- Det är en förbättring från läget i januari, som då innebar att cirka 20 procent av alla akutpatienter fick behandling inom 24 timmar, berättar verksamhetschefen för ortopedi, Peter Nyberg.'

- Det är fortfarande ett stycke från målet att 80 procent av alla akutpatienter skall få behandling inom 24 timmar, men trenden är positiv, tillägger han.
För höftfrakturerna, som är en stor grupp och särskilt förekommande hos äldre patienter, är utvecklingen starkare. I slutet på maj kunde 65 procent av de patienterna behandlas inom 24 timmar.
Läget för höftleder var i början på året att knappt 20 procent fick behandling inom 24-timmar.

- Ett annat mått som också visar på att läget håller på att förbättras är det vi kallar för patientens genomloppstid, alltså den tid det tar att behandla patienten inom själva akutmottagningen, säger Peter Nyberg.

- Genomloppstiden var i slutet av maj månad nere på 3 ¼ timma, vilket är en liten förbättring gentemot tidigare. Sammantaget tycker verksamhetschefen för ortopedi, att läget blivit bättre och att mer kommer att kunna göras.

- Vi är på gång, summerar han.

- Starkt bidragande orsak är förstås att kapaciteten hos operation förbättrats. Verksamheten har också anställt mer personal och fler kommer att rekryteras, säger Peter Nyberg.

Handlingsplan till Socialstyrelsen Handlingsplanen, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdagen den 15 augusti överlämnar till Socialstyrelsen, belyser sjukhusets strategier för att nå ökad tillgänglighet, patientsäkerhet och god vårdkvalitet i den ortopediska vårdkedjan.

- Handlingsplanen om de pågående arbetena är en delrapport. SU:s kompletta material överlämnas den 31 oktober 2007 till Socialstyrelsen, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

- De pågående aktiviteterna visar med all tydlighet att frågorna är centrala inte bara för ortopedin utan för universitetssjukhuset som helhet, poängterar han.
- Planen ger en samlad beskrivning av de åtgärder som genomförs och som skall genomföras för att fullfölja den beslutade strukturförändringen för ortopedin inom SU, tillägger han. Område ortopedi tar upp tre områden, som syftar till att förbättra egenkontrollen:

SU:s kvalitetsmått De kvalitetsmått, som SU började utveckla 2005, skall följas successivt. Handlingsplanen belyser cirka ett dussin mått och de mål, som måtten skall mäta.

VRISS Vriss, är en förkortning av sentensen ”Vårdrelaterade infektioner skall stoppas” där ortopedin deltagit i utvecklingsarbetet. Där anges mål och mått att mäta måluppfyllelsen.

Vårdkvalitetsregister ortopedi/SU Vårdkvalitetsregistret är databaserat och belyser parametrar som t ex infektion, trycksår, fallolyckor, trombos mm. Åtta mål och lika många mått belyses i handlingsplanen. Handlingsplanen lyfter fram områden för förbättring: Handlingsplanen belyser angivna problem inom ortopedin, de åtgärder som sätts in för att lösa problemen samt ansvariga personer och var i processen arbetena befinner sig.
Områdena som belyses är bl.a. vårdkvaliteten, vårdgarantin, bemanningen, lokalfrågan, kompletterande utrustning och instrument.
Ledning av organisationen har ett särskilt avsnitt, där förankringsprocessen bl.a. står i fokus.
Riskbedömningen tas upp och syftet är att på SU göra en riskanalys, som föreligger i oktober. Samverkan i vårdkedjan tas upp och avsnittet belyser arbetena med att fastställa rutiner för samverkan mellan yrkesgrupper, funktioner, enheter mm i vårdprocessen.

Avvikelsehantering och arbetet där syftar till att fastställa rutiner, så att kunskapen om dessa återförs till organisationen. Kompetensförsörjningen belyses liksom även Arbetet med egenkontroll och uppföljning.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000