Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt utvecklingen av två av samhällets ekonomiska stöd – barnpension och efterlevandestöd – till barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar. Antalet barn med något av dessa stöd minskade fram till 2013. Sedan dess har antalet barn med barnpension fortsatt att minska medan antalet barn med efterlevandestöd har ökat något. I studien jämförs också reglerna för efterlevandestöd och underhållsstöd, gällande bland annat retroaktivitet.

Barnpension är i huvudsak baserat på den avlidne förälderns historiska och framtida inkomster.  Efterlevandestöd till barn är ett ekonomiskt grund­skydd som betalas ut i de fall den avlidne föräl­dern saknar eller har låg inkomstpension. De samlade utgifterna för barnpension och efterlevande­stöd minskade med 22 procent i fasta priser mellan 2004 och 2016. 

Den demografiska utvecklingen bidrar till, men kan inte fullt ut förklara minskningen av antalet barn med barnpension. Det ökade antalet barn med efterlevandestöd beror bland annat på att invandringen har ökat.

Invandringen har också accentuerat vissa gränsdragningsproblem, framför allt vilken av förmånerna efterlevandestöd eller underhållstöd som ska beviljas. I de fall dödsfall och släktskap inte kan styrkas kan barnet ha rätt till underhållsstöd i stället för efterlevandestöd. I studien jämförs därför reglerna för efterlevandestöd med reglerna för underhålls­stöd till sär­levande föräldrar eftersom båda stöden ska ge ett ekonomiskt grundskydd till barn vars ena eller båda föräldrar inte kan bidra till deras försörjning.

Det finns skillnader mellan dessa båda stöd när det gäller ersättning för tid före ansökningstillfället. Tiden för retroaktivt efterlevandestöd är två år före ansökningsmånaden medan den för underhållsstöd är en månad bakåt i tiden. Denna skillnad kan skapa ekonomiska drivkrafter att lämna felaktiga eller ofullständiga uppgifter till myndigheterna, särskilt när det råder osäkerhet om vilket av de två stöden barnet ska anses ha rätt till. Regeringen har därför aviserat att det kan blir aktuellt att begränsa retroaktiviteten för efterlevandestöd till barn.

Det finns också en liten skillnad i ersättningsnivå mellan stöden. Men den senaste höjningen av underhållsstödets ersättningsnivå innebär att stöden harmonierar bättre än tidigare.

Rapportens titel

Barnpension och efterlevandestöd till barn - En redovisning av utvecklingen 2004–2015, ISF Rapport 2017:12

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Joakim Söderberg, tel. 08-58 00 15 30.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Läs den online här: Rapport 2017:12


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00