Västra Götalandsregionen har idag hållit ett möte på Regionens hus i Göteborg med infrastrukturminister Tomas Eneroth. På mötet har ny stambana mellan Göteborg och Borås diskuterats. På mötet deltog även politiska företrädare från dessa båda städer.

Ministern konstaterade att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.

- Göteborg-Borås är Västra Götalandsregionens främsta prioritering när det gäller satsningar på en förbättrad infrastruktur i regionen. Det är nödvändigt att den nu förverkligas för att möta tillväxten och utvecklingen i Västsverige, säger Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen.

- Befolkningen i stråket ökar i snabb takt, och företagen behöver kompetensförsörjning och närhet till Landvetter flygplats. En hållbar transportlösning kan inte vänta, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen.

Bakgrund
2014-2017 hade Sverigeförhandlingen regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur en ny höghastighetsjärnväg skulle kunna möjliggöras i Sverige. Fokus låg på att skapa mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Trafikverket har i nuvarande nationella transportinfrastrukturplan uppdrag att planera etapperna närmast storstäderna på de nya stambanorna. I regeringens direktiv från juni 2020 ska Trafikverket beskriva hur hela sträckningen för de nya stambanorna kan utformas utifrån en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Trafikverket ska vara klar med uppdraget 28 februari 2021. I planen finns sträckan Göteborg-Borås med och planerad byggstart 2025-2027. I nuvarande plan finns 3,8 miljarder för Göteborg – Borås och total beräknad kostnad ligger på ca 33 miljarder. Om Göteborg-Borås börjar byggas enligt plan kan sträckan vara färdig ca 2035. Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. 

För kontakt:

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen tel: 0730-98 48 00

Helen Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen, tel: 0761-41 02 69

Max Falk, sakkunnig infrastruktur, VGR, tel: 0704-70 05 88

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. Grönblå samverkan, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, styr i minoritet. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se