Pressmeddelanden


Spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:00 CEST

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Arter och naturtyper i dålig status – ytterligare insatser behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Nytt förslag på jakttider lämnas till regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 11:00 CEST

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig. Förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur.

Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:08 CEST

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 13:00 CEST

Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår till regeringen att användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod.

Små förändringar i lodjursstammen i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 13:00 CEST

Resultaten från årets inventering visar att det finns drygt 1100 lodjur i Sverige. Nationellt är förändringen liten jämfört med förra året men det finns regionala skillnader.

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 12:00 CEST

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samman med en mängd andra aktörer för att få ut kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen.

Mycket snö och höga vattenflöden väntar tidiga fjällbesökare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 07:00 CEST

Alla som planerar att åka till fjällen när reserestriktionerna lättar den 13 juni bör räkna med ovanligt stora snömängder och höga vattenflöden, det gäller främst från Jämtlandsfjällen och norrut. Den som planerar att färdas i högre terräng gör klokt i att anpassa sin utrustning efter rådande snöläge med tanke på detta.

Ökning av antalet vargar i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 13:00 CEST

Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade cirka 300 vargar.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 10:00 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2019 är Peter Hanneberg. Stipendiet delas ut för 29:e året och prissumman är 25 000 kronor.

Nästan 2,8 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-22 10:00 CEST

På söndag 24 maj firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. Besöken i Sveriges nationalparker fortsätter att öka och uppgick till totalt närmare 2,8 miljoner 2019. Det var omkring 40 000 fler än 2018. En undersökning visar också att 95 procent är nöjda med sitt besök till en nationalpark.

Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 13:30 CEST

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 09:30 CEST

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Nationell satsning för mer hållbara modeval

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 10:00 CEST

Idag startar det nationella projektet F/ACT Movement där kommuner, konsumenter och näringslivet tillsammans ska bidra till en mer hållbar konsumtion av textil. Privatpersoner ska bli coachade för att lära sig mer om hållbara modealternativ samtidigt som de ska inspirera fler konsumenter till att prova på nya sätt för att uppdatera sin garderob. Kommuner kommer att arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och intresserade företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

Utvärdering av delmålen i plan för genetisk förstärkning av varg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 13:15 CEST

I oktober 2016 fastställde Naturvårdsverket en femårig plan med delmål och mål för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 2016–2020. Nu är en utvärdering av planen genomförd och den visar att delmålen i planen till största delen uppnåtts.

Jönköping är Sveriges friluftskommun 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 11:36 CEST

Jönköping vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2020. Simrishamn har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste åren och är Årets förbättrare. Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv.

Undantag för länsstyrelsen i arbetet med förvaltning av älg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 10:56 CEST

För att undvika spridning av covid-19 i samhället har Naturvårdsverket beslutat att länsstyrelserna får besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras.

Nya beslut tar oss närmare klimatmålen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:00 CEST

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte de klimatmål som är fastställda för 2030 och 2045 med de styrmedel som finns idag. Utsläppsgapet har dock minskat till följd av nya beslut som fattats sedan 1 juli 2018. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i en analys som överlämnats till regeringen.

Klimatklivet minskar utsläppen med 1,5 miljoner ton per år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 14:47 CEST

Utsläppsminskningen från Klimatklivets åtgärder kan beräknas till totalt 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Effekterna av Klimatklivet är störst inom transportsektorn visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört. Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag.

Nytt rikstäckande nätverk för bekämpning av invasiva växter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 12:50 CEST

Naturvårdsverket och länsstyrelserna bygger upp ett system av specialister som ska hejda spridningen av invasiva arter.

Nu startar arbetet för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms län

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-09 09:00 CEST

Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startar nu arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Generella fjällsäkerhetsråd för dem som vistas i fjällen i påsk

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-07 09:00 CEST

Även om antalet långväga besökare förväntas bli relativt få i år, är det fortfarande en hel del närboende som kommer att vistas i fjällen under påsken. De kommer att mötas av andra förutsättningar än de är vana vid. Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd har därför sammanställt några generella råd om vad man bör tänka på utifrån de speciella förutsättningar som gäller.

Utsläppen ner fem procent inom utsläppshandeln (rättad text, se nedan)

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 08:49 CEST

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. I Sverige minskade framförallt utsläppen från el- och värmeproduktion, mineralindustri och raffinaderier, medan utsläppen från stålproduktionen däremot ökade. Det går även att se relativt stora regionala skillnader inom Sverige.

Utsläppen ner fem procent inom utsläppshandeln

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 08:00 CEST

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. I Sverige minskade framförallt utsläppen från el- och värmeproduktion, mineralindustri och raffinaderier, medan utsläppen från stålproduktionen däremot ökade. Det går även att se relativt stora regionala skillnader inom Sverige.

Batterier i laddbara bilar kan återvinnas genom bidrag från Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 08:00 CET

Elektrifiering av fordon är ett steg i minskningen av fossila bränslen. Med återvinning av batterier blir det steget hållbarare. Naturvårdsverket ger därför Northvolt bidrag till en anläggning för återvinning av batterier till laddningsbara bilar.

Nya lösningar i städer bättre för miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 10:06 CET

Stadsinnovationer leder till positiva effekter för både människor och miljön. Det fastslår Naturvårdsverket efter att ha analyserat 60 olika projekt som genomförts i Sverige. Effekterna är tystare gator, bättre livsmiljö, renare luft samt minskad klimatpåverkan.

181 nya naturreservat ger skydd för framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-05 10:00 CET

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Råd till sportlovsfirare om lavinsäkerhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-25 08:00 CET

Hittills i vinter har mer än 500 laviner registrerats i fjällen och minst 15 lavintillbud har inträffat varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare men de flesta tillbuden och olyckorna inträffar under februari till april då fjällens högsäsong inträffar och då många söker sig ut i brant terräng.

Välkommen att träffa de nominerade för Miljömålspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-06 11:36 CET

Nu har det blivit dags att offentliggöra vilka organisationer och personer som är nominerade till Miljömålspriset 2020. Förutom att de nominerade och juryn finns på plats så berättar VD:n för tidigare vinnaren Hybrit om deras arbete med att bli fossilfria i ståltillverkningen.

Välkommen att träffa de nominerade för Miljömålspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-31 10:00 CET

Nu har det blivit dags att offentliggöra vilka organisationer och personer som är nominerade till Miljömålspriset 2020. Förutom att de nominerade och juryn finns på plats så berättar VD:n för tidigare vinnaren Hybrit om deras arbete med att bli fossilfria i ståltillverkningen.


Nyheter


Oroväckande förändring för betesmarkerna

Nyhet Publicerad: 2020-07-03 09:58 CEST

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Detta framförs i en skrivelse till Näringsdepartementet där Naturvårdsverket betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 14:18 CEST

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. En utökad så kallad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in uppgifterna till det nya avfallsregistret.

Digital jägarexamen närmare driftsättning

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 09:29 CEST

Projektet med att digitalisera jägarexamens teoriprov löper enligt plan. Under vintern 2020/2021 kommer systemet i sin helhet att driftsättas på samtliga provbanor i Sverige, samtidigt fasas det nuvarande pappersprovet ut.

Idrott är inte industribuller – ny vägledning på gång

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 11:43 CEST

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Därför tar Naturvårdsverket fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.

Satsning på elektrifiering genom elflyg och elbussar i Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-06-04 10:11 CEST

Naturvårdsverket beviljar stöd till flera nya åtgärder för att ytterligare bygga ut nätet av laddstationer för flyg och bussar som drivs på el. Att investera i möjligheter till laddning inom olika sektorer är några av flera åtgärder som bidrar till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Ta hand om varandra och naturen

Nyhet Publicerad: 2020-06-03 14:00 CEST

Välkommen ut! Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

Användning av plastbärkassar - Sverige klarar målet för 2019 men takten behöver öka

Nyhet Publicerad: 2020-06-01 08:50 CEST

Årets rapportering visar att årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som vi bär hem mat i var 74 kassar per person under 2019. Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 stycken per person och år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån för 2019 gör att Sverige klarar det första delmålet.

Lägre halter av luftföroreningar på många platser efter restriktionerna för Covid-19

Nyhet Publicerad: 2020-05-29 09:07 CEST

Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.

Satsning på lokala åtgärder i hela landet för att rädda vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2020-05-27 09:07 CEST

Länsstyrelserna får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 10:18 CEST

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser.

Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

Nyhet Publicerad: 2020-05-18 10:00 CEST

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Stor potential till minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

Nyhet Publicerad: 2020-05-15 15:23 CEST

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Åtgärdsprogram har flerdubblat antalet humlepälsbin

Nyhet Publicerad: 2020-05-13 10:14 CEST

Det akut hotade humlepälsbiet har börjat återhämta sig efter satsningar på bihotell, information och fasadrenoveringar med ”bivänliga” material.

Skatt på fossil plastråvara och plastprodukter kan bidra till minskade koldioxidutsläpp

Nyhet Publicerad: 2020-05-13 08:08 CEST

Plast står för större delen av de fossila utsläppen från Sveriges avfallsförbränning, som idag ger stora utsläpp av koldioxid. Om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet; inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver förbränningen av fossil plast minska samtidigt som materialåtervinningen av plast behöver öka.

Ny miniminivå fastställd för järv i Sverige

Nyhet Publicerad: 2020-05-08 09:38 CEST

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal jävar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige.

Grattis till vinnarna av Miljömålspriset!

Nyhet Publicerad: 2020-05-06 12:48 CEST

Friluftsfrämjandet vinner Miljömålspriset i kategorin Uthållighet & Långsiktighet och Vårgårda Bostäder AB vinner i kategorin Mod & Tempo. Årets inspiratörer är Susanna Elfors och Andreas Sidkvist.

Var med på utdelningen av årets Miljömålspris digitalt

Nyhet Publicerad: 2020-05-04 10:02 CEST

Den 6 maj klockan 12 blir det klart vilka som vinner Miljömålspriset. Det delas ut i kategorierna Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo och Årets inspiratör. Följ prisutdelningen på din dator, platta eller telefon.

Välkommen till Miljöforskningsdagen 2020

Nyhet Publicerad: 2020-04-23 15:31 CEST

Naturvårdsverket arbetar för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. En viktig del i det arbetet är miljöforskningsanslaget, som används för att finansiera forskning på landets lärosäten. Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet. Är du nyfiken på Naturvårdsverkets forskningsprojekt?

Invasiva växter ska bekämpas i skyddade naturområden

Nyhet Publicerad: 2020-04-22 09:24 CEST

Naturvårdsverket har beviljat 3,8 miljoner till tio län för projekt som ska hindra invasiva främmande växter från att breda ut sig och skada den biologiska mångfalden i naturreservat och nationalparker.

Fortsatt möjlighet för länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 10:15 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att överlämna möjligheten att besluta om skyddsjakt på björn, varg, järv och lodjur till länsstyrelserna i landet.

Fortsatt möjlighet för länsstyrelserna att besluta om licensjakt på björn

Nyhet Publicerad: 2020-04-16 12:53 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att överlämna möjligheten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

Positiva resultat i myndigheternas miljöpåverkan

Nyhet Publicerad: 2020-04-15 10:06 CEST

Tre positiva resultat framgår i 2019 års siffror över statliga myndigheters miljöpåverkan. Bland annat har koldioxidutsläppen från tjänsteresor, maskiner och transporter sammantaget minskat med tio procent jämfört med året innan.

Nya miniminivåer för björn i Sverige fastställda

Nyhet Publicerad: 2020-04-09 15:28 CEST

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal björnar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelserna att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar.

Just nu vill många vara i naturen

Nyhet Publicerad: 2020-04-09 12:00 CEST

Just nu ser vi att många söker sig ut i naturen, det är positivt eftersom det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället. Nu på våren är naturen extra känslig, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Koldioxidneutralt EU 2050 kräver skärpta mål 2030

Nyhet Publicerad: 2020-04-09 08:12 CEST

Det finns flera anledningar till att EU bör skärpa klimatmålet till 2030, bland annat kostnadseffektivitet och att utsläppen minskar snabbare än vad målen anger. Detta enligt en analys som Naturvårdsverket lämnat till regeringen. Analysen är gjord under pågående Coronapandemi och flera antaganden kommer därför att behöva omvärderas efter hand.

Satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2020-04-07 09:32 CEST

Naturvårdsverket satsar 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer och i år genomförs riktade åtgärder av sju län i södra Sverige.

Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

Nyhet Publicerad: 2020-04-07 08:00 CEST

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl och tillåter skyddsjakt på knubbsäl och vikare under 2020 och början av 2021. Licensjakten och skyddsjakten syftar i huvudsak till att förebygga och förhindra de skador som säl kan orsaka på fiskeredskap och fångsten i redskapen.

Många har bidragit i årets varginventering

Nyhet Publicerad: 2020-04-06 11:11 CEST

Deltagandet vid årets varginventering visar på att det trots en vinter med lite snö har varit möjligt att inventera på ett bra sätt.

Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030

Nyhet Publicerad: 2020-03-31 14:57 CEST

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Gods till järnväg med investeringsstöd från Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-03-30 13:09 CEST

Smarta godstransporter på fossilfria bränslen är en del av resultatet från Klimatklivet. Sedan december 2019 har Klimatklivet beslutat om ytterligare 200 nya åtgärder. Åtgärderna beräknas minska Sveriges totala utsläpp med 220 000 ton koldioxid per år.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument