Vården bedrivs i dag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon. Behandlingen blir allt mer efterfrågad bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har positionerat sig inom vårdområdet och är, tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, ett av två universitetssjukhus i landet som nu har tillstånd för att bedriva vården.

– En grund för arbetet med nationell högspecialiserad vård är att det i dag kan finns skillnader i landet när det gäller patienternas tillgång till den mest avancerade vården och de främsta experterna. För att åstadkomma en mer jämlik vård ska viss avancerad vård, som utförs sällan och kräver ett team med specialistkompetens från olika områden, koncentreras till ett fåtal enheter i landet, säger Helena Rexius, strateg för nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.   

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) handlar om att hitta genetiska sjukdomar redan på embryon. Genom IVF-behandling plockas äggceller ut från kvinnan och befruktas med spermier. Efter tre dagar, när embryot vuxit till ungefär åtta celler, öppnas skalet runt dem med laser. En eller två celler hämtas ut för analys i laboratorium.

– Där analyserar vi för den aktuella sjukdomen och ser vilka embryon som bär på anlaget eller inte. Sen väljer vi att gå vidare med friska embryon i IVF-processen. Det handlar inte om att avsluta någon graviditet på grund av diagnos av sjukdomen, utan om att påbörja graviditeten med vetskap att ett barn inte drabbas av aktuell sjukdom, säger Ann Thurin Kjellberg, universitetssjukhusöverläkare verksam inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tekniken har funnits sedan 1990-talet men har sedan dess tagit jättekliv framåt. I Göteborg behandlas ungefär 70 par om året, en snabb expansion sen den första behandlingen med PGD.

– Det här området växer extremt mycket hela tiden. Sen starten har kunskapen spritt sig på barn- och kvinnoklinikerna i landet och i dag får Sahlgrenska Universitetssjukhuset många remisser även från andra regioner, säger Ann Thurin Kjellberg.

 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för följande vårdområden, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utövare:

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), behandling av barnglaukom och barnkatarakt, viss vård vid endometrios, hjärtkirurgi på barn och ungdomar, hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation, viss kraniofacial kirurgi, levertransplantation, lungtransplantation

 

Läs mer på: sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/patient/nationell-hogspecialiserad-vard/

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000