Migrationsverket välkomnar utredningen om att stärka barns rättigheter. Men för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag krävs att lagstiftaren tydligare klargör hur lagen ska användas i migrationsprocessen. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till regeringen.

– Det räcker inte med att lyfta in artiklarna i Barnkonventionen i svensk lag. Lagen behöver vara mycket tydligare för att kunna tillämpas i exempelvis asylärenden, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Syftet med utredningen Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) är att ge barn en juridiskt starkare ställning, även i migrationsprocessen.

– Det ställer vi oss oreserverat positiva till. Men just därför understryker vi vikten av att få en lagstiftning som ger oss vägledning i hur barns rättigheter ska bedömas i migrationsprocessen, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket anser att utredningen förenklar de intressekonflikter som kan uppkomma vid tillämpningen av konventionen och andra intressen i lagstiftningen, till exempel intresset av att upprätthålla reglerad invandring.

– För att vi ska kunna tillämpa bestämmelserna på ett rättssäkert sätt är det inte rimligt att det ska ligga på enskilda handläggare att tolka och tillämpa reglerna i konventionen, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket efterlyser ytterligare vägledning om hur konventionen ska tillämpas i förhållande till bestämmelserna i utlänningslagstiftningen och annan nationell och internationell lagstiftning. Exempel på sådana är

  • lagkommentarer om den specifika handläggningen och innebörden av utlänningsärenden
  • förklaringar i respektive lagars förarbeten om hur Barnkonventionens artiklar ska tolkas

I remissyttrandet konstaterar Migrationsverket också att en konsekvens av den nya lagstiftningen är längre handläggningstider, eftersom det kommer att krävas fler och utförligare utredningar för var och en av de sökande.

Regeringens utredare presenterade betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) den 11 mars 2016. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.