En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar hur viktigt det är att Försäkringskassan gör riskanalyser i samband med större förändringar i verksamheten. Granskningen handlar om Försäkringskassans införande av det förenklade läkarintyget, men många av de slutsatser som dras är allmängiltiga för styrning av statlig verksamhet.

– Vi har funnit en rad brister i införandet av de förenklade intygen. Många av dessa hade kunnat hanteras om Försäkringskassan gjort en ordentlig riskanalys och exempelvis sett till att ett ändamålsenligt uppföljnings­system funnits på plats, säger Magnus Medelberg, en av författarna till rapporten.

I januari 2015 beslutade den dåvarande ledningen för Försäkringskassan att förenklade läkarintyg skulle införas successivt i hela landet. Drygt ett år senare valde Försäkringskassans nya ledning att stoppa den vidare utrull­ningen i landet. ISF har analyserat orsakerna till detta beslut.

De förenklade läkarintygen gav läkare möjlighet att skriva förenklade intyg i sjukfall där läkaren bedömde att patienten skulle kunna återgå i arbete utan åtgärder från Försäkringskassan eller arbetsgivaren. Tanken var att frigöra resurser för sjukfall där olika insatser behövs.

I verkligheten blev det inte så. Granskningen visar att läkare skrev för­enk­lade intyg även i fall de inte var avsedda för samtidigt som handläggarna uppfattade sig styrda att inte begära kompletteringar av intygen. Samman­taget ledde detta till att kontrollen av inflödet i sjukförsäkringen minskade.

– De förenklade intygen växte fram inom ramen för en styrfilosofi som fokuserade på kundnöjdhet och mindre fokus på kontroller. Men utan relevanta kontroller vet vi inte när det inte fungerar som avsett. Kontroller, uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att statlig verksamhet ska fungera på ett sätt som gör att medborgarna har anledning att känna tillit till stats­förvaltningen, säger Maria Hemström Hemmingsson, ISF:s generaldirektör.

Försäkringskassans nya ledning har sedan den tillträdde genomfört föränd­ringar i verksamhetsstyrningen. Det finns tecken på att åtminstone en del av de brister som kännetecknade styrningen vid införandet av de för­enk­lade intygen är på väg att åtgärdas.

Rapporttitel

Förenklat läkarintyg, Rapport   2016:14

Kontaktperson

Magnus Medelberg 08-58 00 15 22

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00