I IVO:s rapport över verksamhetsåret 2018 konstateras bland annat att brister i personcentrering och samordning gör att många personer inte får sina behov tillgodosedda.

När IVO summerar 2018 konstaterar vi att många av de problem och brister som vi ser i vården och omsorgen inte är nya. Tvärtom kvarstår de flesta av våra iakttagelser och slutsatser sedan tidigare år. Rapporten ”Vad har IVO sett 2018?” beskriver främst det som inte fungerar som det ska, för att peka på vad som behöver förbättras i vården och i omsorgen.

Alla människor kan någon gång i livet behöva vård, stöd eller insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Att vi ser att patienter och brukare utsätts för återkommande, oönskade och ibland allvarliga konsekvenser i vården och omsorgen är inte bra. Risken är också att det på sikt leder till att förtroendet för vården och omsorgen minskar, säger Joakim Sebring, inspektör på IVO.

– Samtidigt möter vi många välfungerande verksamheter. Det finns många goda exempel på att patienter och brukare blir väl bemötta och får en trygg och säker vård och omsorg, säger Joakim Sebring.
 

Personcentrering och samordning brister

IVO konstaterar att patienter och brukare inte får sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister. Ett stort ansvar vältras över på patienter och brukare och deras närstående när vården och omsorgen inte är lyhörda för människors samlade behov och önskemål, och inte tar ansvar för att samordna insatserna på ett effektivt sätt.

IVO ser till exempel att vården inte alltid tar hänsyn till människors samlade behov. Varje verksamhet löser sina uppgifter, men det finns inte alltid någon gemensam helhetssyn utifrån patienternas behov. IVO ser också att barn och unga med psykisk ohälsa och personer med missbruksproblem drabbas av bristande samordning och inte alltid får hjälp som svarar mot deras behov.Allvarliga risker när personal och kompetens saknas

En annan slutsats är att patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller när personalen inte har tillräcklig kompetens.

IVO ser till exempel att patienterna i vissa lägen snarare får vård efter var resurserna är tillgängliga än efter deras behov och att väntan på vård kan leda till att patienters tillstånd allvarligt försämras. IVO ser också att det finns risk för att brister i kommunerna gör att barn och unga som bevittnar eller utsätts för våld inte får det stöd och det skydd de har rätt till.

– Alla människor i vården och omsorgen har rätt till en trygg och säker tillvaro. Att vi ser exempel på våld, övergrepp och rättsosäkerhet är därför mycket oroande, säger Joakim Sebring.

 

Fakta

Varje år ska IVO lämna en rapport till regeringen med en samman­fattande analys av vad IVO har sett under det gångna verksamhetsåret.

IVO slutsatser för verksamhetsåret 2018 är:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.


Ta del av hela rapporten ”Vad har IVO sett 2018? - Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2018” på ivo.se

 

Kontakt:
IVO:s presstjänst
Telefon 010-788 50 10
press@ivo.se


IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.


Kontakt


Presstjänst IVO, Inspektionen för vård och omsorg

press@ivo.se

010-788 50 10