Pressmeddelanden


Kommentar med anledning av Swedavias analys om Bromma flygplats framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 14:25 CEST

Swedavia lämnade idag en konsekvensanalys avseende en förtida avveckling av Bromma flygplats. I analysen står det klart att det inte bedöms vara affärsmässigt motiverat att driva flygplatsen vidare. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) kommenterar med anledning av detta.

Stockholm stads ansvar för trängselkontroller på restauranger förändras den 1 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 07:00 CEST

Idag den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner fler styrmedel när det gäller att kontrollera att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för trängsel. I Stockholm flyttas nu ansvaret till miljöförvaltningen som fram till nu har genomfört 946 smittskyddskontroller på uppdrag av Smittskydd Stockholm.

Stockholms stad går vidare med att rusta upp Nybroplan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 12:00 CEST

Trafikkontoret har presenterat ett förslag om att bygga om Nybroplan med förtydligad entré till Berzelii park, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Idag kommer den grönblåa majoriteten att godkänna fortsatt planering av projektet. Samtidigt väljer den grönblåa majoriteten att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bibehålla vänstersväng till Nybrohamnen vid korsningen Strandvägen/Sibyllegatan.

Stor cykelsatsning: 170 miljoner för bättre cykelinfrastruktur i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 08:00 CEST

På Trafiknämnden idag kommer den grönblåa majoriteten besluta om kraftfulla insatser för att underlätta att ta cykeln i Stockholms stad. Fem olika projekt ska stärka cykelinfrastrukturen genom att bygga nya eller bredda befintliga cykelbanor, och dessutom kommer 2000 cykelparkeringar årligen 2021 och 2022 att godkännas. Cykelbanorna finns i Hägersten, Gullmarsplan/Årsta, Östermalm och Bromma.

Stockholm har halverat klimatutsläppen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 13:16 CEST

Nu presenteras en rapport över Stockholms stads växthusgasutsläpp 2018 och 2019 på miljö- och hälsoskyddsnämnden och rapporten visar att de tidigare presenterade nivåerna för 2018 nu skrivs om till 2,0 ton CO2e per invånare. Växthusgasutsläppen för 2019 beräknas preliminärt till 1,9 ton CO2e per invånare. Detta innebär att Stockholm når sina klimatmål i förtid och ligger väl i fas inför det nyligen antagna etappmålet som är 1,5 ton CO2e per invånare till år 2023. Stockholms stad har även därmed halverat sina totala CO2-utsläpp sedan mätperiodens början 1990.

Stockholmsprojekt gör Östersjön renare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 11:17 CEST

Ett projekt lett av miljöförvaltningen i Stockholms stad, NonHazCity, har tillsammans med ett flertal andra städer och aktörer från länder runt Östersjön utvecklat arbetet med att minska utsläppen av hälsofarliga kemikalier. Projektet finansierades av EU-medel, och flera goda exempel från Stockholms arbete med att minska användningen av skadliga kemikalier har spridit sig. En rapport över projektet togs upp på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.

Beslut idag: nytt miljöprogram och nya klimatmål i Stockholms Stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 21:16 CEST

Idag tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för staden. Miljöprogrammet gäller år 2020-2023 och har sju delmål som bland annat styr stadens arbete med kemikalier, biologisk mångfald och klimatanpassning. Klimathandlingsplanen innehåller nya skarpare klimatmål där staden ska nå utsläpp om 1,5 ton per invånare/år till 2023, jämfört med det tidigare målet om 2,2 ton till år 2020. Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast år 2040. Klimathandlingsplanen innehåller även en klimatbudget som fördelar en maximal utsläppsbudget för staden och minskningsbeting till varje förvaltning och bolag.

Ängsplantering på Gärdet för att gynna biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 12:02 CEST

Idag arrangerades för andra året i rad en frösättning på Gärdet i Stockholm. Aktiviteten arrangerades av Stockholms stad tillsammans med Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes ambassad, Tysklands ambassad och organisationen Stockholm Loves Pollinators. Syftet med frösättningen var att uppmärksamma den kommande biologiska mångfaldens dag som går av stapeln den 22 maj, och samtidigt gynna den biologiska mångfalden på Gärdet.

Pressinbjudan: Ängsplantering för biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 10:13 CEST

Den 14 maj klockan 8:30–9:30 bjuder Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes ambassad, Tysklands ambassad, och organisationen Stockholm Loves Pollinators tillsammans med Stockholms stad in till en frösättning för att uppmärksamma den kommande biologiska mångfaldens dag.

Två krogar i City anmälda till Smittskydd Stockholm efter nya inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-03 12:28 CEST

Under gårdagen den 2 maj gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 19 inspektioner hade 4 avvikelser. Två av de inspekterade restaurangerna rapporterades vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes i Hägersten, City och på Södermalm.

Nya inspektioner i Stockholm – inga krogar anmälda till Smittskyddsläkaren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-02 11:04 CEST

Under gårdagen den 1 maj gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 16 inspektioner hade 5 avvikelser. Ingen av de inspekterade restaurangerna rapporterades vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes i Bromma och på Östermalm.

Två nya krogar anmälda till Smittskydd Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-01 12:35 CEST

Under gårdagen den 30 april gjorde miljöförvaltningens inspektörer ytterligare inspektioner för att kontrollera trängsel på restauranger och kaféer i Stockholm. Av 26 inspektioner hade 6 avvikelser. 2 av restaurangerna rapporteras vidare till Smittskydd Stockholm. Gårdagens inspektioner genomfördes på Södermalm och i city.

Rättelse: 5 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:36 CEST

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 5 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

6 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:24 CEST

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 6 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

Stockholms stad kommer se över vitesnivåer för arbeten som påverkar framkomligheten i staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 07:30 CEST

Trafiknämnden har beslutat att starta ett arbete med att revidera vitesnivåerna för arbeten som påverkar trafiken. Genom högre vitesnivåer får alla de aktörer som gräver i stadens gator ökade incitament att samordna sig och utföra flera arbeten samtidigt. Med bättre samordning och koordinering av trafikstörande arbeten så förbättras framkomligheten för alla trafikslag på Stockholms gator.

Möjlighet att få parkeringsanmärkningar återbetalda för de som sitter i karantän på grund av covid-19 förlängs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 11:06 CEST

I mars öppnade Stockholms stad för möjligheten att få parkeringsanmärkningar för parkeringsförbud vid servicenatt/servicedag för de som sitter i karantän på grund av covid-19 återbetalda. Det meddelades då att detta gällde till 30 april. Nu förlänger Stockholms stad denna möjlighet till som längst 31 augusti.

Beslut idag: ny kemikalieplan i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 08:51 CEST

Idag tar Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om en ny uppdaterad Kemikalieplan som ska gälla alla stadens verksamheter. Under de senaste åren har staden prioriterat att minska mängden skadliga kemikalier i barns miljö, och över två ton ftalater har hittills rensats ut från stadens förskolor. Nu skalas arbetet med att skapa en giftfri miljö i staden upp ytterligare.

Nu: Sista kolet har eldats i Värtaverket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-16 16:37 CEST

I december togs beslut om att tidigarelägga stängningen av det sista kolkraftvärmeverket KVV6 i Stockholm. Nu har den sista koleldade pannan tagits ur bruk. Kolkraftvärmeverket har sedan många år på listan över Sveriges största utsläppskällor, och har varit Stockholms enskilt största källa till fossila utsläpp.

Framkomlighetsåtgärderna har fått effekt - stombussarna på Järvafältet går snabbare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-15 07:30 CEST

Nu ser vi resultatet av de omfattande framkomlighetsåtgärder som gjorts för stombusslinjerna 178 och 179, som bägge trafikerar norrort och västerort och binder ihop Järvafältet med Jakobsberg, Mörby, Vällingby och Sollentuna. Omkring 1 000 meter nya busskörfält har anlagts, fyra förlängda hållplatslägen anordnats, ny reglering i syfte att öka bussens framkomlighet har införts längs flera gator och i flera korsningar. Båda busslinjerna har fått högre framkomlighet, vilket resenärerna kan märka genom bättre pålitlighet och kortare restider. För en resenär som arbetspendlar med någon av busslinjerna innebär det en tidsvinst på upp till 45 minuter i månaden, eller cirka 9 timmar om året.

Nya siffror visar att biltrafiken minskade i Stockholm 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 08:00 CEST

2019 minskade biltrafiken både i innerstan och ytterstaden. Trafiken i innerstan har nu minskat flera år i rad. 2018 skedde ett trendbrott då trafiken minskade även i den yttre kommungränsen för Stockholm, Solna och Sundbyberg (regioncentrumsnittet), en utveckling vi nu kan konstatera att den fortsatte under 2019. Trafiken minskade 2019 oavsett vilket snitt som mäts och visar på att omställningen till gång, cykel och kollektivtrafik fortsätter.

Stockholms stad tar bort parkeringsavgifterna för anställda inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst och efterfrågar paus av trängselavgifterna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 15:25 CEST

Idag har Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) presenterat ett antal åtgärder kopplade till covid-19 och coronaviruset. Bland annat kommer nu anställda inom vård och omsorg att kunna få dispens från parkeringsavgifterna. Kopplat till dispensen frigörs även parkeringsyta i närheten av de sjukhus som ligger i Stockholms stad. Samtidigt efterfrågar Daniel Helldén (MP) att regeringen tillfälligt pausar trängselavgifterna.

52 övergångsställen och 9 busshållplatser byggdes om under 2019 för att göra staden mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 06:00 CET

Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla. Därför läggs varje år en riktad satsning inom Trafiknämndens budget på att tillgänglighetsanpassa den fysiska miljön för personer med funktionsnedsättningar. Under 2019 lade Stockholms stad 11,3 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön vilket innebar att 52 övergångsställen och nio busshållplatser byggdes om, samtidigt som nya ledstråk anlades på två platser och kantstenssänkningar genomförts på tio platser.

Elbilsboom i Stockholm – Helldén och Luhr kommenterar rekordsiffrorna för elbilsförsäljningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-09 08:00 CET

Nu har de första siffrorna kommit för bilförsäljningen under januari och februari 2020. Detta visar på rekordsiffror gällande andelen elbilar, både rena elbilar och olika typer av hybridbilar. Stockholm ligger i topp både historiskt och jämfört med resten av landet.

Transportstyrelsen går emot standard för cyklister som gäller i övriga Europa - Helldén uppmanar Transportstyrelsen att åka på studiebesök

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-20 15:13 CET

Idag har Transportstyrelsen meddelat att de ej tillåter tilläggsskylten ”gäller ej cyklister” på gator med enkelriktat. Skyltningen har bidragit till ökad framkomlighet för cyklister och varit en av många åtgärder som underlättat för människor att välja cykeln i Stockholm. Med Transportstyrelsens beslut går de emot den tolkning av Wienkonventionen som görs av bland annat Danmark, Norge, England, Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien, Tjeckien, Slovenien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Slovakien.

Stockholms stad genomför mycket kraftig ökning av vägunderhållet – ökning med 50 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 19:50 CET

Kommunfullmäktige har ikväll godkänt en kraftig höjning av vägunderhållet. Det förra reinvesteringsprogrammet innebar en halv miljard på sex år, nu läggs en halv miljard på fyra år. Med andra ord en ökning med 50 procent.

Ut med bilarna och in med spårvagnen blev succé – nu är Klarabergsgatan nominerat till arkitekturpris

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-17 09:54 CET

Ombyggnaden av Klarabergsgatan har skapat bättre ytor för gående och cyklister, en vackrare miljö på en av Stockholms mest centrala platser och en naturlig koppling till Djurgården med förlängningen av spårvagnen. Nu är Klarabergsgatan nominerad till Trafikverkets arkitekturpris för 2019 med motiveringen att ”trist bilkaos har förvandlats till en gästvänlig gata med plats för fotgängare, kollektivtrafik och cyklister”.

Nytt rekord för vintercyklingen – ökning med 70 procent på fyra år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-14 16:15 CET

Idag under vintercyklingens dag kan trafikborgarrådet presentera preliminära siffror från ett urval av Stockholms stads mätstationer för cykling vilka visar på en tydlig ökning för vintercyklingen. Antalet vintercyklister ser ut att ha ökat stadigt för varje säsong under de senaste åren.

Trendbrottet: Biltrafiken i Stockholm minskar – både i innerstad, ytterstad och på det statliga vägnätet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-06 07:30 CET

Färska siffror för 2019 som presenteras i verksamhetsberättelsen för Stockholms stads Trafiknämnd visar på att vägtrafiken minskar – både i innerstaden, ytterstaden och på det statliga vägnätet. Detta är första gången en minskning sker av den totala vägtrafiken i Stockholm sedan 2012. Vägtrafikarbetet, ett mått på mängden trafik med alla typer av vägfordon, minskar med 2,2 procent på det kommunala vägnätet och med 1,3 procent totalt, när vi även tar hänsyn till det statliga vägnätet inom Stockholms stad.

Beslut idag: Ny handlingsplan mot mikroplast i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-27 09:14 CET

På Stockholms stads kommunfullmäktige fattas idag beslut om en stadsövergripande handlingsplan mot mikroplast. Åtgärdsplanen ger förslag på 50 åtgärder mot 13 källor. De största källorna till mikroplaster i Stockholm är däckslitage och nedskräpning, tätt följt av konstgräsplaner, tvätt i hushåll och vägfärg.

Stockholm missar miljömålet frisk luft

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-08 18:48 CET

Preliminära siffror för 2019 visar att luften i Stockholms stad har förbättrats. Ändå så missar Stockholm det av riksdagen fastslagna miljökvalitetsmålet frisk luft vid samtliga mätstationer under året avseende kvävedioxider. Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår, vilket skedde vid alla fyra mätstationer och flest gånger vid mätstationen på Hornsgatan. Gällande den lägre satta miljökvalitetsnormen så tangerades målet vid mätstationen på Hornsgatan, då sju överträdelser gjordes och den lagstadgade miljökvalitetsnormen får överskridas högst 7 dygn per år.


Nyheter


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument