Fredagen den 1 februari, offentliggjorde Statens Kulturråd sin fördelning av statsbidrag inom den så kallade samverkansmodellen. För Västra Götalandsregionen, som varit med i modellen sedan den introducerades 2011, innebar tilldelningen att man fördelades 298 470 000 kronor att använda i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Tilldelningen från kulturrådet innebär att Västra Götalandsregionen följer den generella uppräkningen i landet på 0,61 procent.

Till grund för sitt beslut om fördelning har kulturrådet granskat de regionala kulturplaner som man mottagit. Ärendet har beretts inom ramen för samverkansrådet (Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden, Länsstyrelserna och Kulturrådet)

Västra Götalandsregionens kulturplan inkom till rådet den 2 november 2012 och har kompletterats med ytterligare information vid två tillfällen (17 december 2012 samt 10 januari 2013).

Kulturrådet visar i sitt beslutsdokument att man noga har studerat Västra Götalandsregionens regionala kulturplan och man kommenterar den enligt följande:

 • Kulturrådet noterar att regionen i sin plan pekar på fem områden som särskilt motiverade för riktade statliga insatser: interkulturell kompetens, publicistisk kompetens, nyskapande festivaler, industrimuseum samt digital konstartsutveckling.
 • Planen är framtagen i enlighet med de krav på samverkan som förordningen anger.
 • Kulturrådet noterar att alla de sju områden som statsbidraget avser, finns beskrivna i kulturplanen. Detta ger ”goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen”, skriver man.
 • Kulturrådet ser positivt på att Västra Götaland tar upp de nationella minoriteterna.
  Rådet förutsätter att regionen kommer att bidra till att förverkliga målen för funktionshinderspolitiken och säkra att alla institutioner har handlingsplaner klara innan utgången av 2013.
 • Det noteras att Västra Götaland prioriterar verksamhet riktad till barn och unga på scenkonstområdet.
 • Kulturrådet lyfter även fram den uttalande ambitionen att stärka internationaliseringen, det konstnärliga utvecklingsarbetet genom residensverksamhet och beställning av nyskrivna verk. Arbetet för ökad jämställdhet på scenkonstområdet noteras.
 • Särskild fokus vid att utnyttja den digitala teknikens möjligheter noteras av Kulturrådet, liksom det strukturerade arbetet för vidgat deltagande. Även ökad regional turnéverksamhet för teater samt stärkt infrastruktur för dansen noteras av rådet.
 • Västarvet noteras för sin ambition att stärka sin position som efterfrågad kunskaps- och tjänsteorganisation, liksom ambitionen att, tillsammans med Kultur i Väst, öka tillgängligheten genom digitalisering. Västarvet ska även stärka sin roll inom det livslånga lärandet. Industrisamhällets kulturarv ska prioriteras av Västarvet, noterar Kulturrådet.
 • På bildkonstområdet noterar Kulturrådet att regionen ska presentera ett helhetsgrepp på bildkonstpolitiken. Dialog med form- och konsthantverksområdet ska fördjupas och ett internationellt konstresidens ska utvecklas, tillsammans med Konstnärsnämnden.
 • På biblioteksområdet noterar Kulturrådet sex prioriterade utvecklingsområden i Västra Götalands kulturplan: bibliotekens roll i samhället, barn och unga, biblioteken som kulturarena, den digitala utvecklingen, livslångt lärande och ABM-samverkan. Gemensamma utvecklingsmodeller, inventering av skolbibliotekens behov samt interkulturella möten är särskilda satsningar som Kulturrådet ser som planerade.
 • Litteraturen ska stärkas som konstform, utläser Kulturrådet, som även noterar internationell samverkansambition samt frågan om fristadsförfattare.
 • Västra Götalandsregionen lyfter i sin kulturplan fram de enskilda arkiven som en viktig del av den kulturella infrastrukturen med utvecklingspotential på områden som kulturpedagogik, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt natur- och kulturturism.
 • Kultur i Väst har i uppdrag att arbeta med biografutveckling, ungas filmskapande samt film i skolan. Regionen fortsätter satsa på digitalisering av biografer och utveckla dessa till mötesplatser. Plattform för unga talanger på området ska skapas.
 • Inom hemslöjden ser kulturrådet att det bedrivs verksamhet med hög ambition riktad mot barn och unga, slöjd som näring, mångkultur, kunskapsförmedling och internationella samarbeten. Särskilda insatser som man noterar är utvecklad samverkan med civilsamhälle, näringsliv och kommuner i länet.

Kulturrådets villkor för tilldelningen är att Västra Götalandsregionen, så snart man fattat beslut om fördelning av de statliga verksamhetsmedlen (dock senast 31 mars 2013), redovisar detta för Kulturrådet. Senast 2 maj 2014 ska regionen redovisa hur medlen använts, även detta till Kulturrådet. Den 22 maj 2014 ska en kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen inkomma till Kulturrådet. 
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se