Huvudkontoret i Moskogen från ovan Fotograf/Källa: Teknomedia/KSRR

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Nu har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget.

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundregionens Renhållare, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har på uppdrag av KSRR:s förbundsstyrelse tagit fram ett förslag till ny gemensam renhållningsordning för perioden 2021-2028.

Helst vill vi inte att avfall uppstår över huvud taget. Avfallsplanen sätter riktningen för hur vi ska arbeta för att i första hand förebygga avfall. Den talar också om hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra resurser i ett kretslopp, där så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. Avfallsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för utveckling av avfallshanteringen inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028.

Följande målområden har fastställts:

  • Avfallsminimering för hushåll, kommunal verksamhet, samt genom återbruk
  • Ökad återvinning
  • Minska avfallets farlighet
  • Användarfokus
  • Förebygga och begränsa nedskräpning
  • Fysisk planering

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter skickas till KSRR via avsett svarsformulär senast 4 september 2020. Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan renhållningsordningen kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.


Med vänliga hälsningar
KSRR - Kalmarsundsregionens RenhållareKSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se