Pressmeddelanden


Grön omställning med Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 08:00 CEST

Företagen fortsätter att investera i åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen trots pandemin. Intresset för att genomföra åtgärder med stöd av Klimatklivet var fortsatt stort under 2020. Klimatutsläppen från åtgärderna beräknas minska med 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Åtgärderna ger varaktiga strukturella förändringar som kan öka företagens effektivitet och lönsamhet. Det visar en rapport om Klimatklivets samlade resultat.

Pandemin överskuggar effekter av myndigheternas miljöledningsarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 10:00 CEST

Under 2020 ställde myndigheterna på kort tid om till en i stora delar digital verksamhet. En omställning som bland annat återspeglas i den stora minskningen av koldioxidutsläpp från flygresor. Övergången till hemarbete har inneburit minskad miljöpåverkan från kontorsverksamheten.

Allt fler använder lavinprognoser vid offpiståkning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-08 08:00 CEST

Den här vintern har det varit ovanligt komplicerade lavinförhållanden i svenska fjällen. Hittills har nära 1000 laviner dokumenterats och 25 kända lavintillbud med skid- eller snöskoteråkare inträffat. Vårvintern är en tid då många lockas till topptursåkning i brant terräng. Aktuell lavininformation är en grundläggande del för säkra vägval i sådan terräng. En ny undersökning visar att allt fler skid- och snowboardåkare använder lavinprognoser som del av sitt beslutsfattande.

Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 11:00 CEST

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

Stor ökning av besök i nationalparker

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 10:00 CET

Totalt hade Sveriges nationalparker drygt 3,1 miljoner besök förra året – en ökning med över 300 000. Bortfallet av utländska besökare på grund av pandemin kompenserades med god marginal av besökare inom Sverige.

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-10 10:00 CET

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Offpist-åkare underskattar betydelsen av att mäta lutning i lavinfarlig terräng

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 07:00 CET

Många sportlovsfirare som kommer till fjällen lockas av möjligheten till offpist. Denna vinter är det komplicerade lavinförhållanden i stora delar av svenska fjällen vilket ställer särskilda krav på den som rör sig i lavinterräng. En viktig del i att förebygga lavinolyckor är att ha noggrann koll på hur brant ett möjligt åk är. En ny enkätundersökning visar att det är vanligt bland offpist-åkare att inte mäta lutning. Hälften svarar att de aldrig eller sällan gör det, eller saknar en metod för att mäta.

Fler svenskar tänker smart om textilier

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 11:00 CET

Jämfört med 2018 har cirka 400 000 fler svenskar kunskap om att textilkonsumtionen har störst miljö- och hälsopåverkan i produktionsledet, Fler konsumenter vill agera mer hållbart och fler uppger att de gör hållbara val. Det visar en konsumentundersökning som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket låtit göra i samband med att informationssatsningen Textilsmart snart avslutas.

Sociala medier kan bidra till att unga kör tuffare offpist-skidåkning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 07:00 CET

Sportlovet innebär många unga skidåkare i fjällen. En växande trend är offpist-åkning bortom skidanläggningarnas områden. En ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar att olyckor är vanligt bland unga offpist-åkare. Vanligast är skador efter fall i brant terräng och efter kollisioner med klippor, träd eller andra fasta föremål. Några bakomliggande förklaringar som kan bidra är påverkan från filmer i sociala medier och bättre utrustning som gör brant åkning mer lättillgänglig.

Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Våtmarkernas betydelse allt viktigare; Våtmarkskonventionen 50 år

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 08:01 CET

Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt.

Nu startar lavinprognossäsongen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 08:00 CET

Vinterns första nationella lavinprognoser är nu publicerade. Lavinprognoser är dagliga bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. Sammanlagt 700 lavinprognoser publicerades förra vintern. Under samma tid dokumenterades 1600 laviner utmed den svenska fjällkedjan samt 52 registrerade lavintillbud.

Klimatklivet stärker den cirkulära ekonomin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-16 10:00 CET

Naturvårdsverket har under hösten beslutat om flera större åtgärder inom plaståtervinning och biogas. Investeringarna genom Klimatklivet bidrar till att både minska utsläppen och stärka den cirkulära ekonomin i Sverige. Sedan november har Naturvårdsverket beslutat om medel till 170 åtgärder som tillsammans minskar utsläppen och bidrar till grön omställning.

Sveriges utsläpp minskar för långsamt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 09:00 CET

Sveriges klimatpåverkande utsläpp 2019 minskade med 2,4 procent jämfört med föregående år visar ny statistik. Utsläppsutvecklingen visar att det krävs ytterligare åtgärder i klimatpolitiken för att de svenska klimatmålen ska uppnås.

Naturen extra viktig under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 10:00 CET

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.

Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 10:00 CET

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård.

Sverige behöver göra mer för att möta allmänhetens behov av klimatinformation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 13:30 CET

Myndigheter behöver få tydligare uppdrag och lärare behöver stöd för att möta ungas engagemang och oro för klimatförändringar. Det är några av slutsatserna som Naturvårdsverket redovisar idag i ett uppdrag om förutsättningarna för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12.

Nytt förslag om områdesfinansiering för älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-26 14:15 CET

Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen att områdesfinansiering införs för alla registrerade älgjaktsområden. Förslaget lägger också grunden för framtida flerartsförvaltning.

Ingen titel
Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats i EU eller i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 13:00 CEST

Just nu är läget svårt för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända.

Forskare, myndigheter och nyhetsmedier är viktigast för information om klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-25 10:40 CEST

Allmänheten vill få information om klimat från forskare och myndigheter. Helst vill de ha information från traditionella medier där det är tydligt varifrån fakta kommer. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit utföra.

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 10:00 CEST

Att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är två starkt sammankopplade frågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när olika åtgärder planeras. Detta för att främja synergieffekter och motverka målkonflikter. Exempel på åtgärder som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden är att bevara och återställa naturliga miljöer som våtmarker, kustområden och skogar.

Nu öppnar Klimatklivet för nya ansökningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 10:00 CEST

På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen.

Nio månader med hållbar modekonsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 10:00 CEST

Nu ska minst 60 privatpersoner delta i en stor modeutmaning med endast cirkulär konsumtion. Under de kommande nio månaderna ska projektet F/ACT Movement tillsammans med kommuner och företag stötta de så kallade f/activisterna till att uppdatera sina garderober på mer hållbara sätt. Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Så kan fjällbesökarna påverkas av klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST

Ett förändrat aktivitetsutbud, kortare vinter- respektive längre barmarksäsonger och krav på ökad samverkan mellan olika aktörer i fjällen. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår i klimatförändringarnas spår. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört för att beskriva hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att förändras i framtiden.

Ny mätning om nedskräpning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-24 13:00 CEST

Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Allt fler terränglöpare i fjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 08:00 CEST

Svenska fjällen blir allt populärare för löpning. Åtta av tio fjälldestinationsbolag och fjällstationer uppger att antalet terränglöpare har ökat de senaste fem åren. Även cykling på stigar och leder i fjällen har ökat. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Ingen titel
Spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:00 CEST

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Ingen titel
Arter och naturtyper i dålig status – ytterligare insatser behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Nytt förslag på jakttider lämnas till regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 11:00 CEST

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig. Förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur.

Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:08 CEST

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.


Nyheter


Bidrag till projekt för grön infrastruktur leder till ökad biologisk mångfald i landskapet

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 08:37 CEST

Naturvårdsverket beviljar bidrag på 3,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt för grön infrastruktur, som innebär fler fungerande livsmiljöer för arter i landskapet. På så sätt stärks den biologiska mångfalden. Åtgärderna handlar bland annat om att skapa och sköta natur för blommande ängsväxter, hyggesfria skogsbruksmetoder och plantering av blommande träd och buskar. Styrkan med projekten är att de genomförs tillsammans av många stora och små markägare och andra aktörer som verkar i landskapet.

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 15:34 CEST

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag med nytt kunskapsunderlag

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 12:43 CEST

Naturvårdsverket har tagit fram kartskikt som visar befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker i hela Sverige utanför fjällen. En av utgångspunkterna för arbetet är att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betesfållor jämfört med små.

Verksamheter som behandlar farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverket igen

Nyhet Publicerad: 2021-04-19 08:41 CEST

Senast den 30 april ska verksamheter som behandlar farligt avfall rapportera in resultat från det arbete som gjordes under årets första kvartal. Uppgifterna ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det här är andra gången som behandlingsresultat ska rapporteras in sedan registret öppnades i november förra året.

Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Nyhet Publicerad: 2021-04-15 08:18 CEST

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Samverkan central i uppdraget kring viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-04-14 12:30 CEST

Tidigare i år gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. I uppdraget ingick också att göra en bedömning om författningsändringar behöver göras. Detta för att det nya uppdraget ska kunna utföras. Förslag på dessa författningsändringar har nyligen lämnats till regeringen.

Finalister i Miljömålspriset som årets inspiratör är utsedda

Nyhet Publicerad: 2021-04-13 12:09 CEST

Fram till och med den 2 maj kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna. Den 6 maj kommer årets vinnare av Miljömålspriset presenteras på konferensen Miljömålsdagarna.

Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020

Nyhet Publicerad: 2021-04-07 12:38 CEST

Den 31 mars rapporterade anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel sina växthusgasutsläpp för 2020. Det har skett en stor minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffror visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Många insatser behövs för miljömålen

Nyhet Publicerad: 2021-03-31 11:21 CEST

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bara ett av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.

Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

Nyhet Publicerad: 2021-03-26 11:44 CET

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Nytt för i år är att nya villkor införs i tillägg till tidigare där skyddsjakt enbart fått bedrivas vid plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. De nya villkoren är att skyddsjakt på vikare och knubbsäl även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

Stort framsteg för betongindustrins klimatomställning

Nyhet Publicerad: 2021-03-24 09:07 CET

Vad gör vi åt betongen? Det är en fråga som fler än Bill Gates ställt sig. En ny rapport visar att det redan idag är det möjligt att minska klimatutsläppen från betongen med upp till 30 procent. Men för att producera helt klimatneutral betong finns det fortfarande hinder som behöver övervinnas.

Hälsoskadliga nivåer av luftföroreningar på förskolegårdar

Nyhet Publicerad: 2021-03-22 10:06 CET

Barn som vistas på förskolegårdar i nära anslutning till trafik och trafikerade miljöer är särskilt utsatta för luftföroreningar. En ny studie visar att halterna av hälsofarliga partiklar i många fall överskrider miljömålen i dessa utemiljöer. Barns hälsa påverkas allvarligt enligt uppskattningar i studien.

Remiss av föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt

Nyhet Publicerad: 2021-03-15 11:07 CET

Nu remitteras föreskriften om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt. I de föreslagna föreskrifterna har alla bestämmelser om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt samlats i en uppsättning föreskrifter. Vilket är en anpassning till målgruppen jägare. Remisstiden pågår fram till 1 maj 2021.

Nya viltforskningsprojekt 2021

Nyhet Publicerad: 2021-02-16 09:05 CET

I år får 16 viltforskningsprojekt medel från Naturvårdsverket, genom Viltvårdsfonden. Det handlar bland annat om förvaltning av fjällripa, lodjurens spridning och genflöde samt jämställdhet inom viltförvaltningen.

Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-02-15 10:07 CET

Från och med den 15 februari går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen. Regeringen beslutade den 7 januari 2021 om en ny förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och kommer att besluta om bidrag enligt förordningen.

Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen i vinter

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 14:04 CET

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar, planera kortare fjällturer och ta med skräpet hem. Det är några av Naturvårdsverkets uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även under vintern.

Naturvårdsverket satsar på webbinarier om klimat och luft

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 08:42 CET

”I väntan på Klimatforum” är namnet på en ny webbinarieserie från Naturvårdsverket. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under året, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål

Nyhet Publicerad: 2021-02-08 14:13 CET

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Naturvårdsverket avstyrker underlaget och anser att det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer

Nyhet Publicerad: 2021-02-05 11:09 CET

Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsverket en studie om pilbågsjakt som pågår i Finland och som troligen kommer att pågå ett år framåt. När data från denna studie finns till hands kommer arbetet med frågan att återupptas.

Pengar för värdefull natur till länen

Nyhet Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET

Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

Höjning av ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt på gång

Nyhet Publicerad: 2021-02-01 13:09 CET

Det är viktigt med en väl fungerande eftersöksorganisation för att minska lidandet för vilda djur som skadas i trafiken. Ersättningarna till eftersöksjägare har varit på samma nivå under drygt tio års tid. För att skynda på arbetet för att kunna höja ersättningarna kommer detta nu att hanteras i en egen föreskrift.

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

Nyhet Publicerad: 2021-01-29 08:08 CET

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor vi fördelar under 2021.

Bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön

Nyhet Publicerad: 2021-01-26 09:27 CET

Fram till den 19 mars 2021 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten.

Årets forskningssatsningar för miljön

Nyhet Publicerad: 2021-01-25 15:06 CET

Bekämpning av blomsterlupin, kostnadseffektiva klimatåtgärder inom transportsektorn, och spridning av metylkvicksilver från sediment. Det är ämnena för några av de nya forskningsprojekt som får pengar från Naturvårdsverkets senaste utlysning.

Ny e-tjänst för förpackningsproducenter

Nyhet Publicerad: 2021-01-20 10:22 CET

Från 1 januari 2021 ska alla företag som fyller en förpackning eller sätter en förpackad vara på den svenska marknaden registrera sig. Naturvårdsverket lanserar en ny e- tjänst som ska underlätta för de berörda företagen.

Ny rapport visar på framgångar i biosfärområdesarbetet

Nyhet Publicerad: 2021-01-19 08:06 CET

Arbetet med biosfärområden, där kunskap och metoder testas för att nå en hållbar utveckling, har gett flera positiva effekter. En ny rapport, Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring, visar att människor kan börja betrakta och förhålla sig till sin omgivning på nya sätt. Arbetssättet har bidragit till att lösa flera konflikter om naturresurser.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

Nyhet Publicerad: 2021-01-18 09:53 CET

Mellan den 18 – 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen.

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Nyhet Publicerad: 2021-01-13 08:07 CET

Naturvårdverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Behandling av farligt avfall ska börja rapporteras till avfallsregistret

Nyhet Publicerad: 2021-01-11 13:58 CET

Nu kan behandlare av farligt avfall börja rapportera in behandlingsresultat till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det som ska rapporteras är mängden avfall som efter behandling fortfarande är farligt avfall, mängden som upphört att vara farligt avfall samt mängden som inte längre är avfall alls. Uppgifter från det närmast föregående kvartalet ska rapporteras kvartalsvis senast den sista januari, april, juli och oktober.

Ny milstolpe i EU:s utsläppshandel

Nyhet Publicerad: 2020-12-29 09:37 CET

Den 1 januari 2021 inleds ett nytt kapitel i EU:s system för utsläppshandel, då systemet går in i en ny handelsperiod med ett nytt regelverk. Det nya regelverket präglas av en utökad klimatambition för att minska utsläppen i en högre takt än tidigare.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument