Det finns ett utbrett missnöje med löneläget bland Officersförbundets medlemmar, och många har gett upp försöken att påverka lönen. Nästan var femte medlem uppger att de inte vågar klaga på sin lön.

I en medlemsenkät som genomfördes i februari-mars ställdes en rad frågor om hur förbundets medlemmar ser på sin lön. Av de 524 personer som besvarade webbenkäten anser bara en fjärdedel att deras lön är rimlig. En stor andel av de som besvarat enkäten anser rent av att deras lön är felaktig. Yngre medlemmar och GSS-medlemmar (gruppbefäl, soldater och sjömän) är här klart överrepresenterade.

- Det torde vara väldigt oroväckande för såväl Försvarsmakten som våra politiker att så många av förbundets medlemmar tycks känna ett så starkt missnöje med hur de är lönesatta. Ska Försvarsmakten lyckas med att inte bara rekrytera medarbetare till en växande försvarsmakt, utan även behålla den kompetens som finns, då gäller det att man på riktigt ser över det låga löneläget, säger Lars Fresker, förbundsordförande för Officersförbundet.

Nästan var femte medlem som svarat på enkäten uppger att de inte vågar klaga på sin lön. Av de yngre medlemmarna är det hela fyra av tio som inte vågar klaga. En tredjedel har helt gett upp försöken att påverka vad man tjänar.

- Det är en mycket allvarlig varningssignal att så många, särskilt yngre militärer säger att de inte törs klaga på lönen. Resultatet ger anledning till att ifrågasätta hur arbetsgivaren egentligen sköter lönefrågor ute på förbanden, säger Lars Fresker.


Officersförbundet är yrkes- och fackförbundet för all anställd militär personal och för dig som studerar till yrkesofficer. Officersförbundet organiserar drygt 14 000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning.

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se


 
Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81