Coronapandemin får stora konsekvenser. Ekonomin har bromsat in kraftigt och arbetslösheten ökar. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 6,5 procent av BNP och Maastrichtskulden ökar till 46 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Den ekonomiska utvecklingen har påverkats dramatiskt av coronapandemin. Sverige har gått in i en djup lågkonjunktur. BNP minskar med 6,5 procent i år och arbetslösheten ökar med drygt 2 procentenheter till 8,9 procent.

Regeringen har på kort tid infört en rad åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin vilket gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter ger det sammantaget ett underskott på 311 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande. Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) beräknas i år öka till 46 procent av BNP. 

– Utvecklingen är mycket osäker, men coronapandemin har orsakat en djup lågkonjunktur med stort underskott i offentliga sektorns sparande. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Nästa år växer BNP med 4,7 procent men arbetslösheten fortsätter att stiga och konjunkturen blir fortsatt svag. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir 2,1 procent av BNP 2021.

Prognosen i siffror

  2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,2 -6,5 4,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
15 -311 -106
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,3 -6,5 -2,1
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
0,0 -3,0 0,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 43 204 38
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -396 -21
Maastrichtskuld – procent av BNP  35,2 45,5 43,1

Mer information

Mer information och en webbsänd presentation hittar du på vår webbplats

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Jerker Jonsson

utredare

Jerker.Jonsson@esv.se

08-690 43 98

Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70