Pressmeddelanden

RSS

52 övergångsställen och 9 busshållplatser byggdes om under 2019 för att göra staden mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 06:00 CET

Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla. Därför läggs varje år en riktad satsning inom Trafiknämndens budget på att tillgänglighetsanpassa den fysiska miljön för personer med funktionsnedsättningar. Under 2019 lade Stockholms stad 11,3 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön vilket innebar att 52 övergångsställen och nio busshållplatser byggdes om, samtidigt som nya ledstråk anlades på två platser och kantstenssänkningar genomförts på tio platser.

Elbilsboom i Stockholm – Helldén och Luhr kommenterar rekordsiffrorna för elbilsförsäljningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 08:00 CET

Nu har de första siffrorna kommit för bilförsäljningen under januari och februari 2020. Detta visar på rekordsiffror gällande andelen elbilar, både rena elbilar och olika typer av hybridbilar. Stockholm ligger i topp både historiskt och jämfört med resten av landet.

Transportstyrelsen går emot standard för cyklister som gäller i övriga Europa - Helldén uppmanar Transportstyrelsen att åka på studiebesök

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-20 15:13 CET

Idag har Transportstyrelsen meddelat att de ej tillåter tilläggsskylten ”gäller ej cyklister” på gator med enkelriktat. Skyltningen har bidragit till ökad framkomlighet för cyklister och varit en av många åtgärder som underlättat för människor att välja cykeln i Stockholm. Med Transportstyrelsens beslut går de emot den tolkning av Wienkonventionen som görs av bland annat Danmark, Norge, England, Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien, Tjeckien, Slovenien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Slovakien.

Stockholms stad genomför mycket kraftig ökning av vägunderhållet – ökning med 50 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 19:50 CET

Kommunfullmäktige har ikväll godkänt en kraftig höjning av vägunderhållet. Det förra reinvesteringsprogrammet innebar en halv miljard på sex år, nu läggs en halv miljard på fyra år. Med andra ord en ökning med 50 procent.

Ut med bilarna och in med spårvagnen blev succé – nu är Klarabergsgatan nominerat till arkitekturpris

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 09:54 CET

Ombyggnaden av Klarabergsgatan har skapat bättre ytor för gående och cyklister, en vackrare miljö på en av Stockholms mest centrala platser och en naturlig koppling till Djurgården med förlängningen av spårvagnen. Nu är Klarabergsgatan nominerad till Trafikverkets arkitekturpris för 2019 med motiveringen att ”trist bilkaos har förvandlats till en gästvänlig gata med plats för fotgängare, kollektivtrafik och cyklister”.

Nytt rekord för vintercyklingen – ökning med 70 procent på fyra år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-14 16:15 CET

Idag under vintercyklingens dag kan trafikborgarrådet presentera preliminära siffror från ett urval av Stockholms stads mätstationer för cykling vilka visar på en tydlig ökning för vintercyklingen. Antalet vintercyklister ser ut att ha ökat stadigt för varje säsong under de senaste åren.

Trendbrottet: Biltrafiken i Stockholm minskar – både i innerstad, ytterstad och på det statliga vägnätet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-06 07:30 CET

Färska siffror för 2019 som presenteras i verksamhetsberättelsen för Stockholms stads Trafiknämnd visar på att vägtrafiken minskar – både i innerstaden, ytterstaden och på det statliga vägnätet. Detta är första gången en minskning sker av den totala vägtrafiken i Stockholm sedan 2012. Vägtrafikarbetet, ett mått på mängden trafik med alla typer av vägfordon, minskar med 2,2 procent på det kommunala vägnätet och med 1,3 procent totalt, när vi även tar hänsyn till det statliga vägnätet inom Stockholms stad.

Beslut idag: Ny handlingsplan mot mikroplast i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-27 09:14 CET

På Stockholms stads kommunfullmäktige fattas idag beslut om en stadsövergripande handlingsplan mot mikroplast. Åtgärdsplanen ger förslag på 50 åtgärder mot 13 källor. De största källorna till mikroplaster i Stockholm är däckslitage och nedskräpning, tätt följt av konstgräsplaner, tvätt i hushåll och vägfärg.

Stockholm missar miljömålet frisk luft

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-08 18:48 CET

Preliminära siffror för 2019 visar att luften i Stockholms stad har förbättrats. Ändå så missar Stockholm det av riksdagen fastslagna miljökvalitetsmålet frisk luft vid samtliga mätstationer under året avseende kvävedioxider. Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår, vilket skedde vid alla fyra mätstationer och flest gånger vid mätstationen på Hornsgatan. Gällande den lägre satta miljökvalitetsnormen så tangerades målet vid mätstationen på Hornsgatan, då sju överträdelser gjordes och den lagstadgade miljökvalitetsnormen får överskridas högst 7 dygn per år.

Nya sommargågator, sommartorg och vintertorg – här är nyheterna inom Levande Stockholm 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-09 09:25 CET

Nu kommer Trafiknämnden besluta om vilka sommargågator, sommartorg, popup-parker och pimpade vinterplatser vi kommer att få se i Stockholm under 2020. Flera nya platser föreslås samtidigt som förlängning av flera av de befintliga sommargågatorna ska utredas. Ett viktigt steg för att göra Stockholm till en ännu mer attraktiv och trevlig stad.

Kolkraftvärmeverket i Värtan stängs – stor klimatframgång för Stockholms Stad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 16:42 CET

Nu fattar Stockholm Exergis styrelse beslut om att stänga den sista kolpannan i kolkraftvärmeverket KVV6 i Värtahamnen. Det innebär att inriktningsbeslutet från 2017 om utfasningen av kolet till 2022, verkställs redan 2020. Kolkraftvärmeverket är en stor utsläppskälla, och är Stockholm stads enskilt största källa till fossila utsläpp. Att stänga kolkraftvärmeverket har varit en av Miljöpartiet Stockholms stads viktigaste frågor.

Stockholm välkomnar FN:s miljökonferens 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 08:00 CET

50 år efter att den allra första miljökonferensen hölls i Stockholm planerar FN nu en ny miljökonferens år 2022. Regeringskansliet gick nyligen ut med att man vill att Sverige ska bli värd för mötet. Beslut om plats väntas under nästa år. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr vill se att konferensen hamnar i Stockholm igen.

Stockholms stad får pris för årets cykelprestation

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-14 12:13 CET

Med en motivering om innovationskraft, många cykelparkeringar och tydliga investeringar i cykelinfrastruktur vinner Stockholms stad det pris för årets cykelprestation som Region Stockholm delar ut årligen sedan 2015. Regionen menar att Stockholms stads cykelsatsning är ”imponerande till och med på internationell nivå”.

Beslut idag: obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm från år 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-04 11:18 CET

På kommunfullmäktiges sammanträde idag klubbas förslaget om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Beslutet gäller för verksamheter från år 2021 och för hushåll från år 2023. Idag är det cirka 25 % av stockholmarna som har matavfallsinsamling, och cirka var fjärde matkasse som bärs hem från affären slängs i soppåsen.

Nya cykelbanor i Stockholm ofta billigare än budgeterat, visar ny sammanställning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-31 12:30 CET

Vanligare att investeringar i ny cykelinfrastruktur går under budget än över budget, visar sammanställningen av Stockholms stads cykelmiljard 2012-2018. Samtidigt redovisas att den genomsnittliga kostnaden per kilometer för ny cykelinfrastruktur är 18,5 miljoner, vid dubbelräkning av enkelriktade cykelbanor. Väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts.

59 kilometer nya cykelbanor och 11 000 cykelparkeringar har byggts i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-31 08:15 CET

Nu slutredovisas alla de cykelprojekt som ingått i cykelmiljarden 2012-2018, en slutredovisning som visar på att Stockholms stad anlagt 59 kilometer nya cykelbanor inom ramen för 90 olika investeringsprojekt och byggt över 11 000 nya cykelparkeringar under de senaste åren.

Pressinbjudan: Stockholmsföretag samlas kring klimatutmaningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 07:00 CEST

Tisdagen den 15 oktober arrangeras den årliga Klimatpaktskonferensen i Blå Hallen. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, organisationer och företag, där man samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Mer klimatsmart mat åt stockholmarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-10 12:02 CEST

Stockholms stad har idag skrivit under Good Food Cities Declaration under C40 Cities World Mayor Summit i Köpenhamn. Deklarationen uppmärksammar matens stora klimatpåverkan och behovet av att vi globalt måste äta mer klimatsmart. Nu förbinder sig Stockholm att jobba klimatsmartare med maten som tillhandahålls offentliga verksamheter runt om i staden, öka andelen vegetariskt och minska matsvinnet.

Klimattoppmöte i Köpenhamn deklarerar globalt klimatnödläge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-09 14:27 CEST

Just nu pågår C40 Global Mayor Summit i Köpenhamn där representanter från 94 städer från hela världen samlas för att diskutera den gemensamma klimatutmaningen och hur städer ska samarbeta för att minska sin klimatpåverkan. På en presskonferens i dag tillkännagavs att städerna som deltar på C40 ställer sig bakom ett globalt klimatnödläge.

Flera åtgärder för förbättrad snöröjning i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 10:15 CEST

I budgeten för 2020 tas krafttag för att förbättra och förstärka snöröjningen i Stockholms stad med utökad sopsaltning för gående, utökad kontroll av sommar- och vinterväghållning och ett uppdrag till Trafikkontoret om att pröva möjligheterna att anlägga markvärme vid planerade ombyggnationer av gator och torg.

Stockholms stads finansborgarråd och miljö- och klimatborgarråd deltar i klimattoppmöte i Köpenhamn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 09:01 CEST

Onsdag 9 oktober till fredag 11 oktober arrangeras C40 World Mayors Summit då borgmästare från hela världen samlas i Köpenhamn för att diskutera den globala klimatutmaningen och sätta upp gemensamma mål.

Stockholms trafikborgarråd välkomnar att regeringen nu ska se över regleringen av elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-03 13:32 CEST

Idag har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över regleringen av elsparkcyklar, bland annat med syfte att ge kommunerna bättre möjlighet att reglera nya trafikslag och att se över frågan om tillståndsplikt. Uppdraget välkomnas av trafikborgarrådet Daniel Helldén och är i linje med vad han tidigare föreslagit.

Barn är mjuka och bilar är hårda – men ändå vill socialdemokraterna att bilarna ska få köra snabbare vid förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 15:22 CEST

Idag röstar Trafiknämnden om de nya hastighetsplanerna för stadsdelarna Skarpnäck, Farsta, Östermalm och Rinkeby-Kista, ytterligare ett steg i den reform som innebär att 50 km/h försvinner och ersätts av 30 km/h och 40 km/h som nya bashastigheter. Den grönblåa majoriteten väljer att hålla hårt på principen om 30 km/h vid skolor och förskolor, en princip socialdemokraterna väljer att frångå på många platser i sitt eget beslutsförslag.

Sänkt parkeringsavgift för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:15 CEST

Nu sänks parkeringsavgifterna för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder i de parkeringshus som ägs av Stockholm parkering. Syftet är att stötta klimatsmarta transportalternativ. Samtidigt så utmanas indirekt de ålderdomliga nationella parkeringsreglerna.

Stockholm har landets bästa återvinningscentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 12:58 CEST

Stockholmarna är mycket nöjda med sina återvinningscentraler. I Avfall Sveriges årliga index hamnar Stockholm i topp bland landets kommuner. Förutom nöjdhet mäts även tillgänglighet och öppettider.

Tonvis av skadliga kemikalier har fasats ut från stadens förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 06:19 CEST

Halterna av skadliga ämnen har minskat i Stockholms förskolor genom projektet Kemikaliesmart förskola. Ungefär 2 300 kg ftalater har sedan år 2015 fasats ut genom att äldre vilmadrasser och leksaker bytts mot nya, enligt beräkningar från miljöförvaltningen.

Nu blir Brunnsviken friskare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 12:42 CEST

Just nu påbörjas arbete i Brunnsviken för att förbättra vikens ekologiska status, vilket innebär att den ska bli en bättre livsmiljö för växter och djur. Brunnsviken lider idag bland annat av övergödning som har lett till utbredd bottendöd. Åtgärden som just nu genomförs är en metod där man tillför en aluminiumlösning för att binda övergödande ämnen såsom fosfor till botten.

Daniel Helldén föreslår lagändringar för att kunna reglera elsparkcyklarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 06:30 CEST

Elsparkscyklarna har blivit omdiskuterade det senaste halvåret och har medfört problem inte minst för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt innebär nya innovativa trafikslag ett viktigt steg mot en fossilfri stad med fler alternativ till bilen. Tyvärr kan inte kommuner själva reglera elsparkcyklarna eller liknande trafikslag. Det är de kommersiella aktörerna som har makten. På DN Debatt presenterar därför Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) idag en rad förslag på lagändringar för att kommuner ska få möjlighet att reglera elsparkcyklarna.

Nu tas beslut: 1,5 miljarder till ökad framkomlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:34 CEST

1 miljard i åtgärder för att underlätta cykling och en halv miljard för ökad framkomlighet för gående och för kollektivtrafik kommer göra det enklare att ta sig fram i Stockholm. Pengarna kommer att beslutas av Stockholms stads trafiknämnd 29 augusti. ”Otroligt viktiga åtgärder för att göra det enklare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik istället för bilen” säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Stadens första parkeringsplats med laddning för elsparkcyklar invigd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-05 11:16 CEST

Vid Hornstull invigde idag trafikborgarråd Daniel Helldén Stockholm stads första parkeringsplats där elsparkcyklar kan laddas. Just nu skapas tre olika typer av parkeringszoner, så kallade hotspots: de med laddmöjlighet, de som är folierade på gatumark och virtuella som syns i respektive företags app.


Nyheter


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument