Pressmeddelanden


Detaljhandeln föll tillbaka i november

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET

Barometerindikatorn steg från 96,0 i oktober till 97,5 i november. Ökningen förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med 7,6 enheter.

Retail indicator down in November

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose from 96.0 in October to 97.5 in November, thanks especially to stronger signals from manufacturing, and would have climbed further had the retail indicator not fallen 7.6 points.

Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-17 09:00 CET

I tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med att omsättningstappet blir allt mindre. Inom tjänstesektorn och handeln har dock omsättningstappet ökat igen jämfört med den föregående undersökningen. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Ljusare signaler från samtliga sektorer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:00 CET

Barometerindikatorn steg ytterligare i oktober, till 96,3 från 94,5 månaden innan. Efter vårens bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen bidrog till oktober månads uppgång.

Brighter signals from all sectors

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-28 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose further from 94.5 to 96.3 in October and has now climbed for six successive months since bottoming out at 61.2 in April. All parts of the business sector as well as consumers contributed to the increase in October.

Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 09:00 CEST

Inom näringslivet fortsätter utvecklingen att företag uppger att omsättningstappet blir allt mindre. I tillverkningsindustrin svarar dessutom tio procent av företagen att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Lönebildningen kan hjälpa återhämtningen på arbetsmarknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-01 09:15 CEST

Höstens återupptagna avtalsförhandlingar sker i efterdyningarna av historiskt stora fall i produktion och i antalet arbetade timmar det andra kvartalet i år. Den framtida spridningen av covid-19-pandemin är mycket osäker men det finns nu tydliga tecken på att en bred konjunkturåterhämtning har påbörjats. De åtgärder som staten vidtagit bidrar till återhämtningen genom att begränsa pandemins ekonomiska effekter för arbetsgivare och arbetstagare. Det framgår av årets Lönebildningsrapport som publiceras i dag.

Snabb återhämtning i produktionen men arbetsmarknaden släpar efter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 09:15 CEST

Svensk BNP föll som väntat dramatiskt det andra kvartalet i år till följd av covid-19-pandemin. Det finns nu tydliga tecken på att det blir en kraftig rekyl uppåt det tredje kvartalet. Det framgår av senaste prognosen i Konjunkturläget som publiceras i dag.

Små förändringar i omsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

Andelen företag i näringslivet som upplevt en minskad omsättning de senaste två veckorna på grund av covid-19-pandemin är i princip oförändrad jämfört med förra undersökningen. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Tillverkningsindustrin drar upp stämningsläget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg 6,9 enheter i september till 94,5 och det är nu femte månaden i rad som barometerindikatorn har ökat. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen.

Manufacturing pulls up overall sentiment

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator rose for a fifth month in September, climbing 6.9 points to 94.5. All industries except construction contributed to the improvement.

Presskonferens om lönebildningsrapporten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-23 08:00 CEST

Torsdagen den 1 oktober presenterar vi årets lönebildningsrapport. Presentationen hålls av Valter Hultén. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 08:00 CEST

Onsdagen den 30 september presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 09:00 CEST

Andelen företag i näringslivet som upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin fortsätter att minska. I tjänstesektorn är det är en förhållandevis stor ökning i andelen företag som uppger att de har något större omsättning än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-01 09:00 CEST

Utvecklingen i näringslivet är entydig. Sedan i maj har andelen företag som uppger att de har ett stort omsättningstapp minskat. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn fortsätter stiga

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST

För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Economic Tendency Indicator climbs further

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator rose for a fourth month, climbing 3.2 points in August to 87.0. The improvement was due primarily to stronger signals from the service sector. However, the indicator still points to much weaker sentiment than normal in the economy.

Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-18 09:00 CEST

Inom tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsverksamhet uppger en mindre andel företag att de har lägre omsättning än normalt, jämfört med svaren för två veckor sedan. Det största tappet i omsättning återfinns nu inom tjänstesektorn. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Tecken på att efterfrågan och produktion börjat vända uppåt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 09:15 CEST

Den pågående covid-19-pandemin har slagit hårt mot stora delar av näringslivet, men det finns nu tecken på att efterfrågan och produktion så smått har börjat vända uppåt igen. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

Extramätning: Färre företag drabbade av omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-04 09:00 CEST

Något mindre andel företag upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin. Det största tappet återfinns inom tillverkningsindustrin. I likhet med tidigare extramätningar är dock förändringarna små. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Fortsatt svagt stämningsläge trots uppgång i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Confidence still low despite improvement in July

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 8.1 points in July from 75.3 to 83.4, but this is still a very low level. All sectors except consumers contributed to the improvement, which was chiefly a result of less pessimistic expectations.

Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:00 CEST

Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att rapportera minskad omsättning jämfört med normalt och störst tapp återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I likhet med tidigare extramätningar så är det små skillnader jämfört med tidigare. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Trots bred uppgång i juni är läget mycket svagare än normalt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. Efter det historiska fallet i april har de ingående sektorernas indikatorer fortsatt att öka under juni. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Much weaker situation than normal despite improvement in June

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 10.8 points to 75.2 in June. The sector indicators continued to recover from their record fall in April, thanks mainly to less pessimistic expectations.

Svensk ekonomi tyngs av pandemin minst ett år till

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST

Covid-19-pandemin leder till att Sveriges BNP minskar med ca 10 procent det andra kvartalet i år. I bland annat euroområdet väntas nedgången bli betydligt större. En anledning till att den svenska ekonomin inte drabbas fullt lika hårt det andra kvartalet är att de svenska myndigheternas åtgärder för att bromsa smittspridningen har varit mindre långtgående än i många andra länder. Detta framgår i rapporten Konjunkturläget som publiceras i dag.

Pandemic to weigh on Swedish economy for at least another year

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST

The COVID-19 pandemic means that Sweden’s GDP will fall by around 10 per cent in the second quarter. The downturn will be much greater in the euro area, for example. One reason why the Swedish economy has not been hit quite as hard in the second quarter is that the Swedish authorities’ measures to limit the spread of infection have been less far-reaching than in many other countries.

Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 09:00 CEST

Alla sektorer i näringslivet rapporterar om ett fortsatt omsättningstapp jämfört med normalt och störst fall återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Överlag är det små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Fortfarande störst omsättningstapp för tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 09:00 CEST

Alla sektorer i näringslivet har drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar fortfarande företag verksamma inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Det är små förändringar jämfört med enkäten för två veckor sedan både vad avser påverkan på företagens omsättning och risken för att företaget ska behöva avvecklas. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets andra extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn på fortsatt rekordlåg nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. Efter det historiska fallet förra månaden har de ingående sektorernas konfidensindikatorer i allmänhet ökat något under maj. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på rekordlåga nivåer.


Nyheter


Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Onsdagen den 17 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant
Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


BilderVideorPodcastsDokument