Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent under 2017, visar preliminära siffror. Utvecklingen är fortsatt för långsam för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen.

Det framgår av Naturvårdsverkets preliminära statistik av de klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser för 2017, som var 52,2 miljoner ton. Den preliminära statistiken används som en temperaturmätare för att följa upp klimatmålen. Utsläppen minskade med 1,4 procent 2017.

− Resultaten visar att Sverige behöver ta ett gemensamt ansvar för att snabbt minska utsläppen säger Anna-Karin Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatmålsenhet.

I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre tidsperioder.

Läs mer:

För att Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045 behöver en minskningstakt om i snitt 5–8 procent per år uppnås. För att öka takten krävs ytterligare åtgärder, läs mer om Naturvårdsverkets förslag för att nå klimatmålen i rapporten ”Med de nya svenska klimatmålen i sikte”.

 

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser och scenarion för 2045. Minskningstakten är uttryckt i ett intervall eftersom kompletterande åtgärder såsom internationella klimatinsatser, ökat upptag i skog och mark samt upptag och lagring av utsläpp får räknas in i måluppfyllelsen.

 

Utrikes transporter ingår inte i Sveriges klimatmål
De utsläpp som utrikes transporter via sjöfart och flyg ger upphov till omfattas inte av Sveriges klimatmål. Utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, ökade med 11 procent jämfört med förgående år. Sjöfarten står för den största andelen av utsläppen.

För att kunna följa utvecklingen av Sveriges befolknings internationella flygande över tid tar Naturvårdsverket fram statistik över detta. Statistiken visar att i snitt var medelsvenskens utsläpp från utlandsflyg cirka 1,2 ton koldioxidekvivalenter per person (år 2014 inkl. höghöjdseffekten), vilket är sju gånger mer än det globala genomsnittet. I slutet av augusti kommer Naturvårdsverket att publicera nya siffror för de tre senaste åren (2015 – 2017) över Sveriges befolknings internationella flygresor.

Statistiska Centralbyråns statistik
SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. SCB:s nästa publiceringstillfälle för första kvartalet 2018 är den 30:e augusti.

 • SCB:s Miljöräkenskaper - statistik om utsläpp till luft

  För ytterligare information, kontakta:
  Jonas Allerup, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010 - 698 11 20, 076-115 16 81, jonas.allerup@naturvardsverket.se

  Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010 – 698 10 11,076-115 17 75, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

  Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

   

  Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63