Pressmeddelanden


Tiden är ute. Regeringen måste ge svar om ersättningarna för smittskydd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-21 12:19 CEST

Idag är det den 21 september. Om 9 dagar är det sista chansen att söka ersättningarna förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning, med anledning av corona. ”De som berörs undrar över fortsättningen. Tiden är ute, regeringen måste ge svar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Idag startar kampanjen #respektförrättigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 08:30 CEST

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen lämnas efter. Idag går startskottet för MR- kampanjen #respektförrättigheter! Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se ! Det är dags för en ambitionshöjning.

Corona har blottat och fördjupat sprickorna i välfärden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-11 08:47 CEST

Funktionsrätt Sveriges Novusenkät visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin. ”Enkäten bekräftar det som vi har sett under den här tiden, nämligen att samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom inte är stabilt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. De brister vi såg före pandemin, har fördjupats och förvärrats under det senaste halvåret.”

Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-03 07:00 CEST

De nära 5,5 miljarder som avsatts för förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning under pandemin kommer att räcka längre än regeringen beräknat. Det visar Funktionsrätt Sveriges Novus-enkät. ”Det ekonomiska utrymmet måste nu komma de människor tillgodo, som stannat hemma sedan i mars för att de själva eller en närstående tillhör en uppenbar riskgrupp”, säger Elisabet Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Omställning till god och nära vård kräver omfattande förändringsarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-19 10:24 CEST

Utredningen om en god och nära vård är väl genomförd och ger en rad kloka förslag. ”Det är goda ambitioner att skapa incitament för ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården och att lyfta personcentrerad vård”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Men vi tror att den här stora omställningen kommer att kräva ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete och enorma personella och ekonomiska resurser.”

25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 12:53 CEST

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits? Dessa frågor ställer Funktionsrätt Sverige tillsammans med 24 andra organisationer idag i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Otillräckligt förslag om smittbärarpenning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 10:58 CEST

Det är bra att regeringen nu föreslår en smittbärarpenning för närstående till personer som riskerar ett allvarligt förlopp vid covid-19. ”Tyvärr är förslaget så ogenomtänkt, att ytterst få av närstående till personer i riskgrupp kommer att kvalificera sig för att kunna söka ersättningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men närstående kommer förstås att fortsätta att stanna hemma från jobbet för att skydda sina nära från smitta, det är en självklarhet för de allra flesta.”

Den tillfälliga förebyggande sjukpenningen är efterlängtad – men även närstående måste omfattas!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-04 11:19 CEST

”Vi välkomnar att regeringen nu äntligen föreslår tillfällig förebyggande sjukpenning för de som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen. Vi ser det dock som problematiskt att närstående inte omfattas av förslaget.”

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:01 CEST

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Välkommen utredning för den europeiska tillgänglighetslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 09:29 CEST

Äntligen startar arbetet med att införa den så kallade europeiska tillgänglighetslagen. ”Särskilt glädjande är att regeringen valt att lyfta fram upphandling och byggd miljö som en del av uppdraget, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Vi förväntar oss att våra expertkunskaper får ta plats i denna viktiga utredning.”

Socialstyrelsen har lyssnat på våra synpunkter kring viktiga prioriteringar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 15:00 CET

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. "Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i", säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. "Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter."

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 14:37 CET

Det är positivt med den tydliga ambitionen med snabb information kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Funktionsrätt Sverige vill dock poängtera nödvändigheten av att regeringen och ansvariga myndigheter ser till att alla grupper i samhället nås av den viktiga informationen.

Respekterar Sverige funktionsrätt?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 06:50 CET

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till FN:s funktionsrättskonvention. Idag på den internationella funktionshindersdagen publiceras rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige.

Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-19 13:17 CET

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-06 06:00 CET

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Förslag om andning och sondmatning riskerar att slå tillbaka

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 05:00 CEST

Regeringens förslag att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning kan bli ett rejält bakslag. ”Förslagen till ny lagtext cementerar den nuvarande restriktiva tillämpningen. Rätten till personlig assistans riskerar att ytterligare begränsas”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt saknas i budgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 13:03 CEST

Funktionsrättskonventionen har varit gällande i Sverige i 10 år. Trots det lyser perspektivet med sin frånvaro i budgeten som regeringen presenterade igår. ”Det är talande att begreppet universell utformning, som enligt den nya funktionshinderpolitiken ska vara vägledande för samhällets utformning, knappt nämndes i budgeten”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Den nya MR-institutionen behöver mandat och resurser för att kunna genomföra Sveriges åtagande

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-10 15:56 CEST

Funktionsrätt Sverige välkomnar att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring idag återkom till frågan om att en oberoende MR-institution ska inrättas i Sverige.

Funktionsrätt Sverige: Nazisternas närvaro riskerar att tysta det demokratiska samtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 12:10 CEST

”Det är helt oacceptabelt att nazisterna även i år fått tillstånd att manifestera under Almedalsveckan”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Deras närvaro saboterar förutsättningarna för det demokratiska samtalet och raserar därmed hela syftet med Almedalsveckan.”

Elisabeth Wallenius omvald som ordförande för Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 15:03 CEST

Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. "Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund", säger Elisabeth Wallenius. 

Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-18 07:30 CEST

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS. 

Funktionsrätt i Europa - vad vill riksdagspartierna?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-19 06:52 CET

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt. Därför har vi ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier. 

Var finns våra medlemmar i regeringens arbetsmarknadspolitik?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 07:30 CET

Funktionsrätt Sverige väntar otåligt på besked från regeringen om vad omställningen av Arbetsförmedlingen kommer att få för konsekvenser.

Ett steg mot återställande av LSS

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:59 CET

Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende MR-institution

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 12:58 CET

Vi på Funktionsrätt Sverige vill gratulera Stefan Löfven till statsministerposten och önskar hela regeringen lycka till i det kommande arbetet.

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 11:25 CET

Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren.

"Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag"

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-10 15:03 CET

Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som vi befarat innehåller förslaget förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi står fast vid att förslaget hör hemma i papperskorgen.”

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 07:00 CET

Vi ser en god viljeriktning när det gäller välbehövliga förändringar i LSS-lagstiftningen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som klubbades av riksdagen i onsdags. ”Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.”

Europeisk tillgänglighetslag utan udd

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-12 09:42 CET

Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-24 12:59 CEST

Imorgon lördag har Nordiska motståndsrörelsen, NMR fått polistillstånd att marschera runt Kungsholmen i Stockholm. Det förväntas bli 3 000 personer som deltar i marschen. ”Vi i Funktionsrätt Sverige är oerhört kritiska till att polisen återigen ger NMR möjlighet att manifestera sina människofientliga åsikter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige som med våra 41 medlemsförbund representerar minst 400 000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.


Nyheter


Nyhetsbrev juni 2019

Nyhet Publicerad: 2019-06-14 09:07 CEST

Efter en händelserik vår med kongress, ministeruppvaktningar och besök i FN är det nu bara ett par veckor kvar till politikerveckan i Almedalen. I år har Funktionsrätt Sverige inget tält, men kommer istället att medverka på flera andra arenor och synas i vimlet. 

Välkommen till Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj

Nyhet Publicerad: 2019-04-30 13:30 CEST

I maj har Funktionsrätt Sverige kongress i Haninge i Stockholm. Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen på vår öppna kongressdag den 15 maj, där bland andra socialminister Lena Hallengren medverkar.

Nyhetsbrev december 2018

Nyhet Publicerad: 2018-12-19 15:02 CET

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. 

Nyhetsbrev november 2018

Nyhet Publicerad: 2018-11-06 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Debattartikel: Gör nu verklighet av elevers rätt till stöd!

Nyhet Publicerad: 2018-04-09 19:04 CEST

Debattartikel: LSS borde exporteras - inte decimeras

Nyhet Publicerad: 2018-03-28 10:06 CEST

Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

Debattartikel: Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Nyhet Publicerad: 2018-02-26 16:31 CET

Det borde vara självklart att alla har rätt att ta del av information och tjänster på webben, eller hur? Särskilt om det rör sig om innehåll som finansierats med offentliga medel. Så är det inte idag. När EU nu bestämt att lagstadga digital tillgänglighet presenterar regeringen ett lagförslag där undantagen står i fokus.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 08:51 CET

Nyhetsbrev december 2017

Nyhet Publicerad: 2017-12-01 12:33 CET

uttalande.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev november 2017

Nyhet Publicerad: 2017-11-16 13:27 CET

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyhet Publicerad: 2017-10-12 13:57 CEST

Läs merVarför behöver användarna vara med i standardiseringen?Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet. I seminariet medverkade Alexandra Antoni från SIS, Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet och Kristina Söderlund, som representerar Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet inom Personcentrerad vård.  Läs mer Kartläggning av hinder för deltagande i standardiseringAlla vinner har gjort en enkätundersökning för att ta reda på vilka faktorer som hindrar användarrepresentanter från att engagera sig i standardiseringsarbetet. Ett av hindren som nämns i undersökningen är svårighet med att förstå och använda engelska. Men även härskartekniker och tekniska problem lyftes fram som hinder. Läs mer Illustrationer: Mattias GordonLäs fler nyheter på projektets webbplats allavinner.nu Alla vinner finansieras av Arvsfonden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta aktivt i arbetet med standardisering.Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss skickar du bara ett mejl till tor.gustafsson@funktionsratt.se. Kontakt:

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Funktionsrätt Sveriges nyhetsbrev juni 2017

Nyhet Publicerad: 2017-06-15 17:27 CEST

Händelserik kongress i majHandikappförbunden bytte namn och blev Funktionsrätt Sverige. När vi nu har bytt namn till Funktionsrätt Sverige stärker via vår koppling till mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Nyhet Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Nyhet Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST

Vår nya besöksadress är:

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

Nyhet Publicerad: 2017-03-28 12:01 CEST

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2017-01-19 13:01 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev december 2016

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 11:17 CET

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-12-21 10:19 CET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-11-16 12:45 CET

FN har riktat skarp kritik mot den alltmer restriktiva tolkningen av ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”.-– Vad som kan krävas enligt funktionsrättskonventionen är att Sverige fullt ut ska tillämpa de rättigheter som redan har genomförts på ett icke diskriminerande sätt, säger Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden.Med lagen som verktygIndependent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. Läs fler nyheter på projektets webbplats funktionsrattskonventionen.se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhet Publicerad: 2016-10-17 13:34 CEST

Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionshinderkonventionens krav. 

Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

Nyhet Publicerad: 2016-09-22 10:16 CEST

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Nyhet Publicerad: 2016-07-01 08:49 CEST

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Nyhet Publicerad: 2016-05-11 08:39 CEST

Hej!

”Sluta tillgängliggör samhället”

Nyhet Publicerad: 2016-02-15 15:41 CET

Det är ingen slump att Sveriges framtidsminister Kristina Persson, i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, har sin inriktning på ett framtida inkluderande och hållbart samhälle. Medvetenheten ökar om att enskilda insatser för tillgänglighet och miljö inte når hela vägen fram, hur många och hur omfattande de än görs.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2010

Nyhet Publicerad: 2010-05-04 10:55 CEST

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige!Direkt efter Handikappförbundens årsmöte den 19 maj går startskottet av för vår valkampanj Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige! Kampanjen bygger på valplattformens tio punkter, och kommer att låta höra av sig på olika vis. Håll utkik!Är hälso- och sjukvården bara till för friska? Frågan kan verka retorisk, men som rubrik på Handikappförbundens Mötesplats Framtiden hälso-och sjukvård den 20 maj är den given. Vi bjuder in till en dag med ett brett program som bjuder på samtal, seminarier, debatt och möten mellan handikapprörelsen och politiken. Du som ännu inte anmält dig - skynda innan det blir fullt! Programmet finns på Handikappförbundens webbplats. Anmälan görs också via webbplatsen, längst upp till höger finns en länk till anmälningssidan. 

Nyhetsbrev från Handikappförbunden november 2009

Nyhet Publicerad: 2009-11-11 17:12 CET

Intro från redaktörenjanna.olzon@hso.se En av fem!Var femte väljare har en funktionsnedsättning - öppen eller dold. Majoriteten av de som inte har något arbete i dag tillhör den här väljargruppen. I september 2010 ska de gå till valurnorna. Det ska också den stora grupp som använder sig av hälso- och sjukvårdens resurser. Människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga påverkas mer än andra av hur arbetsmarknaden, socialförsäkringen, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården och en rad andra samhällsområden fungerar. Den Internationella handikappdagen den 3 december ordnar Handikappförbunden en mötesplats för handikapprörelsen och politiken, i Stockholm. Tjänstemän och politiker från riksdag och regering, ordföranden i våra medlemsförbund med flera är inbjudna till en dag för möten och interaktion.Läs hela inbjudan på www.handikappforbunden.seInfo från Handikappförbunden

Nyhetsbrev från Handikappförbunden oktober 2009

Nyhet Publicerad: 2009-10-21 15:58 CEST

Intro från redaktörenICA:s satsning Vi kan mer har fått ett stort genomslag, framförallt på grund avtvå reklamfilmer där praktikanten Jerry introduceras av ICA-Stig för de andra anställda i butiken. Filmerna är riktigt roliga ochhar säkert fåttmånga att haja till. Expressen har intervjuat bland andra Mats Melin som spelar Jerry. Han kommer från Glada Hudik-teatern som är en av parterna i samarbetet med ICA. En annan part är Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Gå in på FUB:s webbplats - där finns länkar till Youtube, där filmerna har lagts ut, och till artiklarna i Expressen, Föräldrakraft och Dagens Media.Satsningen Vi kan mer från ICA-handlarnas Förbund antas ge ett stort antal människor med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i många butiker runt om i landet. Ambitionen är att under tre år rekrytera 500 - 1000 personer till butikerna. Projektet "Vi kan mer" sker i samarbete med Samhall, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Glada Hudik-teatern. Info från Handikappförbunden


Sociala medier


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

0708-854265


BilderVideorPodcastsDokument