Fotograf/Källa: Länsstyrelsen

Under 2018 satsas det rekordmycket pengar på att återställa vattenmiljöer i Norrbotten och Västerbotten i restaureringsprojektet ReBorN. Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet i sommar – aldrig förr har intresset varit större.

I sommar kommer omkring 30 grävmaskiner användas för att återskapa eller förbättra livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur i älvar, bäckar och åar runt om i de båda länen. Målet är att vattendragen ska återställas till hur de såg ut för 200 år sedan, innan flottningsepoken som pågick mellan 1850-1980, och på så sätt få fart på insektsfloran och skapa goda livsmiljöer för lax, öring, utter, flodpärlmussla och andra arter.

Flottningsepoken lämnade spår

Under flottningen användes vattendragen som flottningsleder för att transportera timmer från det skogsrika inlandet till förädlingsindustrierna längs kusten. Då rensades vattendragen på block och stenar för att underlätta trästockarnas framfart, men eftersom dessa block och stenar utgjorde viktiga element i de vattenlevande arternas livsmiljö så utarmades arterna i takt med att livsmiljöerna i vattendragen också minskade. Nu ska dessa miljöer återställas till vad de var innan flottningen.

– Det känns otroligt inspirerande att vara en del av denna stora satsning på vattenvården och på att bygga eller förbättra lekbottnar, utväxtområden eller ståndplatser för de här vattenlevande arterna, säger Roger Vallin, projektledare vid Länsstyrelsen Västerbotten.

20 mil vattendrag återställs

Återställningsarbetet kommer ske i Lögdeälven och flera av dess biflöden, samt i Hörnån och Marsån i Vilhelmina kommun. Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommun i Sävarån, Rickleån och källflödena till Rickleån kommer också att restaureras. Ungefär 60 personer utbildas just nu för vattenvårdsarbetet, fler än någonsin som intresserat sig för den här sortens arbete.

Totalt är det 20 mil flottleder i Norrbotten och Västerbotten som genom länsstyrelserna ska återställas fram till 2021, med en EU-finansiering på 60 procent av den totala kostnaden på 124 miljoner kronor. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med drygt 40 miljoner kronor. Reborn är det hittills största projektet i sitt slag i Sverige.

 

Vid frågor, kontakta:

Roger Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten. Tel: 070-344 73 28

Tommy Vennman, Länsstyrelsen Västerbotten. Tel: 070-337 73 92

 

Fakta: ReBorN - Restauration of Boreal Nordic Rivers

Projektperiod: 2016–2021

Budget: 124 miljoner kronor (varav 60 procent finansieras av EU)

Omfattning: 202 kilometer vattendrag restaureras och minst 2300 lekbottnar ska konstrueras

Platser: Lögdeälven med flertalet biflöden, samt delar av Byske-, Åby-, Pite-, Råne-, och Kalixälv

Målarter: Lax, flodpärlmussla och utter

För mer information: www.rebornlife.orgLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04