Vilka uttagsval som blivande pensionärer, särskilt ekonomiskt utsatta, gör för sin tjänstepension beror mycket på den information och ansökningsblankett de möter. Tidsbegränsade utbetalningar av tjänstepension leder till att förvärvsarbetet minskar och att bostadstillägg för pensionärer ökar. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Tjänstepensionsbolagen och arbetsmarknadens parter har ett mycket stort ansvar när de utformar information och blanketter till de blivande pensionärerna.

Det visar förändringar av det så kallade tremånadersbrevet som anställda inom kommunal sektor fick inför sin 65-årsdag. När möjligheten att göra ett femårigt uttagsval lyftes fram ledde det till en dryg fördubbling av de femåriga utbetalningarna, så att varannan istället för var fjärde pensionär valde ett femårigt uttag. När informationen istället lyfte fram möjligheten att göra ett tioårigt uttagsval ökade andelen som valde just 10 års utbetalningstid.

   – Tidsbegränsade tjänstepensioner har fördelar som till exempel att de möjliggör en anpassning av konsumtionen vid övergången från arbetslivet till livet som pensionär. Det finns dock en risk att vissa grupper använder upp en för stor del av pensionskapitalet under den första tiden som pensionär, säger Daniel Hallberg som är en av författarna till rapporten.

Studien visar att uttagsvalen har följdverkningar på andra inkomster och på statens budget. Förvärvsinkomsterna, och därmed skatteinkomsterna, minskar under tiden när den tidsbegränsade pensionen betalas ut. En tolkning är att fler ser det som möjligt att trappa ned arbetet eftersom de får ekonomisk möjlighet att göra det.

Bostadstillägget, som utgår för att täcka bostadsutgifter för personer över 65 års ålder som har små inkomster, ökar och det sker redan under tiden som den tidsbegränsade pensionen betalas ut. En förklaring är minskade inkomster från förvärvsarbete.

   – Sammantaget minskar andelen ekonomiskt utsatta under den första tiden som pensionär tack vare tjänstepensionerna. Vi ser ingen förändrad risk för ekonomisk utsatthet när utbetalningen av den tidsbegränsade pensionen upphört, säger Daniel Hallberg.

Rapporttitel

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard, Rapport   2017:1

Kontaktperson

Daniel Hallberg 08-58 00 15 47

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00