Pressmeddelanden


Drygt 6 400 kvot­flyk­tingar till Sverige förra året

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 13:46 CET

Drygt 6 400 personer togs under 2021 emot som kvotflyktingar i Sverige – det högsta antalet på ett par decennier. Medborgare i Syrien, Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo står för närmare 70 procent av de mottagna. Omkring hälften av kvotflyktingarna är kvinnor och barn.

Drygt 70 000 bevil­jades medbor­gar­skap 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 08:22 CET

Drygt 70 000 personer beviljades svenskt medborgarskap förra året och medborgarskap är fortsatt Migrationsverkets största ärendeslag. Samtidigt beviljades fler än 8 200 britter uppehållsstatus i Sverige, visar årsstatistiken för 2021.

Ingen titel
31 december är sista dagen att ansöka om uppehållsstatus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-15 14:11 CET

Ansökningsperioden för uppehållsstatus går nu mot sitt slut. Brittiska medborgare har till och med den 31 december 2021 på sig att säkra rätten att vistas i Sverige via denna uppehållsrätt.

Ingen titel
Bosättningslagen har snabbat på nyanländas etablering

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-02 09:37 CET

Bosättningslagen har lett till att personer med uppehållstillstånd snabbare kan flytta till och bosätta sig i en kommun. Mottagandet har också blivit jämnare fördelat mellan kommunerna. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning och menar att lagen levt upp till intentionerna – en bild som Migrationsverket delar.

Nytt rätts­ligt ställ­nings­ta­gande om Afgha­nistan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-30 12:54 CET

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.

Migra­tions­verket stoppar utvis­ningar av tigre­aner till Etio­pien

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-17 11:20 CET

Migrationsverket har beslutat att för närvarande inte utvisa personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är rapporter om bland annat etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.

Ingen titel
Nu startar den nya samhällsintroduktionen för asylsökande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-30 13:00 CEST

Den 1 oktober startar Migrationsverkets nya samhällsintroduktion för asylsökande. – Migrationsverket är positiva till att nu kunna erbjuda information till asylsökande, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

Migrationsverket varslar 23 medarbetare i Kramfors

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-14 12:00 CEST

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya förutsättningar. Därför varslar myndigheten idag, tisdag, Arbetsförmedlingen om att 23 medarbetare i Kramfors riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Ansökningsperioden för uppehållsstatus förlängs till 31 december 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-09 14:11 CEST

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får ytterligare tre månader på sig att ansöka om uppehållsstatus. Den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut.

Ingen titel
Migrationsverket planerar att öppna ett tillfälligt boende för asylsökande i Burlövs kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-06 10:50 CEST

I november planerar Migrationsverket att flytta en del av sin boendeverksamhet från Malmö till Arlöv Park Hotell i Burlövs kommun. Det eftersom fastighetsägaren har sagt upp myndighetens nuvarande asylboende i Malmö då fastigheten ska säljas. – Genom att flytta boendet till Burlövs kommun säkerställer vi en god boendekapacitet i regionen, säger Fredrik Bengtsson, regionchef.

Därför lämnar Migrationsverket verksamhetsorter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-07 10:05 CEST

De senaste åren har Migrationsverket dragit ned sin lokala närvaro och lämnat flera verksamhetsorter. Det är en följd av att antalet asylsökande minskat kraftigt. – När antalet asylsökande blir mindre är det också naturligt att behovet av tillfälliga bostäder och mottagningsverksamhet minskar, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket avvecklar verksamhet i Kramfors

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-16 09:55 CEST

Då antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren har Migrationsverket fått ett minskat uppdrag, och det blir därför naturligt att den lokala närvaron krymper. Vi måste därför anpassa oss efter de förutsättningar som råder och bli en mindre myndighet. Därför har generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutat att avveckla verksamheten i Kramfors.

Upp till 5000 ansök­ningar för bärploc­kare väntas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 12:22 CEST

Förra året orsakade coronapandemin begränsningar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna det tillfälliga inreseförbudet. "Hittills har vi fått in cirka 2500 ansökningar för bärplockare i år och vi räknar med att få in upp mot 5 000", säger Erik Holmgren, enhetschef på Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Migrationsverket avser att lämna Kramfors

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 13:43 CEST

Då antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren har Migrationsverket fått ett minskat uppdrag, och det blir därför naturligt att den lokala närvaron krymper. Vi måste därför anpassa oss efter de förutsättningar som råder och bli en mindre och mer effektiv myndighet. Därför planerar Migrationsverket att avveckla verksamheten i Kramfors.

Fortsatt stabil migration till Sverige enligt senaste prognosen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 11:03 CEST

Pandemin begränsar fortsatt den internationella rörligheten. Därför sänker Migrationsverket prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Därtill väntas flera lagändringar träda ikraft under året vilket förutspås påverka migrationen ytterligare. Det är huvuddragen i Migrationsverkets senaste prognos.

Ingen titel
Samhälls­in­tro­duk­tion blir obli­ga­to­risk för asyl­sö­kande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 10:48 CEST

Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar.

Risk för längre handläggningstider när brittiska medborgare väntar med att ansöka om uppehållsstatus

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 12:17 CEST

Efter brexit måste brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus i Sverige. Halvvägs in i ansökningsperioden har ännu bara cirka 7500 ansökningar kommit in till Migrationsverket. Det är långt ifrån de omkring 20 000 ansökningar myndigheten räknar med att få in.

Migra­tions­ver­kets gd ny ordfö­rande för EASO

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-19 09:56 CET

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har valts till ny ordförande i styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Förordnandet sträcker sig över tre år och han tillträdde i sin nya roll direkt efter att valet blev klart på torsdagen. Rollen som generaldirektör påverkas inte.

Migrationsverket varslar om uppsägningar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-17 11:04 CET

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Så påverkas barn av ny dom om barn­kon­ven­tionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 12:26 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om hur ärenden förhåller sig till barnkonventionen och särskilt ett avgörande från Migrationsöverdomstolen den 22 december 2020. Domen handlar om prövningen av barnets bästa och vilka omständigheter som ska vägas in när man ska pröva om ett barn har det som i lagstiftningen kallas särskilt ömmande skäl.

Ny prognos visar att Migra­tions­verket går mot kortare hand­lägg­nings­tider

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:52 CET

I årets första prognos konstaterar Migrationsverket att sökande kommer att få besked i sina ärenden snabbare framöver. Samtidigt präglas den globala migrationen och myndighetens arbete även i år av fortsatta reserestriktioner på grund av pandemin.

Fort­satt högt antal miss­tänkta fall av männi­sko­handel för 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 14:22 CET

Antalet misstänkta fall av människohandel låg på höga nivåer för 2020. Detta trots en halvering av antalet asylsökande jämfört med fjolåret. – Vi kan konstatera att antalet misstänkta fall inte är så beroende av antalet asylsökande, säger Lisa Hultin-Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Beslut fattat att stänga kontor i Borlänge och Visby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-29 09:30 CET

Migrationsverkets överdirektör Inga Thoresson Hallgren beslutade på måndagen att avveckla myndighetens kontor i Borlänge och Visby. Planen är att avveckling ska vara genomförd under 2021.

Migrationsverket öppnar nytt förvar i Mölndal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 13:02 CET

Migrationsverket har beslutat att ett nytt förvar ska öppnas i Mölndals kommun. Det nya förvaret, med 100 platser, ska ersätta nuvarande förvarslokaler i Mölndal och till viss del i Flen. Arbetet med att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige fortsätter parallellt.

Ingen titel
Delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-07 12:15 CET

Flera delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas för att lagen ska bli långsiktigt hållbar. Det handlar bland annat om kraven vid en förlängningsansökan och hur de nya svenska- och samhällskunskapskraven ska kontrolleras.

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 14:18 CET

Antalet personer som söker asyl i Sverige har succesivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby under nästa år.

Militärtjänstgöring i Syrien generell grund för skydd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 10:11 CET

Migrationsverket har uppdaterat sin rättsliga styrning om Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-18 11:27 CET

Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.

Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 12:09 CEST

Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.

Beslut fattat att avveckla verksamheten i Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:31 CEST

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets närvaro runt om i Sverige. Därför avvecklas myndighetens kontor i Jönköping under 2021.


Nyheter


Ingen titel
Migrationsverket nådde målen för 2018

Nyhet Publicerad: 2019-01-02 09:50 CET

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

Ingen titel
Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:38 CET

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

Ingen titel
Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:29 CET

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Ingen titel
Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

Nyhet Publicerad: 2018-10-11 16:21 CEST

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Ingen titel
Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

Nyhet Publicerad: 2018-10-04 13:05 CEST

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Ingen titel
Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

Nyhet Publicerad: 2018-07-29 12:27 CEST

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. - Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden som gäller den nya gymnasielagen

Nyhet Publicerad: 2018-07-18 09:52 CEST

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Fler söker arbetstillstånd i Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-07-05 11:54 CEST

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året – en ökning med nära 50 procent.

Ingen titel
Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande

Nyhet Publicerad: 2018-07-04 16:58 CEST

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.– På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

Ingen titel
Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

Nyhet Publicerad: 2018-06-12 09:35 CEST

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen**. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen***, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

Ingen titel
Bevislättnad i vissa fall av eritreanska anknytningsärenden

Nyhet Publicerad: 2018-04-25 15:10 CEST

Bevislättnad kan bli aktuellt för eritreanska medborgare som söker uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige. Det framgår av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Orsaken är riskerna kopplade till att skaffa identitetshandlingar hos eritreanska myndigheter.

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

Nyhet Publicerad: 2017-11-24 10:44 CET

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2017-11-20 16:09 CET

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Snabbare besked till blivande studenter

Nyhet Publicerad: 2017-10-18 14:55 CEST

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

Nyhet Publicerad: 2017-05-04 11:51 CEST

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.

Hot mot Migrationsverket

Nyhet Publicerad: 2016-12-12 13:53 CET

Ett hot riktades på måndagsmorgonen mot Migrationsverkets verksamhet i Norrköping. Polisen larmades klockan 09.16 och har åkt till Migrationsverket på Slottsgatan i Norrköping. De har påbörjat ett arbete med anledning av händelsen

Så hanteras turkiska asylansökningar

Nyhet Publicerad: 2016-12-01 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

Nyhet Publicerad: 2016-11-25 15:41 CET

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.

Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

Nyhet Publicerad: 2016-11-24 17:21 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Ingen titel
Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

Nyhet Publicerad: 2016-11-22 13:39 CET

Efter sommaren2018 öppnar Migrationsverket ett nytt servicecenter och kontor i Sundbyberg samtidigt som man stänger Solna och Hallonbergen. Flytten innebär att besökare i Stockholmsområdet får hjälp med alla ärenden på samma adress.

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden

Nyhet Publicerad: 2016-10-28 13:12 CEST

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

12 frågor och svar om avveckling av asylboenden och att de boende flyttas

Nyhet Publicerad: 2016-10-26 10:17 CEST

Migrationsverket får många frågor om avvecklingen av asylboenden och att asylsökande måste flytta. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Ingen titel
Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem

Nyhet Publicerad: 2016-10-14 13:07 CEST

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar. – Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.

Medarbetare från Migrationsverket till Italien och Grekland

Nyhet Publicerad: 2016-10-13 14:42 CEST

Migrationsverket förstärker sitt stöd till EASO* och skickar 10 medarbetare till Italien och Grekland. Syftet med insatsen är att hjälpa till med omplacering av asylsökande.

Flera boendeavtal förlängs

Nyhet Publicerad: 2016-09-13 22:04 CEST

Även andra boenden kan få förlängt

Sverige först ut med ny plattform som ska underlätta migration och integration

Nyhet Publicerad: 2016-09-06 17:09 CEST

Setelin bryter ny mark

Allt fler fall av misstänkt människohandel

Nyhet Publicerad: 2016-09-05 12:39 CEST

Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015. – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Myndigheter förenklar för fler nyanlända

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Ytterligare tre orter ska starta Mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Först står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slog servicekontorets lokaler på Skomakargatan i Gävle upp sina dörrar.

MIG Talks kommer ut i världen

Nyhet Publicerad: 2016-08-30 15:10 CEST

Genom en särskild manual som har tagits fram av Svenska institutet uppmuntras svenska utlandsmyndigheter att arrangera samtal om migrations- och integrationsfrågorna. Manualen bygger på Migrationsverkets kommunikationssatsning MIG Talks. Syftet med satsni...

Ingen titel
Fler asylsökande får praktikplats i väntan på beslut

Nyhet Publicerad: 2016-07-06 10:05 CEST

LinkedIn, Attendo, Nordic Choice Hotels och Kungliga Ingenjörsvetenskaps­akademien har tillsammans med Migrationsverket skrivit gemensamma avsikts­förklaringar. Tillsammans kan de ge sysselsättning till över 10 000 asylsökande under två år. Samarbetena är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument