Bildandet av Försvarsexportmyndigheten har lett till tydligare rollfördelning och ökad transparens i det statliga exportstödet, visar Statskontorets rapport. Myndighetens redovisning av verksamhetens resultat behöver dock bli tydligare.

Syftet med bildandet har till stor del uppnåtts
Försvarsexportmyndigheten bildades för att undvika de intressemotsättningar och målkonflikter som kan uppstå när en myndighet både köper materiel av och ger exportstöd till samma företag. Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska försvarsmaterielexporten tydligare. I dag finns en formell process för att ansöka om exportstöd vilket gör att man kan se vilka företag som får stöd och på vilka grunder.

     - Syftet med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, att skapa helhetssyn och en transparent process för exportstödet, är till stor del uppfyllt, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Brister i redovisningen
Försvarsexportmyndighetens redovisning ger inte en tydlig bild av myndighetens kostnader och verksamhetens resultat. Det finns brister i den ekonomiska redovisningen som gör det svårt att få en heltäckande bild av myndighetens totala finansiering och ekonomiska flöden. Trots återkommande krav från regeringen har Försvarsexportmyndigheten inte tagit fram resultatindikatorer för att visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet och hushållning.

     - Utifrån de brister vi sett i Försvarsexportmyndighetens redovisning av kostnader och resultat menar Statskontoret att kraven på redovisningen måste skärpas, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs rapporten Tydligare roller och ökad transparens. En uppföljning av Försvarsexportmyndigheten

Kontakt:

Åsa von Sydow, utredare Statskontoret tel. 08-454 4620, åsa.vonsydow@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26