Personer med behov av tidskrävande sjukvårdande insatser riskerar att nekas eller förlora den statliga assistansersättningen. Det är följden av en otydlig lagstiftning och en åtstramande rättspraxis. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdragav regeringen har granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur relevant domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen.

Personlig assistans beviljas för grundläggande behov och andra personliga behov av kommunerna eller Försäkringskassan. Men Försäkringskassan får inte bevilja assistansersättningen för sjukvård som hälso- och sjukvården ska utföra. Däremot får Försäkringskassan bevilja ersättning för sjukvård som hälso- och sjukvården bedömt att exempelvis en personlig assistent kan utföra som egenvård. Detta lagliga hinder gäller inte för kommunerna.

Fram till i år ingick egenvård i grundläggande behov. Av granskningen framgår att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), i några centrala domar, har ändrat praxis gällande sjukvård i personlig assistans i en kraftigt åtstramande riktning. Till följd av detta har Försäkringskassan ändrat tillämpningen och nu faller egenvård under andra personliga behov. Grundläggande behov är en förutsättning för personlig assistans, oavsett vilken huvudman som betalar för insatsen.

– Försäkringskassan är skyldig att följa domar från HFD, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen, en av rapportens författare.

ISF konstaterar att det inte finns någon tydlig gräns för vad som ska betraktas som daglig omvårdnad för grundläggande behov och vad som ska betraktas som en insats där hälso- och sjukvården ska bedöma patient­säkerheten. Det är därför svårt för Försäkringskassan att tillämpa reglerna på ett enhetligt sätt.

Granskningen visar att lagstiftningen är otydlig också avseende olika huvudmäns ansvar. Det finns incitament för kommuner och landsting att vältra över ansvaret för sjukvårdande insatser – och indirekt personliga assistenter – på staten via Försäkringskassan. De personliga assistenterna tvingas därmed ofta ta ett orimligt stort ansvar.

ISF rekommenderar att regeringen överväger om lagstiftningen och rättspraxis står i överenstämmelse med målen för den personliga assistansen.

Rapporttitel

Sjukvårdande insatser och personlig assistans, Rapport   2016:16

Kontaktperson

Tomas Agdalen 08-58 00 15 62

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00