd som är så stor att den i sig riskerar att bli ett miljöproblem. Ett annat sätt att lösa problemet är TvetaMetoden, som godkänts av Miljödomstolen, där man istället använder återvunnet material som konstruktionsmaterial för att täcka deponierna.

- Aska från förbränning har visat sig ha liknande egenskaper som en del vulkanaskor, vilket innebär att det är ett mycket tätt material. Genom att använda aska minskar behovet av naturmaterial, säger Ylva Gustavsson på Telge Miljöteknik.

Inom Telgekoncernen i Södertälje insåg man tidigt problemen. Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet började man redan 1996 att utveckla den metod som idag fått namnet TvetaMetoden.


För ytterligare information
Ylva Gustavsson
Telge Miljöteknik
Tel: 08 553 221 67
E-post: ylva.gustavsson@telgemiljoteknik.se

Anders Hedenstedt
Avfall Sverige
Tel: 0709-49 49 57
E-post: anders.hedenstedt@avfallsverige.se

Ladda ner rapporten från http://www.avfallsverige.se/se/netset/files3/web/P01.m4n?download=true&id=2311_48558812

Om Telge Miljöteknik och Telge Återvinning
Telge Miljöteknik arbetar med utveckling av miljöriktig återanvändning av upparbetade restprodukter. Telge Miljöteknik är ett dotterbolag till Telge Återvinning som ingår i koncernen Telge. Telge Återvinning arbetar med insamling och behandling av såväl hushållsavfall som industriellt avfall.
På Tveta återvinningsanläggningen tas ca 200 000 ton avfall emot per år och återvinningsgraden är hela 95 procent. Telge Återvinning omsätter ca 163 mkr och har 75 anställda.

www.telgemiljoteknik.se, www.telgeatervinning.se


Om Avfall Sverige
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

www.avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20