Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting tilldelas Kvalitetsutmärkelsen 2017.

Kvalitetsutmärkelsen 2017 tilldelas Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting. De får utmärkelsen för sitt utvecklingsarbete ” Ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm”.

- Barns- och ungdomars hälsa är en viktig samhällsfråga. Mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen 2017 har visat att personcentrerade arbetsterapeutiska insatser gör skillnad inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket resulterat i att många nya tjänster skapats inom verksamheten, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

 
Om projektet

­Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin har i arbetet riktat in sig på barn och ungdomar med särskilda behov. Arbetet startade som ett projekt där  arbetsterapeuten var ny yrkesgrupp med i teamet för att utveckla det kognitiva stödet. Det ledde efter projekttidens slut fram till ett utvecklat arbetssätt och en permanentad verksamhet med arbetsterapeuter på varje BUP-enhet. Genom att tydliggöra arbetsterapeutens roll inom barn och ungdomspsykiatrin när det gäller att bedöma behov av kognitivt stöd har det bidragit till en ökad personcentrering i verksamheten. Genom tidiga individuella insatser och kognitivt stöd skapas förutsättningar för jämlik hälsa.

Juryn vill särskilt lyfta fram:

  • Tillvägagångssättet är tydligt beskrivet
  • Arbetsterapeutens roll är tydligt beskriven
  • Kvantitativa och kvalitativa resultat finns redovisade och bygger på personcentrering och delaktighet
  • Rutiner för utvärdering har tagits fram och är inbyggda i arbetsterapiprocessen
  • Både barns och föräldrars perspektiv tas in i personcentreringen
  • Arbetssätt och utvärdering fungerar i arbetsterapipraxis och är ett viktigt exempel för spridning till andra verksamheter

Kontaktperson på landstinget är Helena Donnerfjord, telefon 08 514 522 36, helena.donnerfjord@sll.se. 

Om Kvalitetsutmärkelsen

Sedan 2003 har Sveriges Arbetsterapeuter delat ut en Kvalitetsutmärkelse. 2017 var temat Förbättringsarbeten som bidrar till personcentrering inom arbetsterapi. Syftet är att uppmärksamma hur arbetsterapeuter arbetar med att förbättra och bidra till en ökad personcentrering i de verksamheter där de arbetar.

 Sveriges Arbetsterapeuter är en partipolitiskt obunden organisation och en del av Saco som tillsammans samlar över 700 000 akademiker i 21 olika medlemsförbund.


Kontakt


Pontus Wikholm

pontus.wikholm@arbetsterapeuterna.se

08-507 488 34