Avfall Sverige bjuder in till en temadag för att visa för- och nackdelar med importen och ge deltagarna en inblick i en komplex avfallsmarknad.

Avfall är ett viktigt bränsle i det svenska energisystemet. Avfall för energiåtervinning kommer främst från hushåll och verksamheter i Sverige men det sker också import från andra länder. Denna import är ett ämne som intresserar många och finns högt på agendan.

Frågor som kommer att hanteras under temadagen är bland annat hur importmarknaden styrs, vilka konsekvenser importen har för övrig avfallshantering och vilken påverkan den har på miljön. Vidare redogörs för framtida planer och kapacitet av energiåtervinning i Sverige och inom EU. Vi kommer att få lyssna till och diskutera med forskare, branschföreträdare och myndigheter.

Vi hoppas på givande diskussioner och att alla ska ha fått en djupare insikt vid dagens slut.

MÅLGRUPP

Temadagen riktar sig till alla som arbetar med avfallshantering eller är intresserade av gränsöverskridande transporter, import av avfallsbränsle och närhetsprincipen. Du kan vara politiker, handläggare på en kommun eller myndighet eller på annat sätt komma i kontakt med frågorna i din yrkesroll.

INNEHÅLL

Första delen av dagen ägnas åt frågor kring hur de gränsöverskridande avfallstransporterna ser ut i Europa och varför det importeras avfallsbränsle till Sverige. Vi kommer även att gå in på varför man som kommun/bolag gör vissa val kring bränsle.

Eftermiddagen kommer att ägnas åt frågor kring importens effekter på materialåtervinning och klimatgasutsläpp. Avfall Sveriges branschgemensamma uppförandekod kring mottagning av avfall presenteras. Temadagen kommer att avslutas med en paneldebatt med olika aktörer.

PROGRAM & ANMÄLAN

Klicka här!

Välkomna!
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20