Pressmeddelanden


Ingen titel
Här invigs nya Malmskillnadsgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 07:05 CEST

Malmskillnadsgatan i city har fått bättre belysning, fler sittplatser och nyrenoverade byggnader. Stockholms trafikborgarråd invigde gatans nya skepnad tillsammans med Vasakronan och AMF Fastigheter.

Ingen titel
Pressinbjudan: Amanda Lind & Daniel Helldén inviger nya Gustav Adolfs torg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-17 06:00 CEST

Gustav Adolfs torg har byggts om från trafikplats till kulturell mötesplats. Måndag 21 juni inviger kulturminister Amanda Lind och trafikborgarråd Daniel Helldén det nya torget.

Ingen titel
Tre stockholmssjöar ska bli friskare - nya åtgärdsplaner klubbas idag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 18:47 CEST

Stockholms stad prioriterar arbetet med få friskare sjöar och vattendrag, och avsätter mer än 40 miljoner kronor per år i stadens budget för det arbetet. Målet är friskare sjöar, som har ett rikt djur- och växtliv under ytan och samtidigt är fria från kemikalier som kan påverka sjöns ekosystem och människors hälsa negativt. Nu finns det totalt 7 specifika åtgärdsplaner för stadens sjöar.

Ingen titel
Beslut idag: Hagsätraskogen skyddas som naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-14 19:57 CEST

På dagens kommunfullmäktige togs beslut om att inrätta ett nytt naturreservat i Stockholms stad, Hagsätraskogens naturreservat, för att skydda djur- och växtliv och samtidigt säkra naturmark som används flitigt av stockholmarna. Hagsätraskogens naturreservat är 31 hektar stort och ligger i anslutning till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat.

Ingen titel
Rondell på Östermalm blir äng med ny plantering

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:01 CEST

Nu planteras det vilda blommor på rondellen vid slutet av Valhallavägen på Östermalm med syfte att göra om gräsmattan till en levande äng för att främja den biologiska mångfalden. Ängen förser viktiga pollinerare med både mat och viloplats. Aktiviteten är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms stad, Stockholm Loves Pollinators och organisationen Association of Diplomats Stockholm. Aktiviteten sker för fjärde året i rad, och ängar har anlagts på flera platser i Diplomatstaden och Gärdet.

Ingen titel
Helldén (MP): Äntligen kan Bromma flygplats vara historia

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 12:46 CEST

Nu står det klart att regeringen går vidare med frågan om att stänga Bromma flygplats. Miljöpartiet i Stockholm välkomnar beskedet, som banar väg för tiotusentals nya bostäder.

Ingen titel
Stockholm inför avgift för uthyrning av elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-13 18:27 CEST

Stockholm stad vill komma till rätta med röran bland elsparkcyklarna. Nu går det grönblå styret fram med krav på polistillstånd, en avgift för varje elsparkcykel och särskilda parkeringszoner.

Ingen titel
Beslut: 160 miljoner till Stockholms klimatarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-11 11:15 CET

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har tagit beslut om att fördela 160 miljoner av Stockholms klimatmiljard 2018-2022 till klimatanpassningsprojekt och projekt som ska minska stadens klimatpåverkan. De miljoner som nu fördelas nu går bland annat till biokolsplanteringar, värmeåtervinningsprojekt och solcellsanläggningar.

Ingen titel
24,2 miljoner till Stockholms natur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-10 16:33 CET

Stockholms naturreservat och arbetet med att stärka stadens biologiska mångfald tilldelas över 24 miljoner när fördelning av riktade pengar klubbades idag på kommunstyrelsen. Pengarna går bland annat till naturskötsel runt om i staden men även till nya satsningar som fler rastplatser, handikapptoaletter och bättre skyltsystem i våra naturreservat, för att göra stockholmsnaturen tillgänglig för fler.

Ingen titel
Nytt naturreservat i södra Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-02 09:34 CET

Nu tas beslut om gränsdragningen för ett nytt naturreservat i södra Stockholm, Hagsätraskogen. Reservatet beräknas bli cirka 31 hektar stort och har flera olika naturtyper och ett rikt växt- och djurliv. Dessutom är skogen flitigt använd av stockholmarna, inte minst av skolor och förskolor i närheten.

Ingen titel
Helldén (MP): Transportstyrelsen duckar problemen med elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 13:01 CET

Idag presenterade Transportstyrelsen sin utredning om hur elsparkcyklarna ska regleras. Stockholms stads trafikborgarråd är kritisk till myndighetens förslag.

Ingen titel
Miljözon gav bättre luft på Hornsgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 07:00 CET

För strax över ett år sedan infördes en miljözon för bilar med höga utsläpp på Hornsgatan i Stockholm. Nu visar stadens utvärdering att luften har blivit bättre. Staden konstaterar att miljözonen har haft effekt på luftkvalitén.

Ingen titel
Stockholm inför avgift för felparkerade elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 18:36 CET

Felparkerade elsparkcyklar har länge varit en vanlig syn på Stockholms gång- och cykelvägar. Därför har stadens grönblå majoritet infört en avgift för farligt parkerade fordon. Beslutet fattades av Stockholms kommunfullmäktige 1 februari.

Ingen titel
Stockholm testar digital styrning av elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-25 07:00 CET

Stockholms elsparkcyklar är uppskattade av många, men riskerar att försämra framkomligheten i staden om de hanteras felaktigt. Nu testar Stockholms stad en digital plattform för att enklare kunna styra hur elsparkcyklarna används.

Åtgärder minskade farliga kemikalier på förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-08 08:00 CET

I samarbete med Stockholm stad har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minska genom olika åtgärder. Resultatet visar att det lönar sig att ställa krav på byggmaterial. Nu hoppas man att studien ska ge vägledning till andra kommuner och förskolor i landet.

Ingen titel
Beslut idag: Stockholms första handlingsplan för biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-30 10:22 CET

På dagens kommunfullmäktigemöte antas en ny stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald, stadens första. Handlingsplanen syftar till att utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till att stärka naturen.

Ingen titel
Daniel Helldén får Svensk cyklings opinionspris

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-18 15:20 CET

"Daniel Helldén är den starkaste politiska rösten för Sveriges cyklister i dag". Det menar Svensk cykling, som är paraplyorgan för landets cykelorganisationer. Nu tilldelas Helldén föreningens opinionspris 2020.

Ingen titel
Här ska Stockholm leva upp i vinter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 14:13 CET

För tredje året i rad ska projektet Levande Stockholm lysa upp stadens torg i vintermörkret. Nu är det klart vilka platser som ingår i årets satsning.

Ingen titel
Stockholm slopar avgift för vinterservering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 15:55 CET

Stockholms grönblå styre har beslutat att slopa stadens avgift för uteservering under vintersäsongen. Syftet är att stötta de lokala företagen och underlätta coronasäker servering.

Ingen titel
Stockholm testar grön asfalt på cykelbana

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-26 08:42 CET

Nu är Stockholms första infärgade cykelbana på plats. En sträckning av cykelbanan mellan Danvikstull och Londonviadukten har nu fått en ny beläggning av grön asfalt. Syftet med att infärga cykelbanans asfalt är att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Ingen titel
Dynamiskt farthinder invigt i Vårberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-08 14:28 CEST

Idag invigdes Stockholm stads första dynamiska farthinder i Vårholmsbackarna vid Vårbergs centrum. Ett dynamiskt farthinder är en lucka i marken som fälls ner om man kör för fort men ligger plant om man håller hastigheten. Dynamiska farthinder har nu installerats på två platser i Stockholm, Vårholmsbackarna i Skärholmen och Sörgårdsvägen i Hässelby-Vällingby.

Pressinbjudan: Invigning av stadens första dynamiska farthinder

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 14:09 CEST

I Vårholmsbacken har nu ett dynamiskt farthinder installerats, en lucka i marken som fälls ner om man kör för fort men ligger plant om man håller hastigheten. Dynamiska farthinder installeras nu på två platser i Stockholm, Vårholmsbackarna i Skärholmen och Sörgårdsvägen i Hässelby-Vällingby, bägge platserna i anslutning till skolor.

Ingen titel
Kommentar med anledning av Swedavias analys om Bromma flygplats framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-14 14:25 CEST

Swedavia lämnade idag en konsekvensanalys avseende en förtida avveckling av Bromma flygplats. I analysen står det klart att det inte bedöms vara affärsmässigt motiverat att driva flygplatsen vidare. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) kommenterar med anledning av detta.

Stockholm stads ansvar för trängselkontroller på restauranger förändras den 1 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 07:00 CEST

Idag den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner fler styrmedel när det gäller att kontrollera att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för trängsel. I Stockholm flyttas nu ansvaret till miljöförvaltningen som fram till nu har genomfört 946 smittskyddskontroller på uppdrag av Smittskydd Stockholm.

Ingen titel
Stockholms stad går vidare med att rusta upp Nybroplan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 12:00 CEST

Trafikkontoret har presenterat ett förslag om att bygga om Nybroplan med förtydligad entré till Berzelii park, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Idag kommer den grönblåa majoriteten att godkänna fortsatt planering av projektet. Samtidigt väljer den grönblåa majoriteten att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bibehålla vänstersväng till Nybrohamnen vid korsningen Strandvägen/Sibyllegatan.

Ingen titel
Stor cykelsatsning: 170 miljoner för bättre cykelinfrastruktur i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 08:00 CEST

På Trafiknämnden idag kommer den grönblåa majoriteten besluta om kraftfulla insatser för att underlätta att ta cykeln i Stockholms stad. Fem olika projekt ska stärka cykelinfrastrukturen genom att bygga nya eller bredda befintliga cykelbanor, och dessutom kommer 2000 cykelparkeringar årligen 2021 och 2022 att godkännas. Cykelbanorna finns i Hägersten, Gullmarsplan/Årsta, Östermalm och Bromma.

Ingen titel
Stockholm har halverat klimatutsläppen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-08 13:16 CEST

Nu presenteras en rapport över Stockholms stads växthusgasutsläpp 2018 och 2019 på miljö- och hälsoskyddsnämnden och rapporten visar att de tidigare presenterade nivåerna för 2018 nu skrivs om till 2,0 ton CO2e per invånare. Växthusgasutsläppen för 2019 beräknas preliminärt till 1,9 ton CO2e per invånare. Detta innebär att Stockholm når sina klimatmål i förtid och ligger väl i fas inför det nyligen antagna etappmålet som är 1,5 ton CO2e per invånare till år 2023. Stockholms stad har även därmed halverat sina totala CO2-utsläpp sedan mätperiodens början 1990.

Stockholmsprojekt gör Östersjön renare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 11:17 CEST

Ett projekt lett av miljöförvaltningen i Stockholms stad, NonHazCity, har tillsammans med ett flertal andra städer och aktörer från länder runt Östersjön utvecklat arbetet med att minska utsläppen av hälsofarliga kemikalier. Projektet finansierades av EU-medel, och flera goda exempel från Stockholms arbete med att minska användningen av skadliga kemikalier har spridit sig. En rapport över projektet togs upp på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.

Ingen titel
Beslut idag: nytt miljöprogram och nya klimatmål i Stockholms Stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 21:16 CEST

Idag tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för staden. Miljöprogrammet gäller år 2020-2023 och har sju delmål som bland annat styr stadens arbete med kemikalier, biologisk mångfald och klimatanpassning. Klimathandlingsplanen innehåller nya skarpare klimatmål där staden ska nå utsläpp om 1,5 ton per invånare/år till 2023, jämfört med det tidigare målet om 2,2 ton till år 2020. Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast år 2040. Klimathandlingsplanen innehåller även en klimatbudget som fördelar en maximal utsläppsbudget för staden och minskningsbeting till varje förvaltning och bolag.

Ingen titel
Ängsplantering på Gärdet för att gynna biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 12:02 CEST

Idag arrangerades för andra året i rad en frösättning på Gärdet i Stockholm. Aktiviteten arrangerades av Stockholms stad tillsammans med Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes ambassad, Tysklands ambassad och organisationen Stockholm Loves Pollinators. Syftet med frösättningen var att uppmärksamma den kommande biologiska mångfaldens dag som går av stapeln den 22 maj, och samtidigt gynna den biologiska mångfalden på Gärdet.


Nyheter


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


Presskontakter


Mårten Roslund
Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand
Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument