Pressmeddelanden


IVO uppmanar alla som har tagit bort hudfläckar vid Fläckmottagningen i Kungsbacka att uppsöka vårdcentral för bedömning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-23 14:19 CET

Fläckmottagningen i Kungsbacka har trots IVO:s beslut om stängning 2019, fortsatt att bedriva verksamhet. IVO uppmanar nu alla som anlitat mottagningen att kontakta vårdcentral för bedömning.

Förutsättningar för god vård och behandling på SÄBO saknas och leder till brister

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-02 14:29 CET

De grundläggande brister som IVO uppmärksammar i tillsynen är kopplade till regionernas ansvar för den medicinska vården och behandlingen. Men även kommuner och privata utförare har brustit i sin del av ansvaret. Det handlar främst om brister i bemanning och kompetens.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 09:47 CET

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

Påminnelse: IVO bjuder in till pressträff - Regionernas hantering av medicinsk vård och behandling för personer med covid-19 på särskilda boenden för äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 08:14 CET

IVO har gjort en nationell granskning med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid pressträffen redovisar IVO besluten gentemot Sveriges regioner.

IVO bjuder in till pressträff: Regionernas hantering av medicinsk vård och behandling för personer med covid-19 på särskilda boenden för äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-23 15:31 CET

IVO har gjort en nationell granskning med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid pressträffen redovisar IVO besluten gentemot Sveriges regioner.

IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-26 11:51 CET

IVO föreslår nu ett paket av lagändringar för att kunna förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans. Idag saknar myndigheten tillgång till information som finns hos andra myndigheter, till exempel Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Regeländringarna möjliggör ökad datatillgång på ett mer automatiserat sätt och en förstärkt samverkan med andra berörda myndigheter.

Lilla Hjärtat: IVO vitesförelägger Norrköpings kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-13 10:09 CEST

Norrköpings kommun gjorde många allvarliga fel i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”. Flickan fick inte det skydd och stöd hon behövde. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg och vitesförelägger kommunen.

IVO bjuder in till pressmöte: Beslut i tillsynsärendet om ”Lilla Hjärtat”

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-12 10:32 CEST

Inspektionen för vård och omsorg har under året granskat hur socialnämnden i Norrköpings kommun handlagt ärendet som gäller en treårig flicka i behov av skydd som avled i hemmet. Flickan har i media kallats ”Lilla Hjärtat”. Tisdag den 13/10 fattar IVO beslut i ärendet.

Ingen titel
”Tipsa IVO!” – ny tjänst för att kontakta IVO med tips om risker och brister i vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 16:13 CEST

Idag startar IVO:s nya tjänst ”Tipsa IVO!”. Via ivo.se tar vi emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg. Vi vänder oss särskilt till yrkesverksamma.

Vad har IVO sett 2018? - risker och brister i vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-01 08:32 CET

I IVO:s rapport över verksamhetsåret 2018 konstateras bland annat att brister i personcentrering och samordning gör att många personer inte får sina behov tillgodosedda.

Avgift för samtliga ansökningar till IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 10:55 CET

Från den 1 januari 2019 medför samtliga ansökningar om tillstånd och ändringsansökningar hos IVO en avgift för den som söker. De nya regler som riksdagen beslutat om innebär också nya krav för att få och behålla ett tillstånd, och fler typer av verksamheter än tidigare ska ha tillstånd.

IVO ställer krav på förbättrad ledning och styrning i Region Västernorrland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-18 15:05 CEST

Otydliga rutiner, riktlinjer och direktiv för hur de berörda patientgrupperna ska hanteras, är de huvudområden som Region Västernorrland (RVN) behöver åtgärda och därefter återrapportera om till IVO. IVO har granskat RVN efter skrivelser som inkommit till myndigheten.

Tillitsdelegationens betänkande: Ett viktigt underlag för att utveckla tillsynen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-14 14:23 CEST

Tillitsdelegationen har nu överlämnat sitt delbetänkande ”En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling” till civilminister Ardalan Shekarabi. Målet att tillsynen ska bidra till lärande och utveckling är i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom IVO, men som behöver intensifieras. IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund har varit en av tre delegater.

Är akutmottagningarna på väg att även bli vårdavdelningar?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-05 10:22 CET

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar. Huvudsyftet med tillsynen har varit att ge en nationell bild av hur patientsäkerheten ser ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning.

Vad har IVO sett 2017? Utmaningar med kompetensförsörjning och att få vård- och omsorgskedjan att hålla samman

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-28 10:12 CET

Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar. När IVO summerar 2017 ser vi många goda exempel på insatser för att vården och omsorgen ska vara god och säker. Flera av de brister som IVO iakttar är dock gemensamma för många av vårdens och omsorgens olika områden. Det handlar bland annat om svårigheter med kompetensförsörjning och att stora insatser behövs för att vård- och omsorgskedjan ska hålla samman.

Allvarliga brister i kommunernas uppföljningar av placerade barn på HVB

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-26 13:16 CET

Många barn som är placerade på HVB får inte får den hjälp och det stöd som de har behov av och rätt till. Det visar IVO:s tillsyn av socialtjänstens uppföljning av placerade barn på HVB. Även om delar i uppföljningen fungerar bra, så finns allvarliga brister som kan vara särskilt viktiga ur barnens perspektiv.

På väg mot tryggare läkarbemanning i primärvården

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-08 08:57 CET

Primärvården har minskat sårbarheten och patientsäkerhetsriskerna som den utbredda användningen av tillfälligt inhyrda läkare innebär. Det visar en uppföljning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört i sju landsting.

Patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett hotad – IVO vitesförelägger

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-13 10:12 CEST

Patienter på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riskerar att inte få den vård och de läkemedel de behöver, i väntan på en vårdplats. Inspektionen för vård och omsorg har därför vitesförelagt Region Skåne att åtgärda patientsäkerhetsbristerna.

Vårdgivarna bedöms ha goda förutsättningar att hantera klagomål

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-27 09:27 CEST

IVO har granskat 73 verksamheter vid 30 sjukhus i tre sjukvårdsregioner. Merparten av verksamheterna har organisation och rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Majoriteten vidtar åtgärder då de får kännedom om en oönskad händelse.

Patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i Malmöpsykiatrin, konstaterar IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-22 11:20 CET

Vuxenpsykiatrin i Malmö har utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete, men behöver fortsatt stöd från vårdgivaren, Region Skåne. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu avslutat ett längre tillsynsprojekt i Malmöpsykiatrin.

Eksjö kommun brast i barnärende

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-20 10:01 CET

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Eksjö kommuns handläggning av ett barnärende och funnit brister. IVO konstaterar att barnen inte fick tillräckligt stöd och skydd av kommunens socialnämnd.

Fritids- och kulturaktiviteter – temat för 2017 års tillsyn av bostäder med särskild service

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-16 08:00 CET

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar under 2017 om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS får sin rätt till fritids- och kulturaktiviteter tillgodosedd.

Trygghet och säkerhet – fokus i 2017 års tillsyn av HVB och stödboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-16 07:00 CET

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra när de vistas på ett HVB eller ett stödboende. IVO har därför valt att i årets tillsyn av dessa verksamheter fokusera på trygghet och säkerhet.

Avslag tillstånd att bedriva HVB pga företrädares ekonomiska olämplighet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 08:00 CET

IVO har som vägledande beslut avslagit en ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, HVB, på grund av att bolagets företrädare uppvisat ekonomisk misskötsamhet i annat bolag.

Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga företrädares olämplighet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 07:30 CET

IVO har som vägledande beslut, avslagit ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av företrädarens olämplighet.

Gemensamma planer och uppföljningar är viktigt i samverkan kring patienter och brukare

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 08:00 CET

IVO har sammanställt resultaten från tre projekt inom riskbaserad tillsyn som visar att gemensamma planer och utvärderingar av samverkan behöver förbättras för att patienter och brukare ska få en god vård och omsorg.

Tillstånd beviljat för verksamhet som ännu inte färdigställt lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-06 08:00 CET

IVO har bifallit en ansökan om att bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trots att de tilltänkta lokalerna inte var färdigställda vid tiden för beslutet.

Patientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-21 08:00 CET

Hur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och fem andra myndigheter* ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker.

IVO träffar vävnadsinrättningar om tillsynens iakttagelser och nya EU-direktiv

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-16 08:00 CET

IVO har genomfört dialogmöten med representanter från vävnadsinrättningarna. Den 19 oktober mötte IVO de vävnadsinrättningar som hanterar vävnader och celler, och den 21 oktober de vävnadsinrättningar som hanterar könsceller.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar placeras i institutionella miljöer

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-10 08:00 CET

Boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar lever inte upp till dagens krav. Risk finns för missförhållanden, då kommunerna inte alltid tar sitt fulla ansvar för placeringarna.


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Presstjänst IVO, Inspektionen för vård och omsorg

press@ivo.se

010-788 50 10


BilderVideorPodcastsDokument