Pressmeddelanden 2017


Klart: Större naturreservat i Årstaskogen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 07:01 CET

Efter samråd med sakägare och webenkät med de närboende föreslår staden nu att utöka det kommande naturreservatet i Årstaskogen med den omtyckta Trollparken. Det reservatsförslag som i december ska beslutas i stadens nämnder blir nu cirka 1 hektar större än det förslag som presenterades tidigare under året.

Åsa Lindhagen (MP) välkomnar besked från regeringen om ensamkommande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-27 15:35 CET

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nått en överenskommelse i regeringen som innebär att de flesta ensamkommande som kom till Sverige 2015 får stanna. En stor del av de barn som kom som ensamkommande till Sverige 2015 har hunnit fylla 18 år innan de får beslut på sina asylansökningar. Eftersom de då bedöms som vuxna är risken mycket högre för avslag än om de hade hunnit få beslut som barn.

Nu öppnar Framtid Stockholm i Järva

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 13:30 CET

Idag invigdes en filial av Framtid Stockholm på Järva av socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP). För två år sedan öppnade den stadsövergripande ungdomsverksamheten Framtid Stockholm i lokaler på Södermalm i Stockholm. För att ungdomar och föräldrar på Järva lättare ska kunna ta del av Framtid Stockholms insatser har majoriteten i Stockholm avsatt 10 miljoner kronor per år, under de kommande fyra åren, för att en filial ska kunna öppnas i Rinkeby.

Pressinbjudan: Invigning av Framtid Stockholm Järva

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-21 10:56 CET

Nu öppnar Framtid Stockholm på Järva och den nya filialen invigs av finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP). Framtid Stockholm arbetar med föräldrastöd, uppsökande arbete bland ungdomar, alkohol- och drogfrågor samt unga lagöverträdare. Sedan tidigare har Framtid Stockholm lokaler på Södermalm.

Katarina Luhr representerar Stockholms stad på COP23 i Bonn 9-13 november

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 10:07 CET

FN:s årliga klimattoppmöte arrangeras i år i Bonn, och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) representerar Stockholms stad. Städer spelar en viktig roll i klimatomställningen då det är i städer som den största klimatpåverkan sker. Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefritt 2040.

Stockholm inrättar nytt naturreservat i Rågsved

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-02 07:01 CET

Majoriteten i Stockholms stad presenterar nu förslag på det tredje naturreservatet som inrättas under mandatperioden. Rågsveds friområde kallas även Kräppladalen och är ett stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm på gränsen till Huddinge, och området är en del av Hanvedenkilen.

Flera byggstarter av nya gång- och cykelprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-30 06:00 CET

I november är det byggstart för gång- och cykelbanor Gustav Adolfs torg–Nybroplan, Hässelbystråket samt Tegelbacken som en del av upprustningen av Vasagatan. Kungsholms strand liksom tunneln under Gjörwellsgatan färdigställs denna månad. Totalt byggs just nu ett tjugotal cykelprojekt och ytterligare ett tiotal är beslutade.

Stockholm bäst i Sverige på kemikaliehantering

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-25 09:39 CEST

På Chemicals Management Summit 2017, en konferens som arrangerades av Aktuell Hållbarhet idag, mottog miljöborgarrådet Katarina Luhr och Stockholms Kemikaliecentrum pris för Stockholms kemikaliearbete. Aktuell Hållbarhet har i en undersökning ställt frågor till Sveriges bästa miljökommuner om det proaktiva kemikaliearbetet och hur man avser nå miljömålet om giftfri miljö. Stockholms stad knep förstaplatsen framför Järfälla och Göteborg.

Samarbete över kommungränserna ska rädda förorenat vatten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-20 07:03 CEST

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar sedan ut i Bällstaviken, som är den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Bällstaån ger stora värden till kommunerna men är ett av Stockholms mest förorenade vattendrag. Nu finns det politisk enighet om att vattenkvaliteten i Bällstaån bör åtgärdas snarast.

Beslut på KF: Barnen i fokus när Stockholm beviljar ekonomiskt bistånd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-16 10:17 CEST

​Idag ska Stockholms kommunfullmäktige anta nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Riktlinjerna tydliggör bland annat att medel till fritidsaktiviteter och dator ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under en längre tid. Riktlinjerna förtydligar även att äldre tonåringar, vars föräldrar inte tar sitt ansvar för barnens boende, och barn till papperslösa kan beviljas ekonomiskt bistånd enligt full norm. Regelverket för vuxna papperslösa förändras inte, vilket innebär att de även fortsättningsvis endast kan beviljas akut nödbistånd inom det ekonomiska biståndet.

Budget 2018: Kamratstödjare med erfarenhet av psykisk ohälsa ska hjälpa andra

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 14:20 CEST

Stockholms stad satsar 4 miljoner kronor extra i budgeten för 2018 på fler Peer Supporters. En Peer Support är en professionell kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det innebär att personer som lever med psykisk diagnos som exempelvis bipolaritet, schizofreni eller depression kan få hjälp av en person som vet vad det innebär eftersom hen har upplevt det själv och återhämtat sig.

Budget 2018: 61 miljoner extra till barn- och ungdomsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 07:03 CEST

Mellan 2011 och 2014 ökade antalet orosanmälningar inom barn- och ungdomsvården med 60 procent, från cirka 11 000 till cirka 18 000. Under samma period ökade även antalet inledda utredningar med mer än 100 procent, från cirka 4 500 till cirka 9 500. Trots detta täckte inte de satsningar som gjordes under föregående två mandatperioder ens de pris- och löneökningar som skedde under samma period.

Budget 2018: 100 lägenheter extra till barnfamiljer som bor på hotell och vandrarhem

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-06 08:54 CEST

Budgeten för 2018 innehåller en satsning med 100 genomgångsbostäder per år som kommer att gå till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden. Sedan 12 år tillbaka minskar hemlösheten i Stockholm men just för gruppen barnfamiljer ökar den. I dagsläget förmedlas cirka 400 av de 500 försöks- och träningslägenheterna som Stockholms socialtjänst varje år får från allmännyttan, resterade används inte.

Budget 2018: Färre fallolyckor och bättre snöröjning för gående

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-04 13:00 CEST

I budgeten för nästa år satsar Stockholms stad extra på att förebygga fallolyckor och förbättra snöröjningen av gångbanor och trottoarer. Ny statistik för 2016 visar att fallolyckor bland fotgängare är den vanligaste trafikolyckan och den kategori där flest personer skadas allvarligt.

PÅMINNELSE: kl 11.30 budgetnyheter och invigning gångåtgärder Marievik

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-04 06:00 CEST

I dag onsdag kl 11.30 presenteras budgetsatsningar på fotgängare av trafikborgarrådet Daniel Helldén vid Liljeholmen-Marievik, som precis byggts om för ökad säkerhet för gående. Deltar gör också Jessica Jormtun, ordförande i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen.

Presentation av budgetnyheter och invigning gångåtgärder Marievik

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-03 11:00 CEST

På onsdag kl 11.30 presenteras budgetsatsningar på fotgängare av trafikborgarrådet Daniel Helldén vid Liljeholmen-Marievik, som precis byggts om för ökad säkerhet för gående. Deltar gör också Jessica Jormtun, ordförande i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen.

Fossilfritt Stockholm temat när 226 företag i Stockholms Klimatpakt firar tio år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-27 07:00 CEST

Nu fyller Stockholms stads företagsnätverk Klimatpakten 10 år. Nätverket är ett samarbete mellan Stockholms stad och i dagsläget 226 företag och organisationer som alla arbetar tillsammans för klimatet. Det gemensamma målet är att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen.

Stockholms stad och Stockholms Stadsmission i samarbete kring ensamkommande över 18 år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-19 07:07 CEST

Idag beslutar socialnämnden i Stockholms stad att tilldela 10,1 miljoner kronor i föreningsbidrag till Stockholms Stadsmission för att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjligheten att bo kvar i Stockholm. Sedan det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft i somras måste ungdomar som fyllt 18 år, men som ännu inte fått besked på sin asylansökan, flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i andra kommuner.

Pressinbjudan: Hearing om hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 15:20 CEST

På onsdagen den 13 september anordnar Stockholms stad en hearing om hedersrelaterat våld och förtryck. Hearingen kommer att lyfta vilka erfarenheter från Stockholms stad som kan spridas nationellt och vilken roll skolan spelar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Upprustning av Vasagatan för ett mer levande stadsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-04 08:00 CEST

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Ensamkommande över 18 år får möjlighet att stanna i Stockholm i väntan på beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-11 07:02 CEST

Nu är det klart att Stockholms stad kommer att möjliggöra för de ungdomar som fyller 18 år, går i gymnasiet och bor inom staden att stanna kvar. Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd.

Pressinbjudan: HBTQ i en hederskontext, idag och imorgon

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-31 09:40 CEST

Idag på Pride House:

El och biogas bästa drivmedlen för stockholmarnas hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-26 08:21 CEST

Ny rapport från miljöförvaltningen har undersökt hur olika drivmedel kommer påverka luften i Stockholm när vi har en fossilbränslefri fordonsflotta. Ett av resultaten från rapporten är att avgaserna halveras oavsett vilket fossilfritt bränsle som kommer bli det mest vanligt förekommande i framtiden. Rapporten visar även att de mest gynnsamma drivmedlen, sett ur hälsoaspekt och luftkvalitet, är eldrivna fordon och därefter biogas. Däremot ger en omställning från fossil diesel till biodiesel inga förbättringar av luften.

Spånga får miljöklassad förskola

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-19 06:56 CEST

Nu tar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ett inriktningsbeslut om en ny förskola som ska byggas på Bifrostvägen i Spånga. Den nya förskolan kommer få klassningen miljöbyggnad guld, vilket innebär bland annat hårdare krav på energianvändning, kemikaliehantering i byggprocessen och en sund innemiljö. Förhoppningen är att barnen kan flytta in i den nya förskolan under 2021.

Historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-12 18:48 CEST

750 miljoner fram till 2026 i en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Alla stadsdelar får åtgärder för oskyddade trafikanter och för att få fler bilister att hålla skyltad hastighet.

Stockholm näst bäst i landet på klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-08 11:58 CEST

Idag publiceras en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. I kartläggningen har man undersökt alla Sveriges kommuners beredskap för klimatförändringar och klimatanpassning. Stockholm hamnar på andra plats i rankningen, och Uppsala kniper förstaplatsen.

Långsiktigt mål ska underlätta för stockholmarna att ladda elbil på gatan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-29 15:13 CEST

För att nå målet att få bort bensin- och dieselbilar i huvudstaden till 2040 måste det finnas tillräckligt med platser för att ladda elbilen på gatan, det beslutar kommunfullmäktige i kväll. Redan till 2020 ska det finnas minst 500 laddplatser på Stockholms gator. Detta är en del av att Stockholm ställer om till fossilfritt till 2040 och arbetar för bättre luft.

Ekonomiskt bistånd på historiskt låga nivåer – lägsta siffran sedan 1965

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-20 07:15 CEST

Det ekonomiska biståndet i Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. På bara ett år har 1 400 stockholmare blivit självförsörjande. Det visar en ny rapport från statistikföretaget Sweco.

Nu ska fler fritidsaktiviteter erbjudas till ensamkommande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-16 07:00 CEST

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad kommer på dagens socialnämnd besluta om ett projekt för att samordna fritidsaktiviteter till ensamkommande ungdomar i Stockholm. Projektet ska drivas av organisationen IM, Individuell Människohjälp, som tilldelas ett bidrag på 260 000 kronor. En samordnare kommer att anställas vars uppdrag är att sammanställa information om de verksamheter som finns och guida ungdomar till olika fritidsaktiviteter.

Ökad framkomlighet med höjda p-böter och skärpt övervakning av cykelfält

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-15 10:24 CEST

Nu ska framkomligheten för bussar ytterligare förbättras i Stockholm och trafiksäkerheten öka för oskyddade trafikanter – i dag beslutar kommunfullmäktige att böterna för felparkering ska höjas med 200 kronor från den 1 juli. Samtidigt skärps övervakningen resten av året så böter kommer att delas ut direkt till bilister som parkerar i cykelbanor och cykelfält.


Nyheter 2017


Toppolitiker manifesterar för klimatet

Nyhet Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

​Pressinbjudan: Lansering av affischkampanj mot tvångsäktenskap

Nyhet Publicerad: 2017-03-23 15:04 CET

Imorgon, fredag, lanseras en affischkampanj mot tvångsäktenskap på en konferens i Stockholm. Samlingen och kampanjen anordnas av Origo som erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext samt konsultativt stöd och utbildningsinsatser till yrkesverksamma i Stockholms län. Konferensen som vänder sig till professionella i länet som möter dessa ungdomar inleds av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). Direkt därefter presenteras affischkampanjen av Origos Enhetschef Dilek Baladiz.


Sociala medier


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02


BilderVideorPodcastsDokument