Replik i Altinget 9 april på debattinlägg av Per Jonasson i Altinget 4 april

Per Jonasson från Svenska kyl- och värmepumpföreningen uttrycker oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme. Vi kan försäkra att oron är obefogad. Vi ser snarare att värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för att smidigt ställa om de sista återstående procenten fossila bränslen inom hela uppvärmningssektorn. Ofta är värmepumparna också ett viktigt komplement inom fjärrvärmen, bland annat för att underlätta tillvaratagandet av restvärme som annars har för låg temperatur för att fungera i värmenäten.

De företag vi företräder har gjort stora insatser för att minska fjärr- och kraftvärmens klimatpåverkan. Och ägarna till de sista kraftvärmeanläggningarna med fossila bränslen kvar känner stort ansvar för att både minska klimatpåverkan och säkra leveranssäkerheten till alla invånare i de aktuella storstäderna. De har långt gångna planer på investeringar i ersättningskapacitet och slutdatum är satta för omställningen av alla anläggningar, med hänsyn tagen till långa ledtider i form av tillståndsprocesser, med mera. 

Dessa investeringar riskerar nu att stoppas, när regeringen föreslår ogenomtänkta skattehöjningar för kraftvärmen med mycket kort varsel. Till detta läggs också förslaget om en skatt på avfallsförbränning. Förslagen omnämns som gröna skatter, men de kommer inte att ge någon grön effekt. Att höja dubbelbeskattningen av koldioxid för kraftvärme inom utsläppshandeln är heller inte fråga om någon slopad subvention. 

Utredaren av avfallsförbränningsskatten konstaterade att den inte kommer att möta målet om en ökad återvinning. Det krävs andra åtgärder, högre upp i avfallstrappan. Konsekvenserna av kraftvärmeskatterna blir att den aktuella elproduktionen inte ersätts lokalt. Det är olyckligt eftersom den lokala elproduktionen i våra storstäder är extra viktig, när bristerna i elnäts- och elöverföringskapacitet i stamnätet blir allt mer påtagliga. Det är redan ett faktum att nyetableringar av företag och anslutning av nya bostadsområden inte kan genomföras inom rimlig tid på grund av bristande kapacitet i elnäten. 

De nya pålagorna på branschen innebär också mindre konkurrenskraftig fjärrvärme, vilket ökar elanvändningen inom uppvärmningen. Det ökar i sin tur risken för effektbrist kalla vinterdagar, vilket många har uttryckt oro för. Och även om alla prognoser pekar mot en ökad energieffektivisering i våra byggnader, kommer det inte att vara möjligt att tillgodose det kvarvarande värmebehovet utan fjärrvärme, just på grund av kapacitetsbristen i elnäten. En absurd konsekvens blir att även införandet av mer värmepumpar inom fjärrvärmen bromsas av bristande elnätskapacitet.

Vill partierna bakom januariavtalet nå minskad klimatpåverkan med bibehållen leveranssäkerhet och lokal elproduktion bistår vi gärna med förslag. Dessa förslag ska självklart göra det möjligt att fortsatt effektivisera uppvärmningssektorn med både värmepumpar och effektiv fjärrvärme.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Debattartikeln publicerades först på Altinget


Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20