Pressmeddelanden 2016


Tydliggör villkoren för personlig assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-15 08:00 CET

Personer med behov av tidskrävande sjukvårdande insatser riskerar att nekas eller förlora den statliga assistansersättningen. Det är följden av en otydlig lagstiftning och en åtstramande rättspraxis. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdragav regeringen har granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur relevant domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen.

Bedömningsutrymme - en förutsättning och ett hinder för rättssäkerheten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-14 08:00 CET

Det behövs en ökad medvetenhet om det utrymme för bedömningar som finns i lagstiftningen på socialförsäkringsområdet. Hur myndigheterna använder bedömningsutrymmet i sina beslut påverkar kostnaderna för socialförsäkringarna, bidrar till variationer i till exempel sjuktal och kan för den enskilde göra det oklart om hen har rätt till en förmån eller inte. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Fler - men långt ifrån alla - delar på barnbidraget

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-09 08:00 CET

Sedan lagändringen den 1 mars 2014 delar fler än hälften av föräldrarna på barnbidraget för barn födda efter lagändringen, men många ändrar så att hela barnbidraget betalas till mamman. Lagändringen har inneburit att delar av barnbidragets handläggning blivit mer manuell, komplicerad och tidsödande för Försäkringskassan. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp reformen.

Viktigt att Försäkringskassan gör riskanalyser

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 08:00 CET

En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar hur viktigt det är att Försäkringskassan gör riskanalyser i samband med större förändringar i verksamheten. Granskningen handlar om Försäkringskassans införande av det förenklade läkarintyget, men många av de slutsatser som dras är allmängiltiga för styrning av statlig verksamhet.

Läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor i läkarintyg

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-28 08:00 CEST

I läkarintyg som ligger till grund för en sjukskrivning sjukskriver läkare män längre tid än kvinnor, visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF menar att det behövs förstärkta insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

Sjukpenninggrundande inkomst - grunden till ersättning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 08:00 CEST

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är grunden för en stor del av socialförsäkringen. Besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men regelverket är komplext och bristfällig information kan göra det svårt för människor att ta tillvara sina rättigheter. Regelverket behöver ses över och informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektivt och mer rättssäkert. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Adoptionsbidragets storlek avgörande för vilka hushåll som adopterar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-26 08:00 CEST

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) stödjer regeringens avsikt att höja adoptionsbidraget, för att möjliggöra för grupper med olika ekonomiska förutsättningar att adoptera. ISF föreslår även att bidraget kopplas till en årlig uppräkning, det vill säga att det automatiskt justeras varje år. Det framkommer i en ny rapport från ISF.

Anställningsform påverkar rätten till sjukpenning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-22 08:00 CEST

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Vid prövningen av rätten till sjukpenning är det inte alltid tydligt är tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Kortsiktiga och skiftande mål styr Försäkringskassans utvecklingsverksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-17 08:00 CEST

Regeringens skiftande signaler i de årliga regleringsbreven riskerar att ta fokus från kärnuppdraget och reducera möjligheten för Försäkringskassan att inta en långsiktighet i utvecklingen av sin verksamhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser Försäkringskassans utvecklingsarbete.

Bostadsbidraget når inte alltid sitt syfte

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-31 08:00 CEST

Bostadsbidragets syfte är att stödja ekonomiskt svaga hushåll. Konstruktionen av förmånen gör dock att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga. Problemen skulle minska om Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att få korrekta och mer fullständiga beslutsunderlag. För att i större utsträckning undanröja de problem som finns inom bostadsbidraget bör reformer av förmånen övervägas. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser förutsättningarna för handläggningen av bostadsbidrag och identifierar de största svårigheterna.

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-26 08:00 CEST

För att undvika problemen med dagens indexering av pensionssystemet är det värt att överväga två separata inkomstindex, ett för pensionärer och ett för pensionssparare. Positiva effekter kan också uppnås om inkomstindexeringen tar hänsyn till utvecklingen för hela befolkningen i yrkesverksam ålder, inte bara den del av befolkningen som är yrkesverksam. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Flera orsaker till att utrikes födda oftare nekas sjukpenning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-07 08:00 CEST

Personer som är utrikes födda får oftare avslag än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. Skillnaderna i avslag kan bara i begränsad utsträckning förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst. En delförklaring kan vara att det finns brister i Försäkringskassans utredningar av rätten till sjukpenning för personer som får avslag eller som beviljas sjukpenning. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny granskning.

Brister i kvalitetssäkringen av Försäkringskassans nya utredningsmodell

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-31 08:00 CEST

Försäkringskassans utredningsmodell för bedömning av arbetsförmåga behöver kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen av aktivitetsförmågeutredningar (AFU) är en förutsättning för att Försäkringskassans handläggare ska ha ett rättvisande stöd för den individuella prövningen av kvinnors och mäns arbetsförmåga. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.

Ökade kostnader för att förvalta pensioner

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-26 08:00 CET

Förvaltningskostnaderna för pensioner och andra förmåner till äldre har ökat den senaste tioårsperioden och är nu högre än förvaltningskostnaderna för sjukförsäkringen. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. I rapporten tar ISF ett vidare grepp om socialförsäkringsadministrationens förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet än vad som gjorts tidigare.

Höjd grundnivå i föräldrapenningen påverkar mammors uttag av antal dagar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-18 08:00 CET

Efter en lång period med konstant ersättningsnivå på grundnivån i föräldrapenningen höjdes ersättningen i flera steg under perioden 2002–2004, från 60 kronor till 180 kronor om dagen. Höjningen av grundnivån bidrog till att mammor med denna ersättning tog ut fler dagar, medan den inte tycktes ha någon påverkan på pappors uttag. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.


Sociala medier


Presskontakter


Therese Östh
Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe
Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00


BilderVideorPodcastsDokument