Pressmeddelanden


Ny statistik om handläggningstiden för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-13 09:35 CEST

Naturvårdsverket redovisar för andra gången statistik för miljötillståndsprövningar i Sverige. Analysen bygger på uppgifter från Domstolsverket och länsstyrelserna och visar att medianen för handläggningstid för en hel tillståndsprövning i domstol i första instans var 501 dagar för miljöfarlig verksamhet och 331 dagar för vattenverksamhet.

Ny studie bekräftar: svårt att nå mål för skogen enbart genom att reglera älgstammen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-12 13:31 CEST

Älgen orsakar skador på skog. Ett syfte med älgförvaltningen är att bidra till att minska dessa skador. Naturvårdsverket har tidigare redovisat att älgstammen minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes, men detta har inte haft så stor effekt på skadorna på skogen.

Ingen titel
Kunskapen om invasiva arter ökar men fler behöver agera för att hindra spridning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-11 11:31 CEST

De flesta i Sverige känner nu till invasiva främmande arter. Det visar en färsk undersökning om allmänhetens kunskap om invasiva arter. För första gången syns också en positiv förflyttning vad gäller kunskap om vad man ska göra med dessa arter. Men mer kunskap behövs, eftersom många fortfarande gör aktiviteter som kan orsaka spridning.

Klimatklivet bidrar till fossiloberoende jordbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-11 08:14 CEST

Investeringar i ny teknik inom jordbruket kan bidra till att fossila bränslen fasas ut och ersätts med biobränslen eller el. Ett viktigt steg för klimatmålen och för svenska lantbrukares konkurrenskraft, som också kan leda till en tryggare livsmedelsförsörjning. Klimatklivet kan bidra till fler åtgärder inom området.

Sverige står värd för 50-årsfirandet av Världsmiljödagen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-09 10:00 CEST

Världsmiljödagen firas varje år över hela världen den 5 juni. I år är det också 50 år sedan Världsmiljödagen instiftades på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Under dagen kommer det att ordnas mängder av aktiviteter i hela landet, från norr till söder. Temat för dagen är Only One Earth – En enda jord, och fokuserar på vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och på behovet av att ställa om till en grönare livsstil.

Klimatklivet vill se elektrifiering av sjöfart och flyg

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 08:00 CEST

Elektrifiering av transportsektorn är central för att Sverige ska klara klimatmålen. Klimatklivet ser därför goda möjligheter att stötta investeringar för elektrifiering inom sjöfart, flyg och andra transporter. Inom dessa områden finns stor potential att minska klimatutsläppen.

Klimatklivet vill se fler ansökningar inom biogas

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 08:00 CEST

Investeringar i biogas bidrar till en kostnadseffektiv omställning inom transportnäringen och inom industrin. Samtidigt minskar behovet av att importera fossil gas i Sverige. Därför är biogas ett av flera prioriterade områden för Klimatklivet under 2022.

Klimatklivet stödjer hållbara biodrivmedel och framställande av elektrobränslen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-28 08:14 CEST

Det finns stora möjligheter att öka produktionen och användningen av hållbara biodrivmedel i Sverige. Klimatklivet kan stödja investeringarna för att ersätta fossila bränslen med just biodrivmedel och elektrobränslen. Företag, kommuner, regioner och andra organisationer är välkomna att ansöka om stöd.

Klimatklivet vill se fler investeringar i cirkulära flöden

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-27 08:41 CEST

Ökad cirkularitet av exempelvis plast och textilier är en viktig del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Användningen av jungfruliga material behöver minska. Naturvårdsverket ser stor potential i fler projekt och investeringar för ökad cirkularitet som kan stöttas av Klimatklivet.

Klimatklivet bidrar till företagens omställning till fossilfri teknik

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-25 15:00 CEST

Företag står för 80 procent av åtgärderna som medfinansieras av Klimatklivet. Investeringsstödet har bidragit till att närmare 90 000 nya laddare har satts upp, biogasproduktionen har ökat med 60 procent och 7000 nya jobb har skapats. Totalt beräknas klimatutsläppen minska med 1,9 miljoner ton koldioxid per år. Det visar den resultatrapport som Naturvårdsverket har lämnat in till Regeringen.

Klimatklivet bidrar till företagens omställning till fossilfri teknik

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-25 15:00 CEST

Företag står för 80 procent av åtgärderna som medfinansieras av Klimatklivet. Investeringsstödet har bidragit till att närmare 90 000 nya laddare har satts upp, biogasproduktionen har ökat med 60 procent och 7000 nya jobb har skapats. Totalt beräknas klimatutsläppen minska med 1,9 miljoner ton koldioxid per år. Det visar den resultatrapport som Naturvårdsverket har lämnat in till Regeringen.

Skärpt styrning behövs inom industrin för att nå klimatmålen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-20 10:00 CEST

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens nya analys visar att industrins klimatomställning börjar ta fart och att staten har en viktig roll i att undanröja hinder. Grundläggande styrmedel finns på plats, men en skärpt styrning krävs för att vi ska nå klimatmålen.

Klimatklivet vill stödja utfasning av fossila bränslen och energieffektivisering i mindre industrier

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-19 08:07 CEST

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläpp om vi ska nå målet om nettonollutsläpp senast till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatklivet prioriterar därför den typen av åtgärder under året.

Klimatklivet vill öka produktion och användning av vätgas

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-06 08:00 CEST

Vätgas får en allt större roll i Sveriges klimatomställning. Förnybar vätgas kan användas inom transportsektorn och inom industrin för att fasa ut fossila bränslen och råmaterial. Klimatklivet prioriterar investeringar i fordon, tankstationer, vätgasproduktion och som råvara för biobaserad produktion inom industrin.

Klimatklivet vill öka produktionen och användningen av biokol i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-06 08:00 CEST

Ökad användning av biokol har en potential att minska klimatutsläppen. Investeringar i framställning och användning av biokol är därför ett av flera prioriterade områden för Klimatklivet under 2022. Företag, kommuner, regioner och andra organisationer är välkomna att ansöka om stöd.

Klimatmålen 2030 kan nås och gapet till 2045 minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 07:00 CEST

Scenarier som Naturvårdsverket har tagit fram tillsammans med Energimyndigheten och Trafikverket visar att klimatmålet för inrikes transporter till 2030 och etappmålet till 2030 kan nås med de styrmedel som riksdagen och regeringen har beslutat. Klimatmålet till 2045 nås inte med de styrmedel som är beslutade men gapet har minskat betydligt jämfört med tidigare bedömningar.

Klimatklivet ger stöd till investeringar som tar hand om överskottsvärme

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-30 08:00 CEST

Investeringar som tar tillvara överskottsvärme från exempelvis industri och datorhallar är viktiga för klimatomställningen i Sverige. Därför är detta ett av de områden som Klimatklivet prioriterar under 2022. Företag, kommuner, regioner, bostadsföreningar och andra organisationer är välkomna att ansöka om stöd.

Flest rapporterade lavintillbud i februari och mars

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-17 08:00 CET

Nu inleds sportlovssäsongen. Många lockas att söka orörd snö bortom skidsystem och snöskoterleder. Statistik från Naturvårdsverkets lavinprognostjänst visar att flest rapporterade lavintillbud sker i februari och mars. Mars är också den månad då flest dödsfall i lavinolyckor i Sverige har inträffat sedan år 2000.

Klimatklivet vill se fler branscher göra mer klimatnytta

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-08 09:00 CET

Mellan den 10 februari och 28 februari finns det återigen möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot fem miljarder kronor i stöd för en grön omställning.

Ny vägledning om grönska i planering – en viktig pusselbit för hållbar samhällsutveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 13:53 CET

Naturvårdsverket och Boverket lanserar idag en ny vägledning om grönplanering. Den ska stötta kommunernas arbete med att främja och utveckla grönstruktur i planeringen och skapa långsiktigt hållbara, hälsosamma och attraktiva livsmiljöer.

Bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 10:47 CET

Fram till den 11 mars 2022 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten.

Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av Sveriges biogasproduktion

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-25 09:00 CET

Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2021. Av de 2,8 miljarder kronor som Klimatklivet totalt beviljade 2021 har så mycket som en miljard gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar.

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten 

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-24 08:05 CET

Nu kan ideella organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 25 februari för att få ta del av de medel vi fördelar under 2022. 

Prissättning av utsläpp kan garantera att klimatmålen nås inom transportsektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-21 10:46 CET

Naturvårdsverket har tagit fram ett kunskapsunderlag för prissättning av utsläpp inom transportsektorn. En av slutsatserna är att handelssystem kan garantera att Sverige når målen och att flera styrmedel skulle behövas för att underlätta omställningen i samhället.

Minskad riskacceptans bland svensk offpist-skidåkare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-30 07:30 CET

Sedan 2001 har 36 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor. Merparten har omkommit utanför Sverige, de flesta i Alperna. Ofta sker olyckorna i samband med ett frivilligt risktagande. Nu syns tecken på en förändring. Sedan 2013 har riskacceptansen sjunkit bland offpist-skidåkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd presenterar idag.

Rekordminskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-17 07:30 CET

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med rekordhöga 9 procent under 2020 jämfört med 2019. En stor del av förklaringen är tillfälliga utsläppsminskningar på grund av covid-19-pandemin och produktionsstopp inom industrin. Det har även skett bestående utsläppsminskningar genom bland annat minskad användning av fossila bränslen.

I dag publiceras vinterns första lavinprognoser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 08:00 CET

I dag publiceras vinterns första nationella lavinprognoser för säsongen 2021/2022. Lavinprognoser är dagliga bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. Sammanlagt publicerades 730 lavinprognoser förra vintern. Minst 70 skidåkare och snöskoterförare var inblandade i lavintillbud den gångna vintern.

Högsäsong för skridsko i norra Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-22 08:25 CET

Under senhösten är det högsäsong för skridskoåkning i norra Sverige. Nylagda och högblanka sjöisar kan erbjuda enastående upplevelser på isarna. Upplevelsen lockar allt fler men ställer också stora krav på förberedelser.

Bred användning av contortatall innebär stora risker för inhemska arter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-03 10:05 CET

Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det säger Naturvårdsverket i ett remissvar. Bland annat behöver skyddsavståndet mellan främmande trädslag och skyddad natur vara minst en kilometer, för att undvika att inhemska arter trängs ut.

Vätgas, textilåtervinning och slagg istället för cement får stöd av Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 11:00 CEST

Produktion av förnybar vätgas och tekniklösningar för ökad resurseffektivitet är exempel på investeringar som fått stöd i Klimatklivets senaste beslut. Gemensamt för de nya tekniska lösningarna är att de också har positiva effekter på flera delar av miljön och ekonomin.


Nyheter


Användningen av plastbärkassar har minskat med 75 procent – skatten har fått stort genomslag

Nyhet Publicerad: 2022-05-13 08:02 CEST

Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge.

Påminnelse: Miljötillståndsprövningar – statistik och verklighet

Nyhet Publicerad: 2022-05-12 09:24 CEST

Välkommen till ett webbinarium om tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket presenterar ny statistik för tiden 2020-2021 om antal tillståndsprövningar och hur lång tid de tog. Företrädare för länsstyrelsen, domstolarna och Domstolsverket ger bakgrund och exempel från verkligheten och svarar på frågor.

Miljötillståndsprövningar – statistik och verklighet

Nyhet Publicerad: 2022-05-10 09:30 CEST

Välkommen till ett webbinarium om tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket presenterar ny statistik för tiden 2020-2021 om antal tillståndsprövningar och hur lång tid de tog. Företrädare för länsstyrelsen, domstolarna och Domstolsverket ger bakgrund och exempel från verkligheten och svarar på frågor.

Klimatomställningens påverkan på jämställdhet

Nyhet Publicerad: 2022-05-06 11:10 CEST

Klimatomställningen och jämställdhet är två av samhällets viktigaste frågor och de hänger ihop och förstärker varandra. På detta webbinarium diskuterar en panel hur dessa frågor är sammankopplade.

Nya möjligheter till EU-bidrag för miljö- och klimatsatsningar när Life-fonden öppnar för ansökningar

Nyhet Publicerad: 2022-05-06 09:21 CEST

Den 17 maj öppnar Life-fonden för nya ansökningar inom miljö, klimat, energieffektivisering och biologisk mångfald. Naturvårdsverket bjuder in till ett webbinarium den 9 juni för att vägleda sökande kring EU-kommissionens regler och prioriteringar för ansökningar till Life under 2022.

Naturvårdsverket utvecklar planering, prövning och tillsyn

Nyhet Publicerad: 2022-05-02 08:28 CEST

Naturvårdsverket gör ändringar i organisationen från 1 maj. En ny avdelning fokuserar på samhällsplanering och miljölagstiftning. Uppdraget är att verka för grön omställning där påverkan på natur, miljö och hälsa begränsas.

Ny statistik bekräftar: intresset för friluftsliv ökade stort under pandemin

Nyhet Publicerad: 2022-04-28 09:53 CEST

Ny statistik för 2021 från SCB visar att 52 procent av befolkningen i Sverige varit ute i skog och mark varje vecka de senaste 12 månaderna. Det är en ökning från 33 procent 2019.

Ingen titel
Med gemensamma krafter för hållbara landskap

Nyhet Publicerad: 2022-04-20 10:42 CEST

Nu får 11 länsstyrelser sammanlagt cirka fyra miljoner kronor till 14 projekt för fler insatser för grön infrastruktur som ska förbättra förutsättningar för växter och djur att leva och röra sig fritt i landskapet.

Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

Nyhet Publicerad: 2022-04-19 09:31 CEST

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på knubbsäl samt gråsäl och tillåter skyddsjakt på vikare under 2022 och början av 2023. Licensjakten och skyddsjakten syftar i huvudsak till att förebygga och förhindra de skador som säl kan orsaka på fiskeredskap och fångsten i redskapen.

Miljöledningsmyndigheterna har halverat koldioxidutsläppen från flygresor mellan år 2020 och 2021

Nyhet Publicerad: 2022-04-11 09:42 CEST

Resultatet av 2021 års miljöledningsarbete har liksom fjolårets resultat präglats av covid-19-pandemin. Utsläppen från flygresor har nära nog halverats jämfört med 2020. Däremot ökade utsläppen från fartyg och fordon som används som arbetsredskap, exempelvis för patrullering, tillsyn samt byggnation och anläggning av infrastruktur.

Nytt system med nationella ersättningar

Nyhet Publicerad: 2022-04-08 09:15 CEST

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt program för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker, naturvårdsbränning i vissa ängs- och betesmarker, lövtäkt i ängs- och betesmarker, samt slåtter av vissa hävdberoende myrmarker.

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet

Nyhet Publicerad: 2022-04-07 12:34 CEST

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. När förändringarna genomförs i svensk lagstiftning stärks Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

Nytt åtgärdsprogram för ljunghed

Nyhet Publicerad: 2022-04-07 09:52 CEST

Naturvårdsverket har fastställt ett nytt åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Åtgärdsprogrammet för ljunghed innehåller en kunskapsöversikt och presentation av åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för ljunghed och dess arter i Sverige.

Inriktningen för svensk viltförvaltning

Nyhet Publicerad: 2022-04-05 15:47 CEST

Nu finns en uppdaterad Strategi för svensk viltförvaltning 2022 - 2029. Strategin utgår från tre övergripande perspektiv; bevarande av viltarter, brukande av viltet som resurs och begränsning av skador och olägenheter av vilt.

Rättelse: Utsläppen ökade med 10,6 procent i EU:s utsläppshandel 2021

Nyhet Publicerad: 2022-04-05 09:51 CEST

Den ekonomiska återhämtningen under 2021 har gett högre utsläpp av växthusgaser. Det visar nu rapportering från anläggningarna inom EU:s utsläppshandel. I Sverige ökade utsläppen med 10,6 procent jämfört med utsläppen 2020, och preliminära siffror visar på en liknande ökning för utsläppen inom hela EU:s utsläppshandel.

Naturvårdsverkets tar hjälp för att främja viltvården

Nyhet Publicerad: 2022-04-04 11:33 CEST

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Svenska Jägareförbundet för bland annat viltövervakning och adaptiv klövviltsförvaltning. Genom dessa avtal finns nu goda förutsättningar att främja viltvården och utveckla viktiga områden inom viltförvaltningen i samverkan med Sveriges jägare.

25 miljoner i bidrag till ideella miljöorganisationer

Nyhet Publicerad: 2022-04-01 11:50 CEST

Naturvårdsverket delar ut bidrag till ideella miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2022.

Regeringen tydliggör Naturvårdsverkets ansvar för jakt och vilt

Nyhet Publicerad: 2022-03-30 15:11 CEST

Naturvårdverket har från 1 maj ett tillägg i sin instruktion som berör jakt och vilt. Den tydliggör att vi ska medverka till att främja brukandet av vilt som resurs.

6 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Nyhet Publicerad: 2022-03-30 10:06 CEST

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som ska öka kunskapen om allemansrätten. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2022.

Virtuell guide om innovativt byggprojekt

Nyhet Publicerad: 2022-03-29 12:18 CEST

Nu öppnar en virtuell guide till ett innovativt byggprojekt kallat Hoppet. Guiden ska sprida bygglösningarna även utanför Sveriges gränser. Materialvalen och lösningarna har bidragit med upp till 70 procent lägre klimatavtryck för grundplatta och husstomme.

Utvecklad internationell rapportering av skyddad natur

Nyhet Publicerad: 2022-03-25 09:06 CET

Europeiska miljöbyrån (EEA) sammanställer årligen statistik om skyddade områden i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Den 22 mars lämnade Naturvårdsverket in årets rapportering till EEA. Ett exempel på hur rapporteringen har utvecklats är att nu redovisas även naturvårdsavtal i statistiken.

Ny vägledning om fridlysta fåglar och individskydd - praxis är inte ändrat

Nyhet Publicerad: 2022-03-22 09:39 CET

Nu publicerar Naturvårdsverket en ny vägledning om fåglars fridlysning utifrån den Eu-dom som underkände artskyddet i svensk rättspraxis om art- och habitatdirektivet. Naturvårdsverket konstaterar att praxis inte har ändrat sig när det gäller fågeldirektivet.

Så här kan staten uppmuntra markägare till att binda ännu mer koldioxid

Nyhet Publicerad: 2022-03-15 11:48 CET

Naturvårdsverket har gett SLU i uppdrag att analysera förslag på styrmedel för att uppmuntra till olika åtgärder för att öka skogens roll som kolsänka. Nu finns resultatet.

Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

Nyhet Publicerad: 2022-03-11 09:04 CET

Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022. Bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Förslag mot ökande avfallsbrottslighet

Nyhet Publicerad: 2022-03-07 13:32 CET

På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag i en omfattande fråga. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt att förenkla utbyte av information mellan berörda myndigheter.

Nya viltforskningsprojekt om skogens bärris och effekter av vargjakt

Nyhet Publicerad: 2022-02-15 10:34 CET

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden. Bland annat handlar det om hur skogens bärris påverkas av klimatförändringar, skogsskötsel och klövviltets bete.

Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer 2022

Nyhet Publicerad: 2022-02-08 09:55 CET

Naturvårdsverket har för tredje året i rad beslutat att satsa ytterligare 11,66 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Bidragen fördelas till åtta län i södra Sverige.

Webbinarium 21 januari: Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

Nyhet Publicerad: 2022-01-17 09:49 CET

Välkommen till ett webbinarium där Wales vice klimatminister presenterar landets stopp för motorvägar av klimatskäl – vad kan Sverige lära?

Spillvärme från Bolidens smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna med stöd av Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2022-01-14 09:04 CET

Naturvårdsverket har beviljat Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft AB Klimatklivsstöd på totalt 125 miljoner kronor för investeringar som ska omvandla spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.

Utsläppen av luftföroreningar minskar men Sverige når inte alla åtaganden

Nyhet Publicerad: 2021-12-16 10:47 CET

2020 minskade utsläppen av kväveoxider med 6 procent, svaveldioxid med 7 procent och utsläppen av fina partiklar (PM2,5) minskade med 2 procent jämfört med 2019. För de flesta föroreningar fortsätter den nedåtgående trenden. En förorening där utsläppen inte minskar är ammoniak och för ammoniak så klarar Sverige inte sina utsläppsåtaganden till 2020.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medier


PresskontakterBilderVideorPodcastsDokument