Fotograf/Källa: Ester Hedberg

EU vill att offentligt finansierad webb ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Senast i höst måste alla medlemsländer ha lagar om webbtillgänglighet. Funktionsrätt Sverige är kritiskt till det svenska lagförslaget, som innehåller otydligheter och undantag. Dyslexiförbundet ställer sig bakom kritiken.

Alla bör kunna ta del av innehåll och tjänster på webben. Tyvärr har många med funktionsnedsättningar svårt att använda webben. En ny rapport om hur svenskar med funktionsnedsättning använder internet visar att i synnerhet personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har svårt att använda internet.

Avsikten med EU:s direktiv är att offentligt finansierad webb ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Direktivet vilar på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Genom att ratificera konventionen har Sverige åtagit sig att följa den.

Konventionen omfattar rätten att kunna ta del av information och kommunikation. Att ha tillgång till innehåll och tjänster på webben är en förutsättning för delaktighet och yttrandefrihet. Enligt konventionen:

  • ska allt nytt som skapas följa universell utformning
  • ska befintliga hinder gradvis tas bort
  • därutöver finns skyldighet till skälig anpassning på individnivå

Så sent som i november bestämde riksdagen att målet för svensk funktionshinderpolitik ska vara jämlikhet och full delaktighet. För att nå målet ska politiken inriktas på de tre punkterna ovan samt på att motverka diskriminering.

– Med tanke på beslutet som nyligen fattades är regeringens lagförslag om tillgänglig webb anmärkningsvärt, säger Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundets ordförande.

Förslaget innehåller otydligheter och undantag för vilka och vad som ska omfattas av direktivet, menar han. En konsekvens kan bli att aktörer hittar ursäkter för att slippa göra webb tillgänglig. Därmed finns risken att många även i fortsättningen stängs ute från att webben.

– Ett samhälle som Sverige kräver att du är uppkopplad och förstår och kan använda de digitala tjänsterna. Vi har ett demokratiskt problem när inte alla kan ta del av information och tjänster på internet, säger Bengt-Erik Johansson.

Remisstiden är över. Nu vill Dyslexiförbundet att regeringen ser till att det blir en lag som bidrar till att förverkliga målet för svenska funktionshinderpolitik.

Text: Ester Hedberg

Läs Funktionsrätt Sveriges remissvar
Läs rapporterna om Svenskarna med funktionsnedsättning och internet
Läs EU:s direktiv om webbtillgänglighet
Läs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

 


Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780