Pressmeddelanden


Fjällbesökarnas vanligaste misstag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-16 08:01 CEST

Antalet besökare i de svenska sommarfjällen ökar, något som förstärkts av pandemin. En enkätundersökning genomförd av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar dock att många besökare är sämre förberedda för sin vistelse än tidigare. De vanligaste misstagen är att underskatta vädrets snabba växlingar, överskatta mobiltelefonens täckning samt även i övrigt är dåligt förberedda inför fjällturen.

Fjällen satsar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-07 08:04 CEST

Svenskarnas intresse för fjällsemester har ökat kraftigt under coronapandemin och trenden väntas bestå. Ökat tryck på populära områden i fjällen har samtidigt aktualiserat frågor om allemansrätten. Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört en enkätundersökning till destinationsbolag i fjällen och STF:s fjällstationer. Resultatet visar att en stor majoritet planerar insatser i sommar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten.

Extra satsning på naturnära jobb i 16 kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 08:15 CEST

Över tio miljoner kronor satsas på naturnära jobb i 16 kommuner. Bland annat Ragunda, Katrineholm och Sala kommun får bidrag för att anställa arbetssökande. Ungefär hälften av bidraget ska användas för att rekrytera unga som möter en allt tuffare arbetsmarknad under pandemin.

Naturvårdsverket föreslår att fler skyddsformer rapporteras till EEA

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-18 09:05 CEST

Naturvårdsverket har, i samarbete med Skogsstyrelsen, jämfört och beskrivit hur Sverige och ett urval av länder redovisar skyddade områden i internationella sammanhang till Europeiska miljöbyrån (EEA). De revideringar som planeras kommer att öka andelen internationellt rapporterad skyddad natur. I förlängningen kommer Sveriges nationella statistik avseende skyddade områden att mer fullständigt avspeglas i den internationella rapporteringen.

Markbyte inför bildandet av nationalpark i Nämdöskärgården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-17 16:00 CEST

Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen har idag kommit överens om ett markbyte i Långviksskär naturreservat som innebär ett viktigt steg i processen att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Seminarium om EU:s nya klimatlagstiftning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 12:05 CEST

EU har beslutat att minska sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030. För att nå målet behöver EU:s klimatlagstiftning göras om och i mitten av juli presenterar kommissionen det så kallade ”Fit for 55-paketet”.

Restaurering av våtmark Naturvårdsverkets bidrag till FN:s globala stridsrop

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-04 08:30 CEST

Imorgon, på Världsmiljödagen den 5 juni, går startskottet för FN:s restaureringsdecennium; för att förhindra, stoppa och vända försämringen av ekosystem över hela världen. ”Ett globalt stridsrop för att hela vår planet” med frågan – hur kan du bidra?

Klimatklivsåtgärder ökar kraftigt inom sjöfarten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-01 09:00 CEST

Klimatklivsåtgärder inom sjöfarten har ökat kraftigt under det senaste året, antalet beviljade sjöfartsprojekt har mer än fördubblats. Projekt som databaserad maskininlärning för minskad bränsleanvändning och kombinerade laddplatser för bilar och båtar är exempel på projekt som nu står startklara. Inom sjöfarten finns stora möjligheter att minska utsläppen vilket också är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 10:02 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2020 är Jörgen Wiklund. Priset delas ut för 30:e året och prissumman är 25 000 kronor.

2,1 kilometer från bostad till skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 10:00 CEST

Vid årsskiftet bodde 30 procent av Sveriges befolkning inom 1 kilometer till närmaste skyddade naturområde. Vid samma tid hade vi i genomsnitt 2,1 kilometer från bostaden till skyddad natur, men det finns betydande skillnader mellan olika kommuner och län. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

5,4 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 10:30 CEST

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om allemansrätten. I år är det 22 organisationer och föreningar som får dela på cirka 5,4 miljoner kronor.

Avsiktsförklaring om fjällnaturskogar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 10:00 CEST

Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen Holmen Skog AB, SCA Skog AB och Stora Enso Skog och Mark AB tecknar nu en avsiktsförklaring för att klargöra viktiga förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar.

Bättre statistik ska bidra till effektivare miljötillståndsprövningar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 14:45 CEST

Naturvårdsverket presenterar idag en första, samlad genomgång av statistik över processen för miljötillståndsprövning. Sammanställningen för 2020 visar en stor spännvid och variation. Den genomsnittliga tiden för handläggningstiderna ligger på drygt ett år.

Åtgärder längs 863 mil stigar och leder i naturområden i hela Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 10:00 CEST

Att vi kan uppleva naturen beror mycket på länsstyrelsernas och andra förvaltares arbete med allt från leder och rastplatser till toaletter och eldstäder. Under 2020 gjordes många insatser för att underlätta friluftslivet runt om i hela Sverige.

Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 08:30 CEST

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med knappt 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom industrin. För att klara våra klimatmål framåt behövs förändringar som är bestående.

Användningen av plastbärkassar har minskat med 26 procent – skattens påverkan är tydlig

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 08:12 CEST

Årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastbärkassar som vi bär hem mat i var 55 kassar per person under 2020. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastbärkassar till 40 stycken år 2025. Nivån för 2020 gör att Sverige har målet inom räckhåll, även om mycket arbete återstår.

Större svenska städer positiva till att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 11:00 CEST

Kommunala tjänstemän som jobbar med strategisk planering i större städer är generellt sett positiva till att göra om befintliga gator och vägar för att ge plats åt ökade satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik och minskat bilberoende. Men möjligheterna att lyckas begränsas av en rad utmaningar, som målkonflikter och brist på medfinansiering. Det framgår av en ny studie från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets yttrande om skogsutredningen; Behåll och utveckla dagens system för formellt skydd av skog

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 09:15 CEST

Skogen är så mycket mer än bioenergi. Den är en av Sveriges viktigaste resurser och har en viktig roll både i klimatomställningen och för att säkra den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket stödjer många av skogsutredningens förslag, men viktiga invändningar är att dagens system för formellt skydd av skog är effektivare och bättre än utredningens förslag och att förslaget på tillväxtmål leder fel.

Grön omställning med Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 08:00 CEST

Företagen fortsätter att investera i åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen trots pandemin. Intresset för att genomföra åtgärder med stöd av Klimatklivet var fortsatt stort under 2020. Klimatutsläppen från åtgärderna beräknas minska med 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Åtgärderna ger varaktiga strukturella förändringar som kan öka företagens effektivitet och lönsamhet. Det visar en rapport om Klimatklivets samlade resultat.

Pandemin överskuggar effekter av myndigheternas miljöledningsarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 10:00 CEST

Under 2020 ställde myndigheterna på kort tid om till en i stora delar digital verksamhet. En omställning som bland annat återspeglas i den stora minskningen av koldioxidutsläpp från flygresor. Övergången till hemarbete har inneburit minskad miljöpåverkan från kontorsverksamheten.

Allt fler använder lavinprognoser vid offpiståkning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-08 08:00 CEST

Den här vintern har det varit ovanligt komplicerade lavinförhållanden i svenska fjällen. Hittills har nära 1000 laviner dokumenterats och 25 kända lavintillbud med skid- eller snöskoteråkare inträffat. Vårvintern är en tid då många lockas till topptursåkning i brant terräng. Aktuell lavininformation är en grundläggande del för säkra vägval i sådan terräng. En ny undersökning visar att allt fler skid- och snowboardåkare använder lavinprognoser som del av sitt beslutsfattande.

Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 11:00 CEST

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

Stor ökning av besök i nationalparker

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 10:00 CET

Totalt hade Sveriges nationalparker drygt 3,1 miljoner besök förra året – en ökning med över 300 000. Bortfallet av utländska besökare på grund av pandemin kompenserades med god marginal av besökare inom Sverige.

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-10 10:00 CET

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Offpist-åkare underskattar betydelsen av att mäta lutning i lavinfarlig terräng

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 07:00 CET

Många sportlovsfirare som kommer till fjällen lockas av möjligheten till offpist. Denna vinter är det komplicerade lavinförhållanden i stora delar av svenska fjällen vilket ställer särskilda krav på den som rör sig i lavinterräng. En viktig del i att förebygga lavinolyckor är att ha noggrann koll på hur brant ett möjligt åk är. En ny enkätundersökning visar att det är vanligt bland offpist-åkare att inte mäta lutning. Hälften svarar att de aldrig eller sällan gör det, eller saknar en metod för att mäta.

Fler svenskar tänker smart om textilier

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 11:00 CET

Jämfört med 2018 har cirka 400 000 fler svenskar kunskap om att textilkonsumtionen har störst miljö- och hälsopåverkan i produktionsledet, Fler konsumenter vill agera mer hållbart och fler uppger att de gör hållbara val. Det visar en konsumentundersökning som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket låtit göra i samband med att informationssatsningen Textilsmart snart avslutas.

Sociala medier kan bidra till att unga kör tuffare offpist-skidåkning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 07:00 CET

Sportlovet innebär många unga skidåkare i fjällen. En växande trend är offpist-åkning bortom skidanläggningarnas områden. En ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar att olyckor är vanligt bland unga offpist-åkare. Vanligast är skador efter fall i brant terräng och efter kollisioner med klippor, träd eller andra fasta föremål. Några bakomliggande förklaringar som kan bidra är påverkan från filmer i sociala medier och bättre utrustning som gör brant åkning mer lättillgänglig.

Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Våtmarkernas betydelse allt viktigare; Våtmarkskonventionen 50 år

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 08:01 CET

Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt.

Nu startar lavinprognossäsongen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 08:00 CET

Vinterns första nationella lavinprognoser är nu publicerade. Lavinprognoser är dagliga bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. Sammanlagt 700 lavinprognoser publicerades förra vintern. Under samma tid dokumenterades 1600 laviner utmed den svenska fjällkedjan samt 52 registrerade lavintillbud.


Nyheter


68 miljoner delas ut för rening av läkemedelsrester

Nyhet Publicerad: 2021-07-15 08:23 CEST

Nu är det klart vilka som får 2021 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt delas det ut 68 miljoner kronor.

Över två miljoner uppgifter om farligt avfall i nytt register

Nyhet Publicerad: 2021-07-02 10:53 CEST

Över 2,1 miljoner anteckningar över farligt avfall har rapporterats in till Naturvårdsverkets avfallsregister sedan registret öppnade i november 2020. Hittills är det mest el-avfall, lysrör och byggmaterial med asbest som har rapporterats in. Men alla företag och verksamheter vet ännu inte om att de behöver rapportera in sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Vägen till klimatomställning för småföretagen

Nyhet Publicerad: 2021-07-01 12:03 CEST

Vilka insatser kan påskynda de små och medelstora företagens klimatomställning? En ny studie visar att bidrag är viktiga men att bidragens effekter ökar om stödet kombineras med andra typer av insatser. För att få med småföretagarna på tåget är det viktigt att tydliggöra den affärsnytta klimatinsatserna kan ge.

Ny sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark

Nyhet Publicerad: 2021-06-30 10:17 CEST

Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Nyhet Publicerad: 2021-06-28 15:20 CEST

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Fler lodjur dokumenterade under årets inventering

Nyhet Publicerad: 2021-06-15 13:02 CEST

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige. Nationellt är det en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger därmed över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

Naturum öppnar efter pandemin

Nyhet Publicerad: 2021-06-15 09:29 CEST

Efter mer än ett år av stängda lokaler under pandemin öppnar majoriteten av Sveriges 32 naturum upp inför sommaren. Genom att följa de nya restriktionerna och behålla många aktiviteter utomhus ska man säkra en trygg öppning.

Kemisk återvinning - ingen universallösning för plast

Nyhet Publicerad: 2021-06-14 09:18 CEST

Materialåtervinningen av plast är i dagsläget alldeles för låg. För att nå Sveriges klimatmål till 2045 så måste förbränningen av plast minska, och mer måste återvinnas. Naturvårdsverkets studie av tekniker för kemisk återvinning av plast visar på stora begränsningar.

Klargörande av förslag på ny paragraf i jaktförordningen

Nyhet Publicerad: 2021-06-07 10:09 CEST

I slutet av mars redovisade Naturvårdsverket en delrapport i regeringsuppdraget att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården. Rapporten innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Då syftet och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats har Naturvårdsverket valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga Naturvårdsverkets mandat.

395 vargar i Sverige i vintras

Nyhet Publicerad: 2021-06-01 13:45 CEST

Resultatet från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns cirka 395 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 365 vargar.

Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 10:20 CEST

Nu har beslut om bidrag ur viltvårdsfonden till ideella organisationer tagits. Totalt har 18 ansökningar lämnats in varav två beviljats bidrag. Bedömningarna av ansökningarna görs utifrån syftet med bidraget, att främja viltvården. Det är första året prövningen sker enligt den nya förordningen.

Fler behöver känna igen invasiva arter

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 07:38 CEST

Bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut. Det vill Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och ytterligare ett 70-tal myndigheter och organisationer råda bot på i en gemensam informationssatsning.

Ny finansieringslösning för strandad knölval

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 10:30 CEST

Den val som strandade på sydöstra Öland i april är nu omhändertagen och destruerad. Att hantera kvarlevor av ett så stort djur är ovanligt med svenska mått mätt och extra kostsamt. Naturvårdsverket har därför beslutat att tillskjuta särskilda resurser för att finansiera hanteringen av den strandade valen.

Förslag om höjda ersättningar för att eftersöka trafikskadat vilt

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 07:57 CEST

Nu remitteras föreskriften om ersättningar för uppdrag att eftersöka trafikskadat vilt. Ersättningarna har inte ändrats sedan de infördes 2010 och det finns flera goda skäl att justera dem. Ersättningsnivåerna behöver vara väl anpassade för att säkerställa ett landsomfattande nätverk av eftersöksjägare. Remisstiden pågår fram till den 7 juni.

Webbinarium: Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier

Nyhet Publicerad: 2021-05-18 13:47 CEST

Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC är gaser som bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte pågår som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt. Välkommen till ett webbinarium som presenterar de senaste rönen om köldmedier, klimatutsläpp och vägen till omställning.

Minskad textilkonsumtion under 2020

Nyhet Publicerad: 2021-05-18 10:27 CEST

Inflödet av nya textilier till Sverige har inte varit så lågt sedan 2003. Det visar nya data för 2020. Effekter av pandemin och ett ökat medvetande om textiliers miljö- och hälsopåverkan kan vara förklaringar till den minskade konsumtionen.

Allt du behöver veta inför Nationalparkernas dag

Nyhet Publicerad: 2021-05-17 08:58 CEST

Måndag den 24 maj firar vi Nationalparkernas dag. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att Sveriges nationalparker hade 3,1 miljoner besök under 2020, en ökning med över 300 000 från året innan. Intresset för att vistas i skog och mark hemma i Sverige förväntas vara fortsatt högt även i år.

Tips för hänsynsfulla naturupplevelser

Nyhet Publicerad: 2021-05-11 11:05 CEST

Pandemin har medfört att allt fler söker sig ut i naturen. Det är positivt då det finns studier som visar att friluftsliv får oss att må bra. Men det har också medfört vissa utmaningar i form av trängsel, ökad nedskräpning och ökat slitage. Naturvårdsverket har därför sammanställt ett antal tips på vad man ska tänka på när man besöker naturen.

Fortfarande för mycket mat och dryck till avloppet

Nyhet Publicerad: 2021-05-11 10:07 CEST

De svenska hushållen häller ut mindre mat och dryck i avloppet per person jämfört med 2014. Men mängderna behöver fortsatt minska. Överbliven mat och dryck, för gammal mat eller utgånget bäst före-datum är orsaken. Det visar en ny studie från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kritisk till strandskyddsutredningen

Nyhet Publicerad: 2021-05-03 14:53 CEST

Naturvårdsverket anser att strandskyddsutredningens förslag innebär alltför stora lättnader i strandskyddet och riskerar att hota allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden. Förslagen saknar en balans mellan områdesskydd och byggande.

Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2021-04-30 09:06 CEST

Naturvårdsverket satsar år 2021 ytterligare 11,9 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete, inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP), med vilda pollinatörer och riktade åtgärder genomförs i åtta län i södra Sverige.

Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp

Nyhet Publicerad: 2021-04-28 08:07 CEST

Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton.

2020 restaurerades över 6 000 hektar våtmarker

Nyhet Publicerad: 2021-04-23 09:08 CEST

Arbetet med våtmarker ledde förra året till både restaurerade och nyskapade våtmarker. De är viktiga för biologisk mångfald och för oss människor – bland annat för att minska övergödning, bidra till vattenhushållning och för att minska utsläpp av växthusgaser.

Länsstyrelserna får 28 miljoner för att bekämpa invasiva växter

Nyhet Publicerad: 2021-04-23 08:06 CEST

Kampen mot invasiva främmande växter trappas upp och nu har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete.

Bidrag till projekt för grön infrastruktur leder till ökad biologisk mångfald i landskapet

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 08:37 CEST

Naturvårdsverket beviljar bidrag på 3,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt för grön infrastruktur, som innebär fler fungerande livsmiljöer för arter i landskapet. På så sätt stärks den biologiska mångfalden. Åtgärderna handlar bland annat om att skapa och sköta natur för blommande ängsväxter, hyggesfria skogsbruksmetoder och plantering av blommande träd och buskar. Styrkan med projekten är att de genomförs tillsammans av många stora och små markägare och andra aktörer som verkar i landskapet.

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 15:34 CEST

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag med nytt kunskapsunderlag

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 12:43 CEST

Naturvårdsverket har tagit fram kartskikt som visar befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker i hela Sverige utanför fjällen. En av utgångspunkterna för arbetet är att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betesfållor jämfört med små.

Verksamheter som behandlar farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverket igen

Nyhet Publicerad: 2021-04-19 08:41 CEST

Senast den 30 april ska verksamheter som behandlar farligt avfall rapportera in resultat från det arbete som gjordes under årets första kvartal. Uppgifterna ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det här är andra gången som behandlingsresultat ska rapporteras in sedan registret öppnades i november förra året.

Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Nyhet Publicerad: 2021-04-15 08:18 CEST

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Samverkan central i uppdraget kring viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-04-14 12:30 CEST

Tidigare i år gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. I uppdraget ingick också att göra en bedömning om författningsändringar behöver göras. Detta för att det nya uppdraget ska kunna utföras. Förslag på dessa författningsändringar har nyligen lämnats till regeringen.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument