Tågperrong med väntande resenär som kollar på mobilen. Fotograf/Källa: Shutterstock

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.

Propositionen som i huvudsak anger de ekonomiska ramarna för transportinfrastrukturplanen går inte in nämnvärt på specifika objekt. Däremot är den ökade ekonomiska ramen (+103 miljarder för utveckling), ett löfte från infrastrukturministern om att lagt kort ligger ett tydligt besked om ny järnväg Göteborg-Borås.

- Ny järnväg Göteborg-Borås är redan beslutad, och från dagens besked utgår vi från att det betyder att det beslutet ligger fast. Den utredning som Trafikverket just nu bedriver om Göteborg-Borås har kommit mycket långt och innehåller terminalnära läge vid Landvetter flygplats, central station i Borås och station i Mölndal. Den regionala och kommunala planeringen har utgått från det under lång tid, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

För andra angelägna satsningar går det inte att dra några konkreta slutsatser av propositionen. Västra Götalandsregionen arbetar för det som kallas ”förstärkningsalternativet”, vilket innebär att ny stambana Göteborg-Borås kopplar på den befintliga kust-till-kust banan:

-I den fortsatta planeringen för nya stambanor måste det finnas ekonomiskt utrymme för den här lösningen. Då kan vi gå från 7 miljoner till 17-19 miljoner kollektivtrafikresor per år, vilket är unikt i Sverige, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen.  

Den angivna ramen innebär förmodligen att det kommer ta lång tid att bygga ut resten av det nya stambanenätet. Då är det viktigt att andra investeringar som behövs här och nu inte skjuts på framtiden.

- Vid sidan av nya stambanor ser Västra Götalandsregionen och kommunerna ett stort behov av att möjliggöra att det blir fyrspår på Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås, och även dubbelspår på den del där det saknas idag mellan Göteborg och Oslo, tillägger Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande.

Länk till regeringens pressmeddelande 210416

Fakta:
Den nuvarande ekonomiska ramen för 2018-2029 omfattar 622,5 miljarder i 2017 års priser. I den nya infrastrukturpropositionen för 2022-2033 föreslås ramen vara 799 miljarder i 2021 års priser. Därtill beräknas 77 miljarder tillkomma från ban- och trängselavgifter under 2022-2033. De kan också användas. Därmed blir totalsumman 876 miljarder. När propositionen har behandlats av riksdagen får Trafikverket regeringens uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan. I den listas de objekt som ska prioriteras. Regeringen tar beslut om den nationella planen nästa år.
Källa: Regeringskansliet

Kontakt:

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen
Tel: 0730-98 48 00

Helen Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0761-41 02 69

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 0708-67 16 21

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra GötalandsregionenKontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se