Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de minst två gånger i veckan, eller enligt vad Regeringskansliet närmare anger, ska ge en samlad lägesbild över arbetet i länsstyrelserna och ge en redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i samtliga län.

Under fredag den 20 mars 2020 genomfördes ett möte mellan statsministern, civilministern och landets 21 landshövdingar. På mötet informerades regeringen om situationen i länen.
 
- Statsministern poängterade att lägesbilder från hela Sverige är helt avgörande för regeringen, säger landshövding Magdalena Andersson. Det ser olika ut i landet och informationen är viktig när man fattar beslut.
   
Länsstyrelserna bedriver ett aktivt krisarbete runtom i landet för att hantera spridningen av covid-19. Arbetet består bland annat i att samordna stat, regionerna och kommunerna ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet.
 
Uppdraget att lämna in löpnade samlade lägesbilder till regeringen ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Hallands län. 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41