Försäkringskassan har inte uppfyllt sin utredningsskyldighet i 11 procent av avslagsärenden som gäller sjukpenning och aktivitetsersättning. I ytterligare 37 procent finns förbättringsbehov. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

ISF har på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan tillämpar utredningsskyldigheten vid handläggning av sjukpenning och aktivitetsersättning där myndigheten har avslagit ansökan.

- Det är ett problem att mer än var tionde person som får avslag på sin ansökan om ersättning får det utan att Försäkringskassan har utrett ärendet tillräckligt. Den enskilda personen har ofta sämre kunskap om kraven i regelverket än Försäkringskassan, och kan vara helt beroende av ersättningen för sin försörjning, säger Louise Grönqvist, projektledare på ISF.

Även bland de ärenden där Försäkringskassan har uppfyllt sin utredningsskyldighet finns det kvalitetsbrister i vissa moment av utredningen. Det finns också brister i Försäkringskassans kommuniceringsbrev där personen informeras om Försäkringskassans övervägande till beslut. I flera ärenden motiverar inte myndigheten tydligt varför de planerar att fatta beslut om avslag eller hur de värderar de underlag som finns i ärendet.

- Om inte Försäkringskassan tydligt motiverar sina överväganden om avslag blir det svårt för enskilda personer att påverka ärendet och förstå varför de inte har rätt till ersättning. Då finns risken att personen inte litar på att hen fått en rättssäker hantering av sitt ärende, säger Louise Grönqvist.

ISF betonar att stödet till försäkringsutredare behöver utvecklas. Försäkringskassan beskriver utredningsskyldigheten i flera av myndighetens interna styr- och stöddokument på ett övergripande sätt, men mycket lämnas till den enskilda försäkringsutredaren att ta ställning till. Det kan vara svårt för försäkringsutredaren att avgöra var gränsen går för att fortsätta utreda viss information i ett ärende. Det är därför viktigt att myndigheten ser till att lyfta och diskutera sådana gränsdragnings­problem i försäkringsutredarnas kompetensutveckling.

-  Vi ser positivt på att Försäkringskassan nu uppdaterar sina vägledningar samtidigt som det är viktigt att arbetet inte stannar där, säger Louise Grönqvist.

Rapportens titel: Försäkringskassans utredningsskyldighet. En granskning av Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten i ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan har avslagits, ISF Rapport 2021:3

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Louise Grönqvist, projektledare för rapporten, tel. 010‑174 15 48.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon  010-174 15 05.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se. Den går också att beställa på telefon 010-174 15 00.

 
 

Det här innebär utredningsskyldigheten

Försäkringskassan är skyldig att utreda ärenden såsom deras beskaffenhet kräver, vilket följer av 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken. Utredningsskyldigheten är allmänt hållen från lagstiftarens sida och skyldighetens omfattning varierar utifrån förhållandena i det enskilda ärendet. Varje ärende ska bli utrett på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att fatta ett riktigt beslut. Försäkringskassan har det yttersta ansvaret för att varje ärende blir tillräckligt utrett, även om den som ansöker om en förmån också har ett ansvar.

 

 

 

 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00