Pressmeddelanden


Ingen titel
Nytt faktablad: Fler anställda inom kultursektorn än innan pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-11 05:41 CEST

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en lägesbild av pandemins påverkan på kulturarbetsmarknaden i Sverige. Resultaten visar tydliga tecken på att det skett en återhämtning från den arbetsmarknadskris för kultursektorn som pandemin förde med sig. I december förra året var det fler anställda i kultursektorn än innan pandemin. Även antalet arbetslösa med utbildning eller längre erfarenhet inom ett kultur- eller medieyrke har i slutet av 2021 återställts till i stor sett samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är det nu stark efterfrågan på kultur- och medieyrken. För egenföretagare har situationen dock inte helt återställts.

Ingen titel
Ny statistik: Besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-03 05:06 CEST

Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Närmare bestämt gick besöken upp något under den senare delen av året. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer.

Ingen titel
Ny statistik: Pandemin har fått stora konsekvenser för scenkonstområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 06:33 CEST

Förutsättningarna att gå på föreställningar och konserter förändrades när restriktioner om maxantal i publik och rekommendationer om social distansering infördes under pandemin. Under 2020 spelades betydligt färre föreställningar och konserter, men geografisk spridning har inte påverkats nämnvärt av pandemin.

Ingen titel
Ny rapport: Ojämn tillgång till kultur i de nordiska länderna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-24 05:18 CET

Rapporten Kulturens geografi i Norden som Kulturanalys Norden publicerar idag visar att tillgång till kultur i hög grad är en fråga om var i landet du bor och hur många som bor nära dig. Samtidigt är det tydligt att Danmark skiljer ut sig från övriga Norden med en mycket jämnare spridning av kulturverksamheter inom landet. Folkbibliotekens centrala betydelse för förutsättningar till lokalt kulturliv är ett annat viktigt resultat i studien, och här är likheter mellan de nordiska länderna stora.

Ingen titel
Ny rapport: Flera utmaningar för konstens och kulturens frihet i Norden

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-03 06:15 CET

Det ökade antalet mål och förväntningar på samhällseffekter som knyts till kulturpolitiken i de nordiska länderna riskerar att skapa utmaningar för den konstnärliga friheten. Det är ett av resultaten i den kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerar idag och som också visar att det finns reella problem med hot och trakasserier mot konstnärer i flera av länderna.

Ingen titel
Kulturanalys 2022: Strukturella problem kräver långsiktiga åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-01 05:38 CET

Regeringen behöver förtydliga relationen mellan de kulturpolitiska målen och kontinuerligt se över den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Regeringen bör också förtydliga vilken infrastruktur som krävs för att säkerställa kulturutbud i hela landet samt prioritera långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med de strukturella problem som synliggjorts i och med coronapandemin.

Ingen titel
Ny rapport: Vem arbetar på den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i de nordiska länderna?

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-16 06:46 CET

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden motsvarar ca 4–5 procent av hela arbetsmarknaden i de nordiska länderna och på Åland är andelen hela 7 procent. Under åren före pandemin ökade antalet kulturskapare i flera nordiska länder. Det gäller framför allt i Sverige, Finland och på Island. I Norden sammantaget har antalet kulturskapare vuxit med nära 7 procent under åren mellan 2014 och 2019, vilket är en starkare utveckling än den generella sysselsättningstillväxten i Norden under samma period.

Ingen titel
Ny rapport: Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-19 07:43 CET

Offentlig finansiering utgör ett centralt inslag i kulturpolitiken i samtliga nordiska länder och pengarna används både för att främja konstnärers villkor och deltagande i kulturlivet. Samtidigt finns skillnader mellan länderna i balansen mellan offentlig och privat finansiering även om kulturutövare arbetar under ekonomiskt tuffa villkor i hela regionen. Det är några av resultaten i en ny forskningsantologi från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ingen titel
Ny statistik: Stor ökning av offentliga utgifter för kultur under 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-18 05:54 CET

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2020 ökade kraftigt jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en stor ökning av statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin.

Ingen titel
Ny rapport: Kulturpolitiska åtgärder ökat i träffsäkerhet under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-06 05:45 CEST

Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, men de kulturpolitiska åtgärderna för att hantera dessa konsekvenser har gradvis ökat i träffsäkerhet. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag om pandemins k...

Ingen titel
Ny rapport: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 06:00 CEST

Kulturvanor i Sverige kännetecknades fram till 2019 av stabilitet snarare än förändring. Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas kulturaktiviteter under det senaste året är tydligt, men skillnader mellan gr...

Ingen titel
Ny officiell museistatistik: Betydande konsekvenser av pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 05:35 CEST

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Som väntat ledde coronapandemin till ett ordentligt minskat antal besök och minskade intäkter för museerna under ...

Ingen titel
Ny rapport: Den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 05:45 CEST

Det äger idag rum kulturpolitisk styrning i Sverige som påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Den slutsatsen dras i rapporten Så fri är konsten som Myndigheten för kulturanalys presenterar idag. Kulturanalys rekommender...

Ny statistik: Stor nedgång i museibesöken under 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 07:06 CEST

Museibesöken gick ned betydligt under 2020. Landets större museer hade i genomsnitt 71 procent färre besökare till sina utställningar. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges st...

Ingen titel
Ny rapport: Stora konsekvenser för kultursektorn i Norden under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 06:45 CEST

Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på musik- och scenkonstområde...

Ny rapport: En första kartläggning av coronapandemins effekter inom kulturområdet i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 07:25 CEST

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag den första av två redovisningar om coronapandemins effekter inom kulturområdet i Sverige och de åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag gällande en över...

Ny rapport: De gemensamma bedömningsgrunderna för kulturområdet behöver förtydligas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-20 10:24 CET

Myndigheten för kulturanalys rapporterar idag regeringsuppdraget kring en översyn av de gemensamma bedömningsgrunder som används i regeringens resultatredovisning. Bakgrunden är de krav på redovisning av resultat i förhållande till de riksdagsbundna kultu...

Ingen titel
Ny statistik: minskade utgifter inom flera kulturområden 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 10:25 CET

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2019 minskade jämfört med föregående år. Totalt mins...

Ingen titel
Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter fortsätter att minska på svenska museer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-10 09:36 CEST

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2019 jämfört ...

Ingen titel
Ny rapport: Främjas filmen i kultursamverkansmodellen?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-21 08:08 CEST

Den filmkulturella verksamheten har i flertalet regioner haft svårt att hävda sig ekonomiskt och de regionala filmverksamheterna ger uttryck för både misstro och kritik mot hur filmområdets intressen tillvaratas i kultursamverkansmodellen. Detta visar en ...

Ingen titel
Kulturanalys 2020: Tydligare kulturpolitiska ställningstaganden behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-03 08:51 CET

Försämrade ekonomiska förutsättningar riskerar att drabba ett redan sårbart kulturutbud utanför de större städerna. En sådan utveckling ligger inte i linje med regeringens ambition om likvärdig tillgång till kultur. Regeringen bör också se över hur de kul...

Ingen titel
Ny statistik: Kulturmiljöområdet fortsatt svåröverskådligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-04 13:44 CET

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet.Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets statliga anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbet...

Ingen titel
Ny statistik: Kulturskapares villkor i olika delar av Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-04 09:33 CET

I rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.V...

Ingen titel
Ny rapport: Sårbart kulturutbud i landsbygden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-14 07:54 CET

Myndigheten för kulturanalys har kartlagt kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner 2013–2017 i en rapport som publiceras idag. Rapporten, Kulturens geografi, visar att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner, men utbudet är större i storstadskommuner och i...

Ingen titel
Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 10:00 CEST

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i Norden när barn och unga själva bestämmer? Vilka är barns och ungas drivkrafter i skapandeprocesser och hur kan vi förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang? Dessa frågor är utgångspunkten i en nyutkommen anto...

Ingen titel
Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-09 09:04 CEST

Kulturdeltagandet är fortfarande högt i den svenska befolkningen och skillnader mellan olika grupper i samhället finns fortfarande kvar. Skillnader visar sig också i olika delar av landet. Det slås fast i en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys so...

Ingen titel
Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:19 CEST

År 2018 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2018 jämfört ...

Ingen titel
Ny rapport: Äga rum – rätt väg att gå för ökad delaktighet i kulturlivet?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 07:03 CEST

Den statliga satsningen Äga rum, 2016–2018, har riktats till bostadsområden med lågt valdeltagande i syfte att främja demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet. Myndigheten för kulturanalys har nu utvärderat satsningen och bedömer att satsningens arb...

Ingen titel
Ny rapport: Fler museibesök efter fri entré-reformen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 11:33 CEST

Under 2018 registrerades sammanlagt 8,04 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är det en ökning med 1,62 miljoner besök, vilket motsvarar 2...

Ingen titel
Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 09:00 CET

Kulturanalys bedömer att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för region...


Nyheter


Ingen titel
Ny promemoria: Harmonisering av nordisk museistatistik

Nyhet Publicerad: 2021-11-17 18:03 CET

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik.

Ingen titel
Ny promemoria: Skillnader i invånarnas kulturvanor kvarstår under pandemin

Nyhet Publicerad: 2021-10-20 08:28 CEST

Förutsättningarna att ta del av kultur förändrades drastiskt under pandemin. Skillnader i kulturvanor mellan olika grupper i samhället finns kvar under pandemin och utbildningsnivå har alltjämt stor betydelse för samtliga kulturområden. Det visar en ny pr...

Ingen titel
Ny promemoria: Harmonisering av nordisk filmstatistik

Nyhet Publicerad: 2021-07-08 07:29 CEST

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår andra kartläggning i ämnet, Harmonisering av nordisk filmstatistik, som rör av bio- och filmsta...

Ingen titel
Ny promemoria: Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik

Nyhet Publicerad: 2021-05-12 07:11 CEST

Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Nu publicerar vi vår första kartläggning i ämnet som rör folk- och nationalbibliotek ...

Nu etableras officiell statistik inom film

Nyhet Publicerad: 2021-02-18 09:22 CET

Myndigheten för kulturanalys är nu ansvarig för Sveriges officiella statistik inom film.Under förra året påbörjade Kulturanalys utvecklingsarbetet för att etablera officiell statistik inom filmområdet. Som en första aktivitet förbereder vi för statistik o...

Ny statistik: Jämn könsfördelning bland museibesökarna på de centrala museerna

Nyhet Publicerad: 2020-09-21 09:56 CEST

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny statistik om besökarna på de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.Statisti...

Nytt faktablad: Tillgängligheten till biografer i Sverige

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 15:08 CEST

I ett nytt faktablad som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer. Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. Resultatet visar att en majoritet av Sveriges befolkning hade tillgång till en biograf inom 15 minuters resa med bil

Ingen titel
Ny publikation: Folkbibliotek i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-05-05 07:41 CEST

Kulturanalys Norden publicerar idag Folkbibliotek i Norden, den fjärde publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om folkbibliotek för Nordiska ministerrådets medlemsländer under 2018 och över...

Ny statistik: Museibesöken ökade 2019 på de centrala museerna

Nyhet Publicerad: 2020-04-29 09:42 CEST

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny besöksstatistik för de centrala museerna, riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.Under 2019 reg...

Ingen titel
Ny publikation: Kulturutgifter i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-01-16 10:45 CET

Kulturanalys Norden publicerar idag Kulturutgifter i Norden, den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om offentliga utgifter för kultur för Nordiska ministerrådets medlemsländer m...

Ingen titel
Ny statistik: Flera kommuner och regioner minskade sina kulturutgifter 2018

Nyhet Publicerad: 2019-11-21 10:05 CET

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket ...

Ny rapport: Besöksutveckling för de centrala museerna 2017

Nyhet Publicerad: 2018-04-23 15:39 CEST

Under perioden 2015–2017 har museibesöken ökat med 17 procent vid samtliga centrala museer, men besöken har minskat jämfört med 2016. Om vi jämför museer som infört fri entré med de som inte har förändrat sin entréavgift så kan vi se att de som infört fri...


Sociala medier


Presskontakter


Marja Janusson
Marja Janusson

Kommunikationsansvarig

marja.janusson@kulturanalys.se

031-395 20 07

Joakim Boström Elias
Joakim Boström Elias

Utredare, analytiker

Joakim.Bostrom-Elias@kulturanalys.se

031-395 20 09

Mats Granér
Mats Granér

Myndighetschef

mats.graner@kulturanalys.se

031-395 20 01


BilderVideorPodcastsDokument