Pressmeddelanden


Historiskt stark Barometerindikator

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

The Economic Tendency Indicator hits record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed further in May from 113.5 to 119.3, the highest in its 25-year history. This strong situation is largely down to the high-flying manufacturing industry. The consumer indicator rose furthest in May, and only the retail indicator lost ground.

Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 09:00 CEST

Omsättningstappet är oförändrat i tre av näringslivets fyra sektorer jämfört med undersökningen från i april. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ovanligt stor uppgång i april

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Unusually strong upsurge in April

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed no fewer than 7.6 points to 113.4 in April. All of the sector indicators contributed to the increase, with the retail indicator leaping 18 points.

Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 09:00 CEST

Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin. I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ljusare tider i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 09:15 CEST

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten blir dämpad det första kvartalet i år.

Barometerindikatorn hålls uppe av stark tillverkningsindustri

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg i mars, till 105,3 från 103,8 i februari. Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras uteslutande av de starka signalerna från tillverkningsindustrin, medan läget är svagare än normalt i övriga sektorer.

Confidence propped up by strong manufacturing industry

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed from 103.8 in February to 105.3 in March and thus continues to show stronger sentiment than normal in the economy. It is, however, exclusively strong signals from manufacturing that are keeping the indicator above the historical average.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-23 08:00 CET

Onsdagen den 31 mars presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Omsättningen ökar något i näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 09:00 CET

Omsättningen inom näringslivet fortsätter att öka och omsättningstappet är nu på samma nivå som det var i oktober. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn uppåt i februari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 09:00 CET

Barometerindikatorn ökade i februari, från 100,9 i januari till 103,6. Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året.

Confidence strengthens in February

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed from 100.9 in January to 103.6 in February. Other than in December, the indicator has risen every month since tumbling in April last year.

Omsättningen i handeln ökar återigen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 09:00 CET

Omsättningen inom handeln ökar och är nu på samma nivå som i början av november. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Långsiktigt hållbara finanser trots covid-19-pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 09:15 CET

Sedan covid-19-pandemin drabbat Sverige har offentlig sektor haft stora utgifter för att hantera krisen. Trots det är offentlig sektors nettoställning och Maastrichtskuld som andel av BNP ungefär densamma 2050 som före pandemin. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen idag.

Tillverkningsindustrin lyfter stämningsläget i januari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 09:00 CET

Barometerindikatorn steg i januari, från 95,9 i december till 100,0. Tillverkningsindustrin är den sektor som bidrar mest till ökningen. Även indikatorerna för tjänstesektorn och hushållen ökar medan bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandeln faller tillbaka. Konfidensindikatorn för totala näringslivet och för hushållen är fortfarande under 100.

Manufacturing pulls up confidence in January

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-28 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed from 95.9 to 100.0. Manufacturing contributed most to the increase. The services and consumer indicators also made gains, while the construction and retail indicators fell. The indicators for total industry and for households are still below 100.

Omsättningen i handeln minskar något

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-19 09:00 CET

Jämfört med föregående mätning är det små förändringar i omsättningen i alla sektorer. För näringslivet är omsättningen oförändrad jämfört med i december medan inom handel har omsättningen minskat något. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Företagen dystrare i december

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 09:00 CET

Barometerindikatorn föll något i december, till 95,6 från 97,2 i november. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning samt hushållen bidrar till nedgången vilket i huvudsak förklaras av att företagen har blivit dystrare i sina nulägesomdömen.

Business confidence gloomier in December

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator fell slightly from 97.2 in November to 95.6 in December. All sectors other than construction and consumers contributed to the decrease, which was largely a result of firms being less positive about the current situation.

Återhämtningen bryts tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 09:15 CET

Den andra vågen av smittspridningen innebär att den ekonomiska återhämtningen bryts det fjärde kvartalet i år. Den nära förestående massvaccineringen innebär dock att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet 2021. Det framgår av den nya prognosen i Konjunkturläget som publiceras i dag.

Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 09:00 CET

Jämfört med föregående mätning minskar omsättningstappet med mellan 2 och 4 procentenheter jämfört med ett normalläge i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning där tappet ökar något. En enskild bransch som utmärker sig är hotellbranschen där nu i princip alla företag uppger att omsättningen är mindre än hälften av normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Begränsad nytta med offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-10 09:15 CET

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan lyfts offentlig upphandling fram som ett sätt att nå Sveriges klimatmål. Som svensk klimatpolitik är utformad riskerar emellertid de utsläppsminskningar som följer av klimathänsyn vid offentlig upphandling endast att omfördela utsläpp från ett område till ett annat. Endast då klimathänsynen vid upphandling riktas mot områden där den generella klimatpolitiken är svag kan den bidra till att de svenska utsläppsmålen nås till lägre kostnad. Klimathänsyn kan även tänkas bidra mer indirekt till målen, såsom genom spridning av ny utsläppssnål teknik. Utmaningarna är dock många och det finns mer träffsäkra styrmedel. Detta är några av slutsatserna i Konjunkturinstitutets årliga rapport som analyserar klimathänsyn i offentlig upphandling.

Omsättningen minskar mest inom handeln

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-01 09:00 CET

Omsättningen minskar i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning och minskningen är extra tydlig inom handeln. De två senaste veckorna har tappet inom handeln ökat från 8 till 13 procent. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Detaljhandeln föll tillbaka i november

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET

Barometerindikatorn steg från 96,0 i oktober till 97,5 i november. Ökningen förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med 7,6 enheter.

Retail indicator down in November

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose from 96.0 in October to 97.5 in November, thanks especially to stronger signals from manufacturing, and would have climbed further had the retail indicator not fallen 7.6 points.

Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-17 09:00 CET

I tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med att omsättningstappet blir allt mindre. Inom tjänstesektorn och handeln har dock omsättningstappet ökat igen jämfört med den föregående undersökningen. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Ljusare signaler från samtliga sektorer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:00 CET

Barometerindikatorn steg ytterligare i oktober, till 96,3 från 94,5 månaden innan. Efter vårens bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen bidrog till oktober månads uppgång.

Brighter signals from all sectors

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose further from 94.5 to 96.3 in October and has now climbed for six successive months since bottoming out at 61.2 in April. All parts of the business sector as well as consumers contributed to the increase in October.

Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 09:00 CEST

Inom näringslivet fortsätter utvecklingen att företag uppger att omsättningstappet blir allt mindre. I tillverkningsindustrin svarar dessutom tio procent av företagen att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.


Nyheter


Digital presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-12-09 08:45 CET

Torsdagen den 17 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Onsdagen den 17 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant
Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


BilderVideorPodcastsDokument