Pressmeddelanden

RSS

Nytt internationellt avtal för ren luft och stärkt klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-07 09:47 CEST

I dag tas ett viktigt steg i kampen för ren luft då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenter till mer hållbara val

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-06 09:00 CEST

Konsumenter kan göra skillnad genom små medvetna val i vardagen som bidrar till en mer hållbar planet. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång en informationssatsning för en mer hållbar textilkonsumtion.

Klimatförändringarna ställer nya krav på fjällbesökarna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-23 07:00 CEST

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas allra mest av klimatförändringarna. För att kartlägga effekterna för framtidens fjällbesökare har Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd genomfört en serie intervjuer med experter inom olika ämnesområden. Några av konsekvenserna som pekas ut är att extrema väderhändelser kan komma att inträffa allt oftare vilket ger högre vattenflöden och större risker för fjällbesökare när vattendrag ska passeras. Det är en av många slutsatser som presenteras i en ny rapport.

Naturvårdsverket tar nu emot nya ansökningar till Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-15 09:00 CEST

Mellan 15 augusti och 28 augusti går det på nytt att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. I år finns 1,5 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023.

17 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-26 10:41 CEST

För att skydda biologisk mångfald kommer ytterligare 17 invasiva främmande arter bli förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

Nu startar arbetet för att bilda en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:00 CEST

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och därför startar nu förberedelserna. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Ny kartläggning synliggör utmaningarna med plast

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 07:00 CEST

Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2012 till 2017. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara. Största delen går till energiåtervinning eller bränsle, och endast en liten del materialåtervinns.

Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 17:36 CEST

Budgetbeslutet i riksdagen den 18 juni innebär ytterligare drygt en miljard kronor till Naturvårdsverket. Pengarna satsas bland annat på skötsel av natur runt om i hela landet och till Klimatklivet som öppnar på nytt för nya ansökningar i augusti.

Antalet lodjur i Sverige oförändrat men populationen i norr minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:00 CEST

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1200 lodjur i Sverige. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur.

Ingen licensjakt på varg 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 14:10 CEST

Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:00 CEST

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

300 vargar i Sverige i vintras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-03 13:03 CEST

Resultatet från inventeringsperioden 2018/19 visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Det är en marginell förändring från förra vintern då inventeringen visade cirka 305 vargar.

Nya steg föreslås för att minska spridningen av mikroplast

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 12:00 CEST

Naturvårdsverket föreslår anmälningsplikt för konstgräsplaner, lekplatser, löparbanor, multisportanläggningar och andra utomhusanläggningar för idrott och lek som innehåller gummi eller plast. Förslaget gäller anläggningar med en sammanlagd yta över 200 kvadratmeter.

2,7 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 10:05 CEST

Idag firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. Besöken till Sveriges nationalparker fortsätter att öka och under 2018 hade de tillsammans 2,7 miljoner besökare. Att Sverige under året fick sin 30:e nationalpark, Åsnen i Småland, är en bidragande anledning till ökningen.

Sveriges naturum hade 1,8 miljoner besökare 2018, varav 35 000 skolelever

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-20 10:00 CEST

Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besökare 2018, lika många som 2017. Besöken av skolelever ökade med 6 procent från 2017. Det visar statistik som Naturvårdsverket har tagit fram.

Olofström är Sveriges friluftskommun 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 18:45 CEST

Olofström är bäst på friluftsliv och får priset Sveriges friluftskommun 2019. Orust har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste åren och är Årets förbättrare. Priserna delades ut idag på Tankesmedja för friluftsliv.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-15 11:00 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2018 är Johan Hammar. Stipendiet delas ut för 28:e året och prissumman är 25 000 kronor.

Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 15:00 CEST

Det blir ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför idag, i dialog med Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutat att projektet ska avslutas.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 09:34 CEST

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

De är bäst på friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:15 CEST

De bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Kalix, Leksand, Ludvika, Olofström, Piteå, Sundsvall och Örebro. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 16 maj utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2019.

Inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 14:00 CEST

Idag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en ny omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men författarna till rapporten understryker att det ännu inte är försent att agera.

Referensvärdet för antalet vargar i Sverige är 300 individer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-30 13:30 CEST

Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300.

Den biologiska mångfalden är hårt trängd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 12:05 CEST

I dag rapporterar Sverige statusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Bedömningarna delas in i gynnsam, otillfredsställande och dålig. Gynnsam innebär kortfattat att de på lång sikt ska kunna fortleva som en livskraftig del av den svenska naturen.

IPBES konferens i Paris ska godkänna rapport om biologisk mångfald i världen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:07 CEST

Sverige rapporterar, liksom resten av EU:s medlemsstater, tillståndet för naturtyper och arter till EU enligt Art- och habitatdirektivet senast 30 april. Samtidigt samlas representanter för 132 länder som är medlemmar i IPBES, FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i Paris för att diskutera rapporten om tillståndet för biologisk mångfald i världen.

Svenskarna använder 102 plastbärkassar per person

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-25 07:00 CEST

Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

Naturvårdsverket fortsätter utvärdera nya metoder för att inventera varg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 13:00 CEST

Naturvårdsverket har utvärderat tre olika metoder för att beräkna omräkningsfaktorn mellan antalet vargföryngringar och antalet vargindivider. Som en effekt av detta arbete riktar Naturvårdsverket nu in sig på att utvärdera en ny inventeringsmetodik för att kunna beräkna antalet vargindivider utan omvägen via en omräkningsfaktor.

Klimatklivet är ett effektivt styrmedel för att driva på investeringar i fossilfrihet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 09:30 CEST

Det finns både en investeringsvilja och ett behov av omställning hos företagen och dessa tas väl till vara med riktade investeringsstöd som Klimatklivet. Det framgår av en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.

Myndigheter behöver göra mer för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-12 09:02 CEST

Myndigheters miljöledningssystem utgör ett ramverk för att bidra till att miljömålen nås. Både genom att minska miljöbelastningen från resor och genom att verka via sin verksamhetsutövning. Mycket görs men det räcker inte – myndigheternas koldioxidutsläpp fortsätter att långsamt öka. Även energianvändningen ökar medan andelen miljökrav i upphandlingar minskar. Fler åtgärder behöver sättas in och styrmedel nyttjas i större utsträckning av de statliga myndigheterna.

Investeringsbidrag kan sökas för att minska utsläpp via dagvatten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:47 CET

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Investeringsbidrag kan sökas för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:40 CET

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.


Nyheter


Naturvårdsverket förenklar vägledningen kring förpackningar och returpapper

Nyhet Publicerad: 2019-10-11 11:11 CEST

Nu finns en förenklad vägledning till stöd för kommuner och insamlingsföretag i de pågående samtalen om bostadsnära insamling. Det ska bli enklare för invånare att källsortera förpackningar och returpapper. 2021 ska 60 procent av hushållen i Sverige ha bostadsnära insamling.

Stor variation i luftkvalitet över landet

Nyhet Publicerad: 2019-10-04 09:50 CEST

Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra länder men fortfarande så dör människor årligen till följd av dålig luft. Statistik som Naturvårdsverket nyligen har rapporterat in till EU visar att det finns mycket kvar att göra för att luften ska vara så ren att vår hälsa och miljö inte skadas.

Minskad tilldelning av gratis utsläppsrätter stärker utsläppshandeln

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 10:15 CEST

Naturvårdsverket har nu lämnat in en förteckning till Europeiska kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. Regelverket som styr antalet utsläppsrätter som kan ges gratis har blivit striktare, vilket stärker utsläppshandelssystemet ytterligare.

Samverkan gör flygplatser och kraftledningsgator till hem för hotade arter

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:57 CEST

Genom samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker involveras många olika aktörer i landskapet för att hjälpa hotade arter. Arbetet gör vägkanter, kraftledningsgator och andra gräsmarker till bra livsmiljöer för många arter.

Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 09:17 CEST

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

Remiss om en reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin

Nyhet Publicerad: 2019-09-19 08:00 CEST

Vildsvinsstammen fortsätter att öka i antal och utbredning. Nuvarande nationella förvaltningsplan för vildsvin fastställdes 2010. Förslaget till reviderad nationell förvaltningsplan, som nu skickas ut som remiss till berörda myndigheter och intresseorganisation, bygger på en adaptiv förvaltning. Planen har både tidsatta resultatmål och tidsatta åtgärdsmål. Vidare lyfts vikten av att samverka vid framtagandet av regionala och lokala förvaltningsmål för att minska skadorna i bland annat jordbruket och trafiken.

Svenskt fokus på industrin under Climate Action Summit

Nyhet Publicerad: 2019-09-17 13:57 CEST

För att höja ambitionen och öka ländernas handlingskraft i linje med Parisavtalet bjuder FN in till Climate Action Summit den 23 september. Sverige leder ett spår om industrins omställning tillsammans med Indien. Att minska industrins växthusgasutsläpp är en utmaning för svensk del men också en sektor där det finns ett stort engagemang och stora möjligheter.

Remiss om förslag till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning

Nyhet Publicerad: 2019-09-13 09:03 CEST

Alla föreskrifter som rör länsstyrelsernas arbete med rovdjursförvaltning inklusive beslut om licensjakt föreslås att samlas i en ny uppsättning föreskrifter. Tydligare struktur och språkbearbetning ska göra dem lättare att förstå och följa. En nyhet är förslaget att införa krav på samråd inom och mellan länsstyrelserna rovdjursförvaltningsområden inför lämnandet av förslag på miniminivåer för rovdjur och inför beslut om licensjakt.

Kunskapsseminarium om klimatomställningen

Nyhet Publicerad: 2019-09-11 10:30 CEST

Välkommen till ett presseminarium där Naturvårdsverket beskriver nuläget och vägen framåt i klimatomställningen. Vi tar upp ett antal aktuella frågor och försöker samtidigt förklara hur de olika delarna hänger ihop.

645 miljoner i miljöavgift för industrins kväveoxidutsläpp

Nyhet Publicerad: 2019-09-09 09:29 CEST

Sveriges miljöavgift för kväveoxidutsläpp fortsätter att skapa ekonomisk drivkraft för industriföretag att minska utsläppen. Miljöavgiften betalas tillbaka till företagen i förhållande till energiproduktionen. Vinnare i systemet är de industrianläggningar som producerar energi med låga utsläpp. Tio i topp-listan har anläggningar spridda över hela landet.

Ny klimatstatistik visar på oförändrade utsläppsnivåer

Nyhet Publicerad: 2019-08-29 09:34 CEST

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik för årets första kvartal.

Upplev naturen på hemmaplan - i helgen firas Lokala naturvårdens dagar i hela landet

Nyhet Publicerad: 2019-08-28 14:22 CEST

Sista helgen i augusti bjuder landets kommuner in allmänheten att delta i aktiviteter kopplade till lokala naturvårdsprojekt.

Länsstyrelserna får fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur

Nyhet Publicerad: 2019-06-28 10:35 CEST

Lodjurspopulationen i Sverige har under de senaste åren legat på en stabil nivå och över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Därför beslutar Naturvårdsverket att samtliga länsstyrelser förutom Gotland, där inga lodjur finns, får fortsätta att besluta om licensjakt efter lodjur.

De får bidrag för rening av läkemedelsrester 2019

Nyhet Publicerad: 2019-06-28 09:36 CEST

Nu är det klart vilka som får 2019 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.

Ansök i augusti om investeringsstöd från Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2019-06-27 14:52 CEST

Naturvårdsverket tar snart emot nya ansökningar till Klimatklivet för att minska utsläppen. Den första ansökningsomgången är öppen 15–28 augusti. Riksdagen har beslutat om ytterligare 750 miljoner kronor till Klimatklivet. Totalt 1,5 miljarder kronor kan sökas till lokala klimatinvesteringar under 2019.

Vägledning för insamling av förpackningar och returpapper från hushåll

Nyhet Publicerad: 2019-06-26 13:57 CEST

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur insamlingen av förpackningar och returpapper från hushåll ska genomföras. Nu behöver berörda parter samråda om hur insamlingen ska byggas ut och ske lokalt.

Beslut om bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Nyhet Publicerad: 2019-06-26 10:21 CEST

Beslut har fattats om vilka sökanden som beviljas 2019 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 38 miljoner kronor under 2019-2021.

Sverige har lagt 30 miljoner på att bekämpa invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning

Nyhet Publicerad: 2019-06-03 11:46 CEST

Sverige har för första gången rapporterat till EU vilka insatser som landet gjort mot invasiva främmande arter. Mest insatser är gjorda för att bekämpa jätteloka, bisam har framgångsrikt hållits tillbaka och sidenört är den art som vi är närmast lyckats få bort helt.

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Nyhet Publicerad: 2019-05-29 13:44 CEST

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv .

Naturvårdsverket beslutar om bidrag för standardisering inom plastområdet

Nyhet Publicerad: 2019-05-28 13:13 CEST

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om nio olika bidrag till Svenska institutet för standarder, SIS, på totalt 2 800 000 kronor för utveckling av standarder inom plastområdet. Ytterst handlar det om en ökad resurshushållning och att minska plast i hav och natur.

Internationella experter diskuterar utsläppshandel i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-05-27 08:12 CEST

Hur är det möjligt att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter? Det ska ett antal nationella och internationella experter diskutera på en workshop som arrangeras av Naturvårdsverket idag den 27 maj.

Ny statistik om skyddad natur – knappt 15 procent av Sveriges land och sötvatten formellt skyddat

Nyhet Publicerad: 2019-05-24 13:05 CEST

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

Elva nya projekt för en hållbar plastanvändning

Nyhet Publicerad: 2019-05-24 10:00 CEST

Plast i bland annat förpackningar, fiskeredskap, bilar och vårdprodukter ska kunna användas på ett mer hållbart sätt. Detta tack vare 11 nya projekt, som nyligen beviljats stöd från Naturvårdsverket.

Allmänheten behöver hjälpa till att rapportera invasiva främmande växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-05-15 13:11 CEST

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter

Utvecklat verktyg för artkunskap till stöd för landets naturvårdare

Nyhet Publicerad: 2019-05-15 07:00 CEST

ArtDatabanken lanserar idag nya Artfakta som är Sveriges kunskapsbank om arters status, levnadssätt och utbredning. Artfakta har fått nya verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering och är nu helt mobilanpassad för enklare användning i fält.

De vinner Miljömålspriset 2019

Nyhet Publicerad: 2019-05-14 21:16 CEST

Göteborgs stad - Kretslopp och vatten, HYBRIT och Lennart Henrikson har tilldelats årets Miljömålspriser. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger delade ut priserna i samband med konferensen Miljömålsdagarna i Karlskrona.

Välkommen till utdelning av Miljömålspriset

Nyhet Publicerad: 2019-05-10 09:00 CEST

Priset delas ut i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör. Vinnarna presenteras under den årliga middagen under Miljömålsdagarna som i år sker den 14 maj i Karlskrona.

Nya miniminivåer för varg i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-05-09 13:58 CEST

Naturvårdsverket beslutade idag om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. Det ger utrymme för länsstyrelser att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna.

Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

Nyhet Publicerad: 2019-05-07 13:03 CEST

Utsläppen 2018 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 19,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläppen i princip legat på samma nivå sedan 2013.

Resenärer bör kolla sitt bagage innan de åker till Arktis

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 11:37 CEST

Främmande arter är ett stort hot mot Arktis. Frö, insekter och parasiter kan följa med på resan som fripassagerare utan att du anar det. Med enkla åtgärder kan resenärer undvika att ta med oönskade arter som kan hota den sårbara arktiska miljön. En ny film berättar hur.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument