Pressmeddelanden

RSS

Konjunkturinstitutets publiceringar i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 11:12 CEST

Ändrat datum för Konjunkturbarometern och ny prognosuppdatering.

Synnerligen djup lågkonjunktur i spåren av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 09:15 CEST

Covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt. Hur hårt är i nuläget mycket svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren. Oron för att smittas och myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet. Dessutom påverkas efterfrågan negativt av omvärldens mycket omfattande åtgärder mot smittspridningen. Det framgår av Konjunkturinstitutets basscenario över den ekonomiska utvecklingen som publiceras i dag.

Particularly deep economic downturn in the wake of COVID-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 09:15 CEST

The COVID-19 pandemic will hit the Swedish economy hard. Just how hard is currently very difficult to say, but a particularly deep economic downturn looms. Concern about infection and official advice to limit social contacts are putting a major damper on household demand, and delivery problems are disrupting production in parts of the business sector. Demand is also being adversely affected by drastic measures abroad to curb the spread of infection. These economic developments are described in NIER’s base scenario for the Swedish economy published today.

Hushållens indikator föll kraftigt i mars

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:00 CET

Barometerindikatorn föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen. På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19.

Consumer indicator down sharply in March

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator fell more than 6 points from 98.7 in February to 92.4 in March. This is its lowest level since May 2013 and the sentiment in the Swedish economy is weak. The decline is mainly explained by gloomy signals from the service sector and households.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:00 CET

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Barometerindikatorn steg till normal nivå i februari

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-27 09:00 CET

Barometerindikatorn steg ytterligare i februari, till 99,1 från 97,3 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras av starkare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Economic Tendency Indicator climbs to normal levels in February

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-27 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator rose further from 97.3 to 99.1 in February and now points to normal confidence levels in the Swedish economy. The improvement was mainly a result of stronger signals from manufacturers and consumers.

Långsiktigt hållbara finanser inom räckhåll men kommunernas utmaningar betydande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-19 09:15 CET

Sverige har starka offentliga finanser men den stigande andelen äldre de kommande decennierna innebär utmaningar. Det gäller såväl svensk ekonomi i sin helhet som den offentliga verksamhetens personalförsörjning. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen i dag.

Ny chef för Konjunkturbarometern

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-13 13:23 CET

Konjunkturinstitutet har rekryterat Fredrik Johansson Tormod som ny chef för Konjunkturbarometern.

Ljusare signaler från tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:00 CET

Barometerindikatorn steg med 3,6 enheter till 97,1 i januari. Uppgången förklaras främst av starkare signaler från tillverkningsindustrin. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Brighter signals from manufacturing

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator climbed 3.6 points to 97.1 in January, thanks mainly to stronger signals from manufacturing, but still shows weaker sentiment than normal in the economy.

Arbetslösheten stiger och inflationen blir tydligt lägre än Riksbankens mål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET

Den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen förstärks av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021. Samtidigt faller inflationen tillbaka och blir påtagligt lägre än 2 procent de närmaste åren. Trots detta väntas Riksbanken fatta beslut om att höja reporäntan vid dagens möte. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Unemployment to rise and inflation to remain well below the Riksbank target

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET

The Swedish economy has entered a clear slowdown phase, which is normal after several years operating above potential. The slowdown is being exacerbated by uncertainty around Brexit and trade disputes. Swedish economic output will be slightly lower than normal in 2020 and 2021, and unemployment slightly higher. Inflation will drop back and will be well below 2 per cent over the next couple of years. The Riksbank is nevertheless expected to take the decision to raise the repo rate at today’s meeting. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Dystra signaler från tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET

Barometerindikatorn minskade i december, från 94,6 till 93,3. Indikatorns nivå pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Bleak signals from service sector

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator fell in December from 94.6 to 93.3 and points to weaker sentiment than normal in the economy.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos - 18 december

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-13 08:31 CET

Onsdagen den 18 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Planerad politik når inte transportsektorns klimatmål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-11 09:15 CET

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska på tio år minska med minst 70 procent. De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta mål behöver bli kraftfullare. Exempelvis skulle beskattningen på låginblandade bränslen behöva höjas, vilket skulle innebära väsentligt höjda bränslepriser. De negativa fördelningseffekter som blir resultatet är exempel på de svårigheter klimatpolitiken kommer att möta för att uppnå målet. Det visar Konjunkturinstitutets rapport Transportsektorns klimatmål som lämnas till regeringen i dag.

Miljöekonomiskt seminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-02 09:44 CET

Den 11 december publiceras årets miljöekonomiska rapport som analyserar transportsektorns klimatmål till 2030 och politiken för att nå dit.

Hushållen ovanligt pessimistiska om svensk ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 09:00 CET

Barometerindikatorn steg marginellt i november, från 94,0 i oktober till 94,7. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Consumers unusually pessimistic about Swedish economy

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-28 09:00 CET

The Economic Tendency Indicator edged up from 94.0 in October to 94.7 in November but continues to show weaker sentiment than normal in the economy.

Barometerindikatorn föll även i oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-25 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober, från 94,4 i september till 93,6. Den pekar fortsatt på ett sammantaget svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Economic Tendency Indicator falls again in October

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-25 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator fell slightly further from 94.4 in September to 93.6 in October and continues to show weaker sentiment than normal among both firms and consumers.

Konjunkturbarometern oktober publiceras den 25 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-23 15:37 CEST

Observera att Konjunkturbarometern för oktober publiceras den 25 oktober. I vår kalender på www.konj.se har ett senare datum förekommit. Publiceringen är som vanligt kl 09.00, då även vår statistikdatabas uppdateras. Med vänlig hälsning Sarah Hegardt Grant

Lönebildningen kan öka sysselsättningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-16 09:15 CEST

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturavmattning och arbetslösheten har stigit kraftigt de senaste månaderna. Lönsamheten inom näringslivet är för närvarande nära en historiskt genomsnittlig nivå. I takt med att exporttillväxten och industrikonjunkturen mattas av är det troligt att lönsamheten inom industrin sjunker. Genom återhållsamma löneökningar kan parterna bidra till att hålla nere arbetslösheten. Samtidigt kan fortsatt dämpade löneökningar göra att det även framöver krävs mycket låg ränta för att nå inflationsmålet på 2 procent. Det framgår av Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport som publiceras i dag.

Wage formation can boost employment

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-16 09:15 CEST

The Swedish economy is in a slowdown phase, and unemployment has risen sharply in recent months. Profitability in the business sector is currently close to the historical average. In manufacturing, profitability is likely to fall as export growth and business conditions deteriorate. The social partners can help keep unemployment down by showing wage restraint. However, further subdued wage growth may mean that very low interest rates continue to be needed to meet the 2 per cent inflation target. Such are the conclusions of the report Wage Formation in Sweden 2019 from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Högkonjunkturen är över

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-09 09:15 CEST

Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i år och blir balanserad nästa år. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export. Samtidigt är investeringskonjunkturen på väg att vika i Sverige. En milt expansiv finanspolitik bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år men trots det fortsätter arbetslösheten att öka. Inflationen förblir betydligt lägre än 2 procent och Riksbanken väntas därför inte höja reporäntan vare sig i år eller nästa år. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Economic boom at an end

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-09 09:15 CEST

The Swedish economy is in a clear slowdown phase, and the output gap will close next year after gradually narrowing this year. International trade disputes and uncertainty around Brexit are weighing on the global economy, which is affecting Swedish exports. The investment cycle in Sweden has also peaked. Mildly expansionary fiscal policy will help prop up demand growth next year to some extent, but unemployment will continue to rise. Inflation will remain well below 2 per cent, and so the Riksbank is not expected to raise the repo rate either this year or next. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till 94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Consumers expecting increased unemployment

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST

The Economic Tendency Indicator edged down further from 95.0 in August to 94.6 in September. It has fallen 16.7 points in the past year and has been showing weaker sentiment than normal in the economy for several months.


Nyheter


Kom ihåg att anmäla dig: Presskonferens om konjunkturläget

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 15:16 CEST

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. För att närvara vid presskonferensen behöver du anmäla dig i förväg.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2019-07-23 08:00 CEST

Tisdagen den 6 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.


Sociala medier


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument