Kulturnämnden har fastställt budget för 2019. I fokus är integration, framtagande av ny kulturstrategi för 2020-2023 och översyn av förvaltningar. Bland satsningarna nästa år syns bland annat medie- och informationskunnighet, danslyft och cirkus.

Kulturnämnden fördelar hela den uppräkning om 2 % av regionbidraget som tilldelats av regionfullmäktige. Läs hela budgeten här.

Integration

Regionfullmäktiges mål till kulturnämnden är att deltagandet i kulturlivet ska öka. 2019 stärker kulturnämnden måluppfyllelsen bland annat genom en omorientering av verksamheten inom forskningsrådet för interkulturell dialog där rådet samordnas med andra integrationsfrämjande insatser som regionen arbetar med. Dessutom tas erfarenheterna av fyra års utlysningar av nya projekt för att välkomna flyktingar med kultur vidare.

Framtagande av ny kulturstrategi

En stor del av 2019 kommer att ägnas åt den dialog med kommuner, kommunalförbund och kulturverksamheter som ska utgöra ett av underlagen till den nya kulturstrategin. Enligt förordningen som styr kultursamverkans-modellen ska en plan för den regionala kulturpolitiken tas fram i samverkan för att de statliga medlen ska komma den regionala nivån till del.

Översyn av förvaltningar

Kulturchefen har under 2018 – 2019 fått i uppdrag av regiondirektören att se över regionens kulturförvaltningar med fokus på Kultur i Väst. Utifrån tidigare utredningar ska prövas ifall vissa delar av Kultur i Västs verksamhet kan överföras till ny huvudman. Detta kan få smärre effekter 2019 men möjliga förändringar ska genomföras först från 2020.

Viktiga satsningar under 2019:

  • Medie- och informationskunnighet, MIK. Västra Götalandsregionen satsar på medie- och informationskunnighet genom att stå värd för UNESCO-konferensen Global Media and Information Literacy Week 2019. Läs mer på www.vgregion.se/globalmilweek

  • Kollektivverkstäder. Kulturnämndens kollektivverkstadslyft förstärks och ger verkstäderna mer långsiktiga möjligheter till konstnärlig utveckling och kompetenshöjning för konstnärer i hela Västra Götaland.

  • Danslyft. Ett dansnätverk för barn och unga planeras för att öka utbudet för dessa målgrupper.

  • Musikexport. Kulturnämnden satsar 2019 på ett förslag från musikutredningen med musiknoder för pop och rock genom bl.a. Westside Music Sweden.

  • Cirkus. Ett arbete har inletts för att etablera nycirkus som scenkonst på lika nivå med dans, teater, performance-konst och liknande konstarter.

  • Ökat stöd till folkhögskoleområdet. Ett ökande antal studieplatser inom folkhögskoleområdet gör att 16,7 mnkr tillförs folkhögskolor inom regionen.

     

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se