I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Vasagatan är ett av Citys mest högtrafikerade gångstråk med cirka 50 000 gående per dygn kring Mäster Samuelsgatan. Det är också ett av Citys större cykelstråk med cirka 7 000 cyklister per dygn. Men i dag domineras gatan av bilar där cykel- och gångtrafik har fått stå tillbaka med låg framkomlighet och dålig trafiksäkerhet som följd.

– De stora förändringar som kommer att genomföras på Vasagatan är lika glädjande som de är viktiga. Vasagatan kommer att bli mer tillgänglig och kommer även ge plats åt stadsliv med breda gångbanor och ytor för vistelse, sittbänkar och möten, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Projektet omfattar Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Kvällens beslut innebär sammanhängande cykelbanor och trafiksignalerna planeras för grön våg för cykeltrafiken. Vasagatan rustas också upp med breddade gångbanor med markvärme, fler träd i nya växtbäddar och bättre belysning. Även övergångsställen kommer att breddas där så är möjligt. Hastighetsgränsen sänks från 50 km/h till 40 km/h.

– Det är också glädjande att vi är överens med fastighetsägare om medfinansiering och att det därmed är bra att satsa på gående och cyklister. Besökare kommer att mötas av en helt annan gata präglad av den moderna stadens sätt att se på citykärnan, säger Daniel Helldén.

Omvandlingen av Vasagatan är i linje med stadens övergripande Vision för city, där omprioriteringen av gatuutrymmet kommer att bidra till ett mer levande stadsliv och kan antas vara positivt för besöksnäringen.

Beslutshandlingarna bifogas samt finns här http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2017-09-04#agenda-75 

På trafiknämnden i förra veckan beslutades två andra större projekt som förbättrar för gångtrafikanter och cyklister. Det gäller dels Torsgatan som återställs efter bygget av Citybanan och får nya cykelbanor, dels Stadsgårdsleden som får breddning av gång- och cykelbanan vid Fotografiska och färjeterminalen där många allvarliga olyckor inträffat med oskyddade trafikanter.

Korta fakta

  • Projektområdet är cirka 750 meter långt
  • Den totala längden ny- eller ombyggda cykelbanor och cykelfält är cirka 2,1 km.
  • Påbörjas våren 2018
  • Byggtiden uppskattas till tre år.
  • Arbetena kommer att pågå ungefär april–november varje år.
  • Alla entréer kommer vara tillgängliga under byggtiden.
  • I samband med gatuarbetena utför staden arbeten åt ledningsägare, för att gatan inte ska behöva grävas upp flera gånger.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02