Västra Götalandsregionens budget för 2015 beslutades på regionfullmäktiges sammanträde 9-10 juni 2014. I budgetdokumentet fastslås de ekonomiska ramarna för olika delar av regionens verksamhet, samt mål, prioriteringar och uppdrag. Vad innebär kommande års budget för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen?

Kulturnämndens budget för det innevarande året har legat på 1 019,5 miljoner kronor, och nästa år blir det en höjning till 1 045,5 miljoner kronor, en ökning på ca 2,5 procent.  

Det bör dock noteras att kulturnämnden tillförs 3 miljoner kronor var till GöteborgsOperans och Göteborgs Symfonikers verksamheter för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten. Även Film i Väst får ökat ekonomiskt utrymme med 2 miljoner kronor. Om man drar bort dessa öronmärkta pengar är den generella uppräkningen för kulturnämnden ca 1,8 procent.

Till detta kommer de statliga anslagen genom kultursamverkansmodellen. För 2014 låg detta tillskott på 304 miljoner, vilket innebar en uppräkning på 2 procent. Vad summan för 2015 kommer att landa på blir klart först i februari 2015.

Den budget som regionfullmäktige antog är ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Västra Götalandsregionens budget slår fast att kulturnämndens prioriteringar och fokus för 2015, i likhet med föregående års budget, ska vara att:
- Stärka kulturella och kreativa näringars betydelse för innovativ utveckling och attraktionskraft i Västra Götaland.
- Öka barn och ungdomars delaktighet i kulturella verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder.
- Stärka Västra Götalands attraktionskraft och varumärke genom den höga konstnärliga kvaliteten på de av Västra Götalandsregionen helägda kulturbolagen.

Uppdrag och mål
Kulturnämnden får i uppdrag att:
- Fortsätta söka former för vidgat deltagande med hjälp av digitala interaktiva lösningar och sociala medier.
- Göra en översyn och föreslå åtgärder för att stärka kulturens infrastruktur gällande det fria kulturlivet.

Bland mål och indikatorer för Västra Götalandsregionens kulturnämnd märks bland annat en ökad andel barn och unga bland besökare på muséer och scenkonstarrangemang, en ökning av antalet kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor samt ökat spridning av fördelningen av projektmedel, så att delregioner som Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal får större del av projektmedlen.

Detaljbudgeten från Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutas på nämndens sammanträde under hösten 2014.

Läs mer om Västra Götalandsregionens övergripande budget för 2014 på länken:
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Budget/Partiernas-budgetforslag-for-2015/http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/Ekonomiavdelningen/Budget/VGRbudget_2014_webNY.pdf

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se