Det är positivt att det nu finns en bred politisk enighet om behovet av att stärka Försvarsmakten. Men det är nu oerhört viktigt att våra politiker fokuserar på den absolut viktigaste förutsättningen för en ökad försvarsförmåga – personalen. För utan människor, inget försvar. Det säger Officersförbundets ordförande, Lars Fresker, i en kommentar till Försvarsberedningens i dag överlämnade slutrapport.

- Att samtliga politiska partier är överens om att stärka försvaret är bra. Förhoppningsvis kommer det utmynna i en mer förutsägbar utveckling för Försvarsmakten de kommande åren, något våra medlemmar efterfrågat efter årtionden av neddragningar och osäkerhet, säger Lars Fresker.

Försvarsberedningens slutrapport ”Värnkraft” föreslår kraftiga ökningar av försvarsutgifterna från dagens nivå. Den utökade krigsorganisationen kommer att ställa utökade krav på Försvarsmaktens fredsorganisation, bland annat på en kraftigt utökad utbildningskapacitet då fler värnpliktiga ska utbildas.

Detta samtidigt som Försvarsmakten befinner sig i vad som inte kan beskrivas som något annat än en personalkris – fler militärer försvinner i dag genom pension eller karriärskifte än som tillkommer.

- Jag hade önskat ett ännu större fokus på personalfrågan i Försvarsberedningens rapport, då personalförsörjningen är en så fullständigt avgörande fråga när det kommer till möjligheten att öka försvarsförmågan, säger Lars Fresker.

- Attraktiviteten för de militära yrkena måste öka. Då krävs det satsningar på lönenivån. Dåliga löner är den enskilt största anledningen till att våra medlemmar funderar på att sluta i Försvarsmakten. Utan anslag och arbetsgivarpolitik som inrymmer personalsatsningar kommer vi inte lyckas med det som beredningen föreslår, så enkelt är det.

Läs även förbundets uttalande med anledning av de borgerliga partiernas avhopp från Försvarsberedningen: https://www.officersforbundet.se/nyheter/2019/vara-medlemmar-ar-inte-brickor-i-det-politiska-spelet/


Officersförbundet är yrkes- och fackförbundet för all anställd militär personal och för dig som studerar till yrkesofficer. Officersförbundet organiserar drygt 14 000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning.

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se


 Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81