Pressmeddelanden


Krisinformation om covid-19 missar medborgare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 14:44 CET

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten saknar krisinformation om Covid-19 på Lättläst Svenska. Detta trots att mer än var tionde medborgare har svårt att läsa och förstå skriftlig information

Fler måste få kunskap om språkstörning/DLD

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 15:58 CET

- 7-8 procent, eller två elever i varje klass, har språkstörning/DLD. Språkstörning är därmed vanligare än exempelvis ADHD men trots det en okänd funktionsnedsättning. Vi tycker därför att det är hög tid att öka kunskapen om språkstörning bland anhöriga, i skolor och i samhället , säger Afasiförbundet/Talknutens ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

Ge tid - då kan fler vara med

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 05:00 CEST

Så kan du hjälpa personer med afasi att vara delaktiga. Afasiförbundet och Svenska Logopedförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober fem förslag på temat ”Ge tid”.

Nu lanseras den första långsamma talsyntesrösten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 05:00 CEST

Företaget ReadSpeaker och Afasiförbundet har i ett unikt samarbete utvecklat en långsam och tydlig talsyntes.

Berit Robrandt Ahlberg – ny ordförande

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-21 11:49 CEST

Afasiförbundet har hållit kongress i Gävle den 19-21 oktober. Berit Robrandt Ahlberg valdes till ny ordförande efter Lars Berge-Kleber som varit ordförande sedan 1997.

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-10 05:05 CEST

Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen?

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-26 10:39 CET

De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 05:00 CEST

Den 10 oktober uppmärksammas afasi runt om i Europa. En dryg tredjedel får bestående afasi efter en stroke. Men vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare i Sverige. I en region erbjuds specialiserad strokevård. I en annan läggs strokeenheten ned.

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-28 08:34 CEST

Afasiförbundet/Talknuten menar att fler elever med språkstörning kan få adekvat stöd i skolan genom att regionala nav med specialkompetens kring språkstörning bildas.

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-29 12:27 CET

Den 3 december firas den internationella funktionsrättsdagen. I år har Afasiförbundet tillsammans med Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige valt att ställa oss bakom den riksomfattande manifestationen ”Assistans är frihet – Rädda LSS!”.

Sluta pruta på delaktigheten!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-10 05:00 CEST

Varje år får 8000-10 000 personer afasi i Sverige. Den 10 oktober firas den internationella afasidagen. I år uppmärksammas svårigheterna för personer med afasi att vara delaktiga i samhället.

Obegriplig spara på specialpedagogik

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-14 10:17 CEST

Vårbudgetens stora neddragning på specialpedagogik möter kraftig kritik av skolvärlden och oppositionen. Ann Ander, Talknutens ordförande är också kritisk. - Det är en obegriplig prioritering att spara in på de minsta barnen som har behov av specialpedagogisk stöd. Barn med språkstörning har stort behov av specialpedagogik för att klara av skolgången, säger hon.

Utbilda vårdpersonal i kommunikation

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-09 05:00 CEST

Debattartikel: Från en dag till en annan förändras livet varje år för 12 000 personer i Sverige på grund av att de får afasi efter en stroke. Men livet tar en ny vändning även för anhöriga. Den som fått afasi har svårt att tala och upplever ofta sorg och meningslöshet på grund av detta. Många har nedsatta kognitiva förmågor som exempelvis minne och initiativförmåga och en del är även personlighetsförändrade. Den som är anhörig känner sig ofta otillräcklig. Skuldkänslor och sorg är vanligt.

Anhöriga behöver bättre stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-28 05:00 CEST

Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning genom kommunens försorg. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa, visar en ny undersökning från Sahlgrenska Akademin.

Använd logopedin på rätt sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-13 12:59 CET

Kostnaderna för logopedi har ökat kraftigt inom länet sedan det fria vårdvalet infördes. Det visar en revision av det fria vårdvalet inom logopedin som Stockholms läns landsting genomfört.

Regler sätter stopp för två jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-26 05:00 CET

Mathilda Cederlund har afasi och en lönebidragsanställning på deltid. Hon vill jobba mer och ordnade därför själv ytterligare ett jobb med lönebidrag. Men Arbetsförmedlingen sa nej - den som har lönebidrag kan inte ha två arbetsgivare.

Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Pressmeddelande Publicerad: 2015-01-20 05:00 CET

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

Tufft för afasilinjerna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-04 05:00 CET

Fem folkhögskolor i landet erbjuder personer med afasi språklig och kommunikativ träning under ett till tre år. Folkhögskolornas afasilinjer är en väg för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, kunna delta på lika villkor i samhällslivet och komma tillbaka till arbetslivet genom. Deltagarna får språklig och kommunikativ träning. Men en rad olika omständigheter har gjort det svårt att delta på utbildningarna.

Nordiska länder i gemensam afasi-manifestation

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-10 05:00 CEST

Den 10 oktober klockan 14-16 genomför Afasiorganisationerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island en gemensam aktion för att uppmärksamma afasi.

Personer med afasi får inte kommunikativ rehabilitering

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-26 05:00 CEST

Debattinlägg: Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt vårdval fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.

Anställ fler logopeder i landsting och kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-09 15:27 CEST

Onsdagen den 10 september klockan 14.00 kommer Afasiförbundets styrelse att överlämna resultatet av namninsamlingar från hela landet till ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting.


Nyheter


Dags att bryta tystnaden

Nyhet Publicerad: 2017-12-28 19:09 CET

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 27 december 2017, www.unt.se/asikt: Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter om hur dessa kvinnor ska kunna göra sig hörda och anmäla våld skrämmande låg. Ändå är många flickor och kvinnor med kognitiva-, psykiska och kommunikativa funktionsnedsättningar mer utsatta för brott än andra.

Funktionshinderspolitiken behövs i valdebatten

Nyhet Publicerad: 2014-09-09 14:51 CEST

Dagens Samhälle: Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som behövs för att en människa ska kunna leva, måste stärkas för en femtedel av befolkningen. Det handlar om rätten till arbete men också om stabila socialförsäkringar, rehabilitering och utbildning.

Brist på kognitiva hjälpmedel

Nyhet Publicerad: 2014-07-01 16:17 CEST

Debatt Skolvärlden: När elever har svårt att komma i tid till skolan, koncentrera sig samt svårigheter att lyssna och anteckna samtidigt. När de har svårt att sitta still, svårt att förstå, svårt att komma ihåg läxor och viktiga papper, eller i värsta fall; är hemmasittare, skickar det signaler om att det kan finns bakomliggande problem – kognitiva funktionsnedsättningar. Svårigheterna innebär tyvärr betydande problem för många elever att klara skolan och uppnå kunskapsmålen.


Blogginlägg


Backlash att dra ned på Arbetsförmedlingen

Blogginlägg Publicerad: 2019-04-03 17:56 CEST

Afasiförbundet har med oro tagit emot beskedet att Arbetsförmedlingen planerar att göra kraftiga neddragningar i stödet till personer med funktionsnedsättning.

Film Mathilda om afasi

Blogginlägg Publicerad: 2019-03-18 10:27 CET

”Mathilda om afasi” är en film om att få afasi mitt i livet och vägen tillbaka.

Film Albert om språkstörning/DLD

Blogginlägg Publicerad: 2019-03-12 10:56 CET

Alla har rätt till utbildning. Albert berättar målande om sin språkstörning och lite om sin skolgång. Albert liknar människors hjärnor vid bibliotek och berättar om hur hans bibliotek fungerar.

Film om digital delaktighet

Blogginlägg Publicerad: 2019-03-05 11:04 CET

Vad gör du för att skapa digital delaktighet? Afasiförbundet har tagit fram en film om digitaliseringen och dess konsekvenser för många med afasi och språkstörning. Huvudperson i filmen är Moritz Kirchmeier som har afasi.

Nordiska afasirådet skriver brev till ministrar

Blogginlägg Publicerad: 2017-04-06 12:41 CEST

Den kommunikativa rehabiliteringen av afasipatienter är eftersatt i hela norden. Det konstaterade Afasiorganisationerna i Island, Finland, Norge, Danmark och Sverige vid ett möte i Stockholm.

Stärkt stöd till elever med språkstörning ger ekonomisk vinst

Blogginlägg Publicerad: 2016-06-30 13:39 CEST

Elever med språkstörninglöper betydligt större risk att misslyckas i skolan än genomsnittligt. Jan Sydhoff, särskild utredare kring hur elever med grav språkstörning, dövhet och hörselnedsättning kan få bättre stöd i skolan, överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Bristande delaktighet med kontroversiell kommunikationsmetod

Blogginlägg Publicerad: 2016-03-14 09:58 CET

En kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionsnedsättning används i hela landet, trots att myndigheter menar att metoden saknar vetenskapligt belägg. – Det är en metod som står i bjärt kontrast till tanken om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på sina egna villkor i samhället, säger Ann Ander legitimerad logoped och ledamot i Afasiförbundets styrelse.

Uppsala förbättrar afasirehabilitering

Blogginlägg Publicerad: 2016-03-07 08:48 CET

Uppsala län satsar på bättre rehabilitering av personer med afasi genom att införa ett åtgärdsprogram. Snabbare och säkrare bedömningar ska göras av personer som fått afasi. - Rehabiliteringen av personer med afasi är eftersatt i hela landet. Samtidigt visar forskningen att tidiga insatser är viktiga. Uppsala läns satsning är därför ett steg i rätt riktning, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets odförande.

Afasiförbundet diskuterar med Public Service

Blogginlägg Publicerad: 2015-10-01 14:40 CEST

Idag träffar Afasiförbundet Public Service-företagen tillsammans med representanter från övriga funktionshindersrörelsen. Handikappförbunden är värd för årets konferens som har temat "En av oss".

Stöd Afasiförbundet

Blogginlägg Publicerad: 2015-10-01 13:40 CEST

Stöd Afasiförbundet genom att köpa vår nya t-shirt för 125 kronor plus porto.

Rollspel ökar läkares förståelse

Blogginlägg Publicerad: 2015-09-09 10:25 CEST

Charlotta Saldert, docent i logopedi, är årets mottagare av Sahlgrenska Akademins pedagogiska pris. Hon har utvecklat ett kursmoment för läkarstudenter där de genom rollspel och en film får leva sig in hur det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter.

Personer med afasi och nysvenskar lär varandra

Blogginlägg Publicerad: 2015-05-06 13:33 CEST

Afasiföreningen i Skellefteå driver projektet ”Så ska det låta” där personer med afasi och nysvenskar kommunicerar och stöttar varandra.

Se över ersättningsystemet för logopedin

Blogginlägg Publicerad: 2015-03-13 07:56 CET

Den 16 mars beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län att kostnaderna för bland annat logopedin ska minska med i genomsnitt fem procent. Beslutet innefattar även ändringar i förfrågningsunderlag.

Kommuner sviker barn med särskilda behov

Blogginlägg Publicerad: 2014-12-03 11:05 CET

Flera kommuner har slutat att betala ut det tilläggsbelopp till Skolpengen som ska användas för att ge mer resurser till elever i behov av särskilt stöd. - Det slår hårt mot elever med språkstörning och andra funktionsnedsättningar, säger Talknutens ordförande Ann Ander.

Julkalendern tillgängligare för barn med språkstörning

Blogginlägg Publicerad: 2014-11-26 16:44 CET

Årets julkalender ”Piratskattens hemlighet” kommer för att syntolkas och teckenspråksgestaltas på barnkanalen.se och i SVT Play. - Det är väldigt positivt att julkalendern görs mer tillgänglig, säger Ann Ander ordförande för Talknuten. En del barn med språkstörning använder tecken och andra har lättare att följa med i handlingen när en film syntolkas.

Unga ger afasi ett ansikte

Blogginlägg Publicerad: 2014-11-21 11:35 CET

Mathilda Cederlund fick afasi och stroke när hon var 26 år. Hon är en aktiv ambassadör som ofta är ute och föreläser och berättar om vad funktionsnedsättningen innebär. - Det är fantastiskt att Mathilda och andra som får afasi mitt i livet har modet att vara ute i medier och ge afasi ett ansikte, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Äntligen funkofobi i SAOL

Blogginlägg Publicerad: 2014-11-06 11:03 CET

Svenska Akademin har fattat beslut om att ordet funkofobi, fördomar mot personer med funktionsnedsättning, kommer med som nytt ord.

Välbesökt föreläsning om språkstörning

Blogginlägg Publicerad: 2014-11-05 18:26 CET

Talknuten och Habilitering & Hälsa i Stockholm ordnade en föreläsning för föräldrar om språkstörning hos barn. Föreläsare var personal från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De föreläste om vad det innebär att ha en språkstörning och hur man kan ge stöd i skolan. Ett 80-tal föräldrar kom och lyssnade och ställde frågor.

Bra beslut att stoppa utförsäkringarna

Blogginlägg Publicerad: 2014-10-21 17:01 CEST

Den första juli 2015 stoppas utförsäkringarna från sjukförsäkringen. - Äntligen, säger Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber om regeringens beslut att slopa den bortre tidsgränsen från sjukförsäkringen.

Afasipris till butik som ger kunderna tid

Blogginlägg Publicerad: 2014-10-17 11:34 CEST

Afasiföreningen i Gävleborgs län har utsett butiken Tempo som ligger centralt i Bollnäs till Afasivän.

Var med i Afasiförbundets tävling!

Blogginlägg Publicerad: 2014-10-13 16:01 CEST

För personer med afasi är det ofta svårt att hitta ord för en sak som hen vill beskriva. Afasiförbundets Facebook-tävling går därför ut på att beskriva en bild med ett, eller flera, alternativa ord. Skriv ett eller så få ord som möjligt i kommentatorsfältet på Facebook-sidan för att beskriva dagens bild.

Nödvändigt att partierna håller sitt löfte att räkna upp statsbidragen

Blogginlägg Publicerad: 2014-10-02 10:38 CEST

- Det är nödvändigt att partierna håller sitt löfte och räknar upp statsbidragen i höstens budget, säger Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber i en kommentar till Handikappförbundens debattinlägg "Sex partier har lovat" i UNT.

Stort gensvar efter "Räddningen för afasisjuka"

Blogginlägg Publicerad: 2014-09-09 15:00 CEST

Afasiförbundet i Värmland har fått ett stort gensvar efter att SVT:s inslag "Räddningen för afasisjuka". - Folk ringer till oss och vill komma till oss. Företagare har frågat om vi vill ärva gamla kontorsmaskiner, berättar Susanne Björkegren som är verksamhetsansvarig på Afasiföreningen i Värmland.


Sociala medier


Kontakt


Berit Robrandt Ahlberg

Förbundsordförande Afasiförbundet

ordforande@afasi.se

072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Kanslichef och Förbundssekretare

linda.bergfeldt@afasi.se

08-545 663 61

070-321 01 02


BilderVideorPodcastsDokument