Pressmeddelanden


Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:00 CEST

Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att rapportera minskad omsättning jämfört med normalt och störst tapp återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I likhet med tidigare extramätningar så är det små skillnader jämfört med tidigare. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Trots bred uppgång i juni är läget mycket svagare än normalt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. Efter det historiska fallet i april har de ingående sektorernas indikatorer fortsatt att öka under juni. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Much weaker situation than normal despite improvement in June

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 10.8 points to 75.2 in June. The sector indicators continued to recover from their record fall in April, thanks mainly to less pessimistic expectations.

Svensk ekonomi tyngs av pandemin minst ett år till

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST

Covid-19-pandemin leder till att Sveriges BNP minskar med ca 10 procent det andra kvartalet i år. I bland annat euroområdet väntas nedgången bli betydligt större. En anledning till att den svenska ekonomin inte drabbas fullt lika hårt det andra kvartalet är att de svenska myndigheternas åtgärder för att bromsa smittspridningen har varit mindre långtgående än i många andra länder. Detta framgår i rapporten Konjunkturläget som publiceras i dag.

Pandemic to weigh on Swedish economy for at least another year

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST

The COVID-19 pandemic means that Sweden’s GDP will fall by around 10 per cent in the second quarter. The downturn will be much greater in the euro area, for example. One reason why the Swedish economy has not been hit quite as hard in the second quarter is that the Swedish authorities’ measures to limit the spread of infection have been less far-reaching than in many other countries.

Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 09:00 CEST

Alla sektorer i näringslivet rapporterar om ett fortsatt omsättningstapp jämfört med normalt och störst fall återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Överlag är det små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Fortfarande störst omsättningstapp för tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 09:00 CEST

Alla sektorer i näringslivet har drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar fortfarande företag verksamma inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Det är små förändringar jämfört med enkäten för två veckor sedan både vad avser påverkan på företagens omsättning och risken för att företaget ska behöva avvecklas. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets andra extraundersökning som publiceras i dag.

Barometerindikatorn på fortsatt rekordlåg nivå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 09:00 CEST

Barometerindikatorn steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. Efter det historiska fallet förra månaden har de ingående sektorernas konfidensindikatorer i allmänhet ökat något under maj. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på rekordlåga nivåer.

Economic tendency indicator still at record-low levels

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator climbed 4.1 points to 64.1 in May. After record falls in April, most of the sector indicators picked up slightly in May, due principally to less pessimistic expectations, but they remain at record-low levels.

Störst omsättningstapp för tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-19 09:00 CEST

Alla sektorer i näringslivet har drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar tjänstesektorn där ungefär ett av tio företag uppger att omsättningen har minskat med mer än 75 procent. Nästan 15 procent av företagen inom tillverkningsindustrin uppger att omsättningen har mer än halverats jämfört med normalt. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets första extraundersökning som publiceras i dag.

Hushållens konfidensindikator steg något i andra halvan av april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 09:00 CEST

Från och med april till juni kommer Konjunkturinstitutet att genomföra hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19- pandemin. Anledningen till dessa extraenkäter är att det råder ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Resultaten från den första extramätningen med insamlingsperiod 16–30 april tyder på att stämningsläget hos hushållen fortfarande är betydligt svagare än normalt, men att de blivit något mindre negativa jämfört med den ordinarie undersökningen som pågick mellan den 1–15 april.

Uppdatering av konjunkturbilden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:15 CEST

Utvecklingen under april tyder på att covid-19-pandemin kommer att slå betydligt hårdare på den svenska ekonomin än vad som förutsågs i rapporten Konjunkturläget april 2020. Det framgår av Konjunkturinstitutets uppdatering av konjunkturbilden som publiceras i dag.

Kraftigaste fallet någonsin för Barometerindikatorn i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll med hela 34 enheter från 92,5 i mars till 58,6 i april. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig nu åtta enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Fallet under april är större än något som tidigare har observerats. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn. Där har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu på rekordlåga 47,8.

Presskonferens om prognosuppdatering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 09:45 CEST

Onsdagen den 29 april presenterar vi en prognosuppdatering av konjunkturläget. Samtidigt publiceras den vanliga rapporten för april månads Konjunkturbarometer med en utökad analys av de extra frågor som har ställts till företag och hushåll med anledning av sjukdomen covid-19.

Konjunkturinstitutets publiceringar i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 11:12 CEST

Ändrat datum för Konjunkturbarometern och ny prognosuppdatering.

Synnerligen djup lågkonjunktur i spåren av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 09:15 CEST

Covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt. Hur hårt är i nuläget mycket svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren. Oron för att smittas och myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet. Dessutom påverkas efterfrågan negativt av omvärldens mycket omfattande åtgärder mot smittspridningen. Det framgår av Konjunkturinstitutets basscenario över den ekonomiska utvecklingen som publiceras i dag.

Particularly deep economic downturn in the wake of COVID-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 09:15 CEST

The COVID-19 pandemic will hit the Swedish economy hard. Just how hard is currently very difficult to say, but a particularly deep economic downturn looms. Concern about infection and official advice to limit social contacts are putting a major damper on household demand, and delivery problems are disrupting production in parts of the business sector. Demand is also being adversely affected by drastic measures abroad to curb the spread of infection. These economic developments are described in NIER’s base scenario for the Swedish economy published today.

Hushållens indikator föll kraftigt i mars

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:00 CET

Barometerindikatorn föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen. På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19.

Consumer indicator down sharply in March

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator fell more than 6 points from 98.7 in February to 92.4 in March. This is its lowest level since May 2013 and the sentiment in the Swedish economy is weak. The decline is mainly explained by gloomy signals from the service sector and households.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:00 CET

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Barometerindikatorn steg till normal nivå i februari

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-27 09:00 CET

Barometerindikatorn steg ytterligare i februari, till 99,1 från 97,3 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras av starkare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Economic Tendency Indicator climbs to normal levels in February

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-27 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose further from 97.3 to 99.1 in February and now points to normal confidence levels in the Swedish economy. The improvement was mainly a result of stronger signals from manufacturers and consumers.

Långsiktigt hållbara finanser inom räckhåll men kommunernas utmaningar betydande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-19 09:15 CET

Sverige har starka offentliga finanser men den stigande andelen äldre de kommande decennierna innebär utmaningar. Det gäller såväl svensk ekonomi i sin helhet som den offentliga verksamhetens personalförsörjning. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen i dag.

Ny chef för Konjunkturbarometern

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-13 13:23 CET

Konjunkturinstitutet har rekryterat Fredrik Johansson Tormod som ny chef för Konjunkturbarometern.

Ljusare signaler från tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:00 CET

Barometerindikatorn steg med 3,6 enheter till 97,1 i januari. Uppgången förklaras främst av starkare signaler från tillverkningsindustrin. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Brighter signals from manufacturing

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed 3.6 points to 97.1 in January, thanks mainly to stronger signals from manufacturing, but still shows weaker sentiment than normal in the economy.

Arbetslösheten stiger och inflationen blir tydligt lägre än Riksbankens mål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET

Den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen förstärks av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021. Samtidigt faller inflationen tillbaka och blir påtagligt lägre än 2 procent de närmaste åren. Trots detta väntas Riksbanken fatta beslut om att höja reporäntan vid dagens möte. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Unemployment to rise and inflation to remain well below the Riksbank target

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET

The Swedish economy has entered a clear slowdown phase, which is normal after several years operating above potential. The slowdown is being exacerbated by uncertainty around Brexit and trade disputes. Swedish economic output will be slightly lower than normal in 2020 and 2021, and unemployment slightly higher. Inflation will drop back and will be well below 2 per cent over the next couple of years. The Riksbank is nevertheless expected to take the decision to raise the repo rate at today’s meeting. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Dystra signaler från tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET

Barometerindikatorn minskade i december, från 94,6 till 93,3. Indikatorns nivå pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Bleak signals from service sector

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator fell in December from 94.6 to 93.3 and points to weaker sentiment than normal in the economy.


Nyheter


Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-06-09 08:00 CEST

Onsdagen den 17 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


BilderVideorPodcastsDokument