Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning RJ Sabbatical, där forskare får möjlighet att avsluta forskning och skriva färdigt artiklar eller monografier, öppnar den 12 april.

Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta forskning, och samtidigt vistas minst en månad utomlands. Stödet omfattar ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar likväl som i monografier. Syftet med stödet är också att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge möjlighet till utlandsvistelse under en period.

Under forskningstiden på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen, och lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander. RJ Sabbatical erbjuder forskarna möjlighet att under en begränsad tid prioritera forskning framför andra uppgifter. Då forskningen ofta får stå tillbaka för administrativa uppgifter och undervisning öppnas här en möjlighet att slutföra tidigare finansierad forskning så att den blir tillgänglig för andra forskare och samhället i stort. Förhoppningen är att forskarna ska bidra till internationella vetenskapliga kontakter och samarbeten vid heminstitutionen under en längre tid efter avslutad RJ Sabbatical.

Utlysning: https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2021/


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435