I Rickleån i Robertsfors kommun har Länsstyrelsen gjort ett fynd av den rödlistade, starkt hotade arten flodpärlmussla. Fotograf/Källa: Roger Vallin/Länsstyrelsen Västerbotten

Efter tips från allmänheten har Länsstyrelsen Västerbotten utfört en kontroll i Rickleån i Robertsfors kommun och igår kunnat bekräfta ett nytt fynd av den starkt hotade flodpärlmusslan i området.

Vid ett antal tillfällen har Länsstyrelsen fått tips om att det skulle kunna finnas flodpärlmussla i Rickleån mellan Robertsfors och E4. Efter en dykinventering 2018 konstaterades den vanligare arten Allmän dammussla på sträckan, men det var osäkert om även flodpärlmussla fanns i området. Efter en kontroll på plats av Länsstyrelsen under tisdagen den 25 augusti kunde man för första gången bekräfta ett fynd av flodpärlmussla i Rickleåns huvudfåra.

– Vi hittade några enstaka äldre individer av flodpärlmusslan men tyvärr kunde ingen föryngring konstateras. Musslans status på den här sträckan av Rickleån är inte bra men samtidigt är det viktigt i bevarandearbetet med flodpärlmussla att kartlägga förekomster, bedöma statusen och därefter se över vilka eventuella bevarandeåtgärder som behöver sättas in för att säkra musslans överlevnad på lång sikt, säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef vid miljöanalysenheten och ansvarig för miljöövervakningen på Länsstyrelsen.

Indikator på friska livsmiljöer för djurarter

Flodpärlmusslan är starkt hotad enligt rödlistan och är en fridlyst art. Den kan bli över 200 år gammal och är beroende av öring och lax för sin reproduktion. När musslan släpper ut sina larver på hösten måste de fästa sig på gälarna hos en öring eller lax och lever sedan som parasiter under vinterhalvåret. På försommaren släpper de från fisken men endast en av 100 miljoner larver lyckas utvecklas till att bli fullvuxen mussla.

Livskraftiga bestånd av flodpärlmussla är väldigt positivt eftersom det är ett tecken på att älvar, bäckar och åar mår bra och fungerar som goda livsmiljöer för flera andra djurarter som är beroende av bra levnadsförutsättningar i vattendrag.

– Vi inventerar årligen flodpärlmussla inom Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning. Genom resultaten kan vi följa hur populationerna utvecklas med tiden och underlaget är viktigt bland annat inom planeringen för vattenvårdsarbeten i länet. Vi har sedan flera år arbetat med Samverkansprojekt Rickleån där vi gjort åtgärder med syfte att förbättra livsmiljöerna och bevara arter som exempelvis flodpärlmussla och öring, säger Tommy Vennman.

Via olika projekt bedrivs vattenvårdsarbete i Västerbotten för att bland annat bevara flodpärlmussla, lax, öring och flera andra sötvattensarter, exempelvis i EU LIFE-projektet ReBorN, Samverkansprojekt Rickleån, projekt Kultsjödalen samt det kommande projektet Ecostreams for LIFE i Öreälven.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04