Pressmeddelanden 2011


Miljöpartiet kräver omtag i Slussenfrågan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-07 21:21 CET

På Stockholms kommunfullmäktige den 12 december kommer Miljöpartiet säga nej till alliansens förslag och kräver att Stockholms stad ser över hela Slussenärendet på nytt och tar fram ett nytt förslag. Detta efter att den moderatledda alliansen inte velat ta till sig Miljöpartiets förbättringsförslag till det liggande alliansförslaget. Det har partiets medlemsmöte slagit fast.

Minskad biltrafik nödvändigt för framkomlighet i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2011-12-05 13:45 CET

Idag presenterades Trafikkontorets förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholms stad. I strategin, som ska gälla fram till 2030, slås fast att biltrafiken måste minska och att gång-, cykel- och kollektivtrafiken behöver prioriteras i trafikplaneringen i ett växande Stockholm.

Bristande samverkan om barn som far illa

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-24 11:14 CET

Bristerna är stora i hur skola och förskola samverkar med socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det konstaterar stadens revisorer i sin senaste rapport.

Bygg 15 000 klimatsmarta bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 16:10 CET

Stockholm ska vara en modern, miljövänlig och mänsklig stad för alla att leva i. I dagens budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäkte föreslår Miljöpartiet att Stockholm ska bygga minst 15 000 högkvalitativa, yteffektiva och klimatsmarta bostäder under denna mandatperiod. Det ska i första hand ske på redan exploaterad mark och var femte bostad ska byggas speciellt för unga och studenter.

Modern trafikpolitik prioriterar människor framför bilar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 14:10 CET

Miljöpartiets och den Moderatledda Alliansen har totalt olika utgångspunkter för trafikpolitiken. Det framgår tydligt när budget för Stockholms stad 2012 diskuteras i kommunfullmäktige. När gång-, cykel- och kollektivtrafik är det självklara förstahandsvalet för Miljöpartiet låter Alliansen bilar fortsätta dominera, trots att ytan är begränsad och det leder till trängsel.

Skolpolitik som sätter eleverna i centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-16 14:40 CET

Miljöpartiet presenterar ett budgetförslag för Stockholms stad 2012 som ger utrymme för en bättre löneutveckling för lärarna och en mer meningsfull skola för våra elever.

Stockholm ska visa ledarskap i klimatarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-16 09:50 CET

I dagens debatt om Stockholms stads budget för 2012 föreslår Miljöpartiet en miljard till klimatsatsningar som gör Stockholm mer hållbart, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Bland annat genom satsningar på solenergi på stadens tak och en ny biogasanläggning.

Stockholms stad måste ta ansvar för äldreomsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-14 14:36 CET

Miljöpartiet välkomnar att Moderaterna äntligen tar till sig av vår kritik av äldreomsorgen i Stockholm. Vi har under lång tid krävt bättre uppföljning av att utförarna av äldreboenden håller hög kvalitet, och att missförhållanden ska upptäckas och åtgärdas snabbt.

Daniel Helldén nytt borgarråd för Miljöpartiet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-09 21:32 CET

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad har valt Daniel Helldén till att efterträda Per Bolund som grönt oppositionsborgarråd.

Tydliga satsningar på förskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-07 17:40 CET

Skolinspektionen riktade i oktober kritik mot förskolan i flera stadsdelsområden i Stockholm, däribland Skarpnäck. Kritiken gällde bland annat att barngruppernas storlek inte utvärderas, att vissa förskolor inte ger möjlighet till modersmålsutveckling, samt att en del förskolor inte arbetar med att motverka traditionella könsmönster.

Valberedningen föreslår Daniel Helldén till nytt borgarråd

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-27 16:39 CEST

Valberedningen för Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad förordar Daniel Helldén som nytt miljöpartistiskt oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Miljöpartiet presenterar budget för ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-25 06:30 CEST

På tisdagen 10.30 bjuder Miljöpartiet in till pressträff om den gröna skuggbudgeten för Stockholms stad år 2012. Miljöpartiet presenterar en ambitiös budget med framtidsinriktade och fullt finansierade satsningar för ett Stockholm som visar ledarskap i klimat- och miljöfrågor, ett aktivt arbete för lika rättigheter och en stor satsning för att göra Stockholm till en bättre stad för barn och unga.

Ta Skolinspektionens kritik på allvar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-18 15:24 CEST

Miljöpartiet de gröna ser allvarligt på de kvalitetsbrister som Skolinspektionen påpekar i sin kritik av vuxenutbildningen och SFI i Stockholm. Bristerna har varit kända länge och nu är det dags att komma till skott med kraftfulla åtgärder.

Öppen utfrågning av borgarrådskandidater

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-13 16:47 CEST

Varmt välkommen till en frågestund där du har möjlighet att träffa de som kandiderar till posten som vårt nästa oppositionsborgarråd.

Bättre Slussen fortfarande möjlig

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-29 09:49 CEST

Den moderatledda alliansen har klubbat igenom sitt förslag för den nya Slussen i stadsbyggnadsnämnden utan stöd från Miljöpartiet. Men de har fortfarande chansen att ta till sig av våra förslag för en förbättrad och mer hållbar Slussen. Den nya Slussen måste planeras för mindre biltrafik och kulturverksamheter måste få mer utrymme. Moderaterna säger sig vara beredda att gå med på det, men för att det ska bli mer än löften måste det skrivas in i detaljplanen.- Det är positivt att alliansen till viss del har tagit till sig av vår kritik, men det är förvånande att de inte vill göra ändringarna i detaljplanen. Bilbrons bredd och vilka ytor som reserveras för kulturverksamhet regleras av detaljplanen och jag tror inte att våra medlemmar kan acceptera ett allmänt löfte utan garantier, Emilia Hagberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.- Det är märkligt att Sten Nordin inte är mer angelägen att få till en bred uppgörelse i en så för stockholmarna viktig fråga. Vi är beredda att ta det ansvaret och kan konstatera att ingenting är klart förrän det är klubbat i kommunfullmäktige, säger Emilia Hagberg (MP).Att skriva in förändringar i detaljplanen skulle försena beslutet, men inte alls så mycket som alliansen påstår. Ett nytt förslag med en ny detaljplan kan tas innan sommaren.- Det är beklagligt att det är viktigare för moderaterna att hasta fram beslutet och fatta beslut idag än att göra de förbättringar som krävs, säger Mats Lindqvist (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.Miljöpartiets huvudpunkter i Slussendiskussionen:

Moderaterna efterskänker skattebetalarnas pengar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-19 09:00 CEST

När utförsäljningen av hemtjänsten genomfördes för tre år sedan tog staden bara 69 500 kronor betalt för möbler och datorer, men Regeringsrätten kom fram till att det var olagligt att sälja till ett pris långt under marknadsvärdet. Vantörs Hemtjänst AB gick med över fyra miljoner i vinst redan första året och har värderats till 25 miljoner av en oberoende ekonom.

Samma stöd till syn- och hörselskadade i alla stadsdelar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-10 07:00 CEST

Miljöpartiet föreslår att kommunstyrelsen i Stockholms stad beslutar om gemensamma regler för hela staden för syn- och hörselskadades rätt till hjälp av heminstruktörer, så att även de som bor på vård- och omsorgsboende och de under 65 år kan få hjälpen.

Bygg studentlägenheter i S:kt Görans gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 12:08 CEST

Bygg om Sankt Görans gymnasium till studentbostäder. Det föreslår Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Tobias Olsson i en skrivelse i Svenska Bostäder för att få fram bostäder för unga och studenter i Stockholm.

Stockholms luftkvalitet sågas

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-25 16:56 CEST

Partikelhalterna i luften i delar av Stockholm, är så höga att de överskrider EU:s krav om miljökvalitetsnormer.  Nu kommer Länsstyrelsen med skarp kritik mot att Stockholms stad gör för lite för att förbättra den dåliga luften i staden.  Länsstyrelsen kräver att stadens Miljö- och hälsoskyddsnämnd tar ansvar för att tillräckliga åtgärder vidtas så att lufkvaliteten förbättras. Länsstyrelsen menar att det dubbdäcksförbud som införts på Hornsgatan inte är tillräckligt.

MP: Säkerställ Bryggan Östermalms och Bryggan Vantörs överlevnad

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-17 09:35 CEST

Moderaterna i Stockholms stad har tagit sitt förnuft till fånga och skjuter nu till de medel som saknas för Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör för resten av året. Men osäkerheten vad som händer efter årsskiftet finns fortfarande kvar. Stefan Nilsson (MP) kräver nu i kommunstyrelsen att Stockholms stad klargör att dessa viktiga verksamheter kommer att finansieras även 2012 och därefter.

Bättre cykeltrafik bygger på tre grundläggande principer

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 14:00 CEST

Cykeltrafiken måste ses som en viktig del i den dagliga trafiken. Det kräver nytänkande, prioriteringar och en rad åtgärder. Cykeltrafik som en viktig del i Stockholms infrastruktur bygger på tre principer:

Påminnelse - pressinbjudan (3/5): Parkering planerar staden

Pressmeddelande Publicerad: 2011-05-03 07:30 CEST

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stadshus arrangerar ett seminarium om hur parkerade bilar påverkar stadsplaneringen. I seminariet medverkar nationella och internationella experter.

SKL motverkar vindkraftsutbyggnaden

Pressmeddelande Publicerad: 2011-04-29 12:04 CEST

Vid dagens möte med styrelsen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beslutades SKL att försvara det kommunala vetot mot vindkraftsutbyggnad. Miljöpartiets representanter i SKL:s styrelse, Per Bolund och Ann-Catrin Lofvars, reserverade sig mot beslutet.

Farligt smutsig luft gör att Stockholm riskerar 100 miljoner i böter

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-31 11:58 CEST

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider - luften är farligt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både Sveriges och EU:s lagar om luftkvalitet. Tack vare Moderaternas passivitet saknas dessutom ett giltigt åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet.

Pressinbjudan (31/3): Stockholm efter Peak Oil

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-23 10:04 CET

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stadshus och klimatmagasinet Effekt bjuder in till seminarium om Peak Oil och dess konsekvenser för Stockholm. I seminariet medverkar nationella och internationella experter.

Vi välkomnar att Ulla Hamilton ger sig själv en hemläxa

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-22 17:19 CET

Idag meddelar Stockholms stads trafikborgarråd, Ulla Hamilton (M), att hon ser behovet av en strategi för godtrafik i Stockholm. Det är ett välkommet och efterlängtat besked.

Trängselskatten har fortfarande god effekt

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-03 08:39 CET

Vid trafiknämndens möte den 17 mars presenteras Analys av flöden i Stockholmstrafiken - utveckling och nuläge 2010. Räkningen genomfördes i oktober 2010 och visar att antalet fordon som passerat (vid de olika trafikräknesnitten) i stort sett är oförändrat. Framkomligheten har heller inte förändrats i någon större omfattning.

Moderaterna sviker Stockholms långtidsarbetslösa

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 13:46 CET

Idag släppte Stockholms stads revisorer rapporten "Stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa". Rapporten visar på ett antal allvarliga brister. Exempelvis saknas aktuella arbetsplaner, arbetsplanerna är inte utformade utifrån individens förutsättningar och uppföljningen bedöms vara bristfällig. En stor grupp stockholmare, med problem som missbruk eller psykisk ohälsa, får dessutom inte plats inom jobbtorgen.

Sex åtgärder för renare luft i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 09:09 CET

Stockholms luft är så dålig att den är farlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. I Stockholm har 600 av de barn som har astma utvecklat sjukdomen just på grund av luftföroreningarna. Det visar en ny europeisk studie som presenteras senare i dag i Paris.

Stockholm saknar plan för solenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 07:30 CET

De senaste två åren har Boverket beviljat 58 miljoner kronor i stöd för installation av solfångare. Skillnaden mellan Sveriges kommuner är stor. Bäst är Värnamo (9,6 miljoner kronor, dvs 291 kronor per kommuninvånare) medan Stockholms stad ligger på plats 241 av Sveriges kommuner (1,5 miljoner kronor, dvs 1,72 kronor per kommuninvånare).


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument