Pressmeddelanden 2016


Högre växel behövs för ett bättre klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-12 09:36 CET

Sveriges utsläpp minskar fortfarande, men i långsammare takt än tidigare. En betydligt snabbare omställningstakt krävs för att nå målen i Parisavtalet. Framförallt gäller det transporterna där många klimatsmarta lösningar finns att tillgå redan idag.

Innovativa tekniker ska göra städerna hållbara

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-08 16:10 CET

Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja 16 projekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöerna. Projekten delar på drygt 16 miljoner kronor.

Ingen titel
Nyutgåva av klimatbok och ny klimatutsläppsstatistik för Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 10:06 CET

En nyutgåva av boken ”En varmare värld” presenteras tillsammans med den senaste klimatutsläppsstatistiken för Sverige vid ett lunchseminarium måndag den 12 december. Vi erbjuder medier ett antal platser.

62 nya lokala klimatprojekt får stöd genom Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-06 13:31 CET

Nya klimatsmarta projekt runt om i landet får stöd med 134 miljoner kronor genom satsningen Klimatklivet. Tillsammans med de som genomför projekten investeras 320 miljoner kronor för klimatomställningen. Det framgår av de beslut som Naturvårdsverket fattar i dag.

Färre järvar hittade i år

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-03 15:00 CET

Resultatet från årets inventering visar på en fortsatt minskning av järvstammen. I år uppskattas populationen till omkring 500 järvar i Sverige vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-27 16:11 CEST

Det är viktigt att både städa och förebygga nedskräpning. Naturvårdsverket föreslår idag till regeringen att kommunerna får ett utökat och tydligare ansvar för att städa nedskräpade områden. Statliga medel bör anslås till strandstädning på västkusten då skräpmätningar visar att det varje år flyter i land minst lika mycket skräp till Bohuskusten som i resten av Sverige.

Stort stöd för att skydda natur

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-29 08:59 CEST

Åtta av tio instämmer helt i att det är viktigt att skydda natur. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit göra.

80 kliv bort från fossil olja och gas

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-28 13:42 CEST

Att byta ut fossila bränslen mot till exempel fjärrvärme, biogas eller biobränsle är viktiga åtgärder i Klimatklivet. Hittills har Naturvårdsverket beviljat 80 olika åtgärder för energikonvertering. Tillsammans har de fått 175 miljoner kronor i stöd. Av Klimatklivets totalt 500 beviljade åtgärder år energikonvertering den näst största gruppen.

Ingen titel
Nu startar saneringen av Oskarshamns hamn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-27 09:23 CEST

Idag inleds och invigs saneringen av de förorenade bottensedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Fram till 2018 kommer en halv miljon kubikmeter förorenade bottensediment att sugas och grävas bort, ungefär lika mycket som ryms i Globen.

Så kan svensk textilkonsumtion bli mer hållbar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-26 15:35 CEST

Lagkrav på utsortering av textilavfall, dialog med branschen om minskad miljöpåverkan från textilproduktion, stöd till utveckling av hållbara affärsmodeller för små och medelstora företag inom textil- och modebranschen, mer återanvändning och materialåtervinning av textil inom offentlig verksamhet och informationsinsatser till konsumenter. Det är förslag som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

Lodjursstammen fortsätter att öka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 14:30 CEST

Resultaten från inventeringen 2015/16 visar att det finns cirka 1 300 lodjur i Sverige. Det är en fortsatt ökning sedan 2013/14 då resultatet var omkring 840 lodjur. Procentuellt finns den största ökningen i mellersta och södra Sverige.

17 miljoner att söka till stadsinnovationer

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-15 14:00 CEST

Idag öppnar den första utlysningen av regeringens mångmiljonsatsning på nya innovativa tekniker och system för hållbar stadsutveckling.

Klimatklivet bidrar till att klimatmålen nås

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-31 12:20 CEST

Naturvårdsverket har ansvarat för Klimatklivet i ett år. Under det här året har 367 klimatsmarta åtgärder fått 768 miljoner kronor i investeringsstöd. Om hela satsningen på 1,9 miljarder kronor fortsätter att ge samma klimatnytta kommer Klimatklivet bidra med tio procent av de åtgärder som behövs för att nå Sveriges klimatmål 2020.

Många har nära till skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-23 07:00 CEST

Svensken har i genomsnitt tre kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och regioner. En majoritet av de som bor i Sverige upplever att de mår bra av att komma ut i skog och mark.

Ingen titel
Omfattande satsning på upprustning av fjälleder ökar säkerheten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-18 06:00 CEST

Naturvårdsverket har under de två senaste åren påbörjat ett omfattande upprustningsarbete av de svenska fjällederna. I år kan det växande antalet besökare i fjällen glädjas åt många renoverade och nya broar, spänger och rastskydd. Totalt har Naturvårdsverket utökat den ordinarie underhållsbudgeten vilken nu uppgår till 17 miljoner med ytterligare 11,5 miljoner för 2016. I år fortsätter det generella upprustningsarbetet, samtidigt som en kritisk passage längs Västra leden på Kebnekaise blir säkrare och en ny utformning av skyltning av fjällederna utvecklas.

Föregångare på ekosystemtjänster toppar ”Sveriges miljöbästa kommun”

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-28 10:00 CEST

Bland Sveriges miljöbästa kommuner finns föregångarna i arbetet med ekosystemtjänster. Fem av tio toppkommuner i ”Sveriges miljöbästa kommun 2016” är också drivande i arbetet med ekosystemtjänster.

Alla är välkomna ut i naturen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-18 10:37 CEST

Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har Naturvårdsverket därför översatt broschyren "Allemansrätten en unik möjlighet" till arabiska, pashto och dari.

Så undviker du de vanligaste misstagen på fjällturen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-14 08:00 CEST

I takt med det växande intresset för fjällen ökar även andelen ovana besökare. Till de vanligaste misstagen hör att man låter sig överraskas av snabba väderförändringar och överskattar sin egen kondition. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

Sanering gör det möjligt att bygga bostäder i Sala

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-08 14:10 CEST

Sala kommun får 4,7 miljoner för att kunna sanera två fastigheter som är förorenade av metaller från den sedan länge avslutade gruvan. Sala kommun är därmed först ut att få bidrag från det nya anslaget för sanering inför bostadbyggande.

Ingen titel
Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-22 09:04 CEST

Bästeträsk är ett unikt område med höga naturvärden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har intresse av området.

Barn i Sverige bor nära grönområden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-15 09:00 CEST

Barn som ofta vistas i naturen mår bättre. Naturvårdsverket har beräknat, utifrån statistik från SCB, andelen barn i landets största tätorter som bor nära grönområden. I topp ligger Upplands Väsby och Uddevalla, där alla barn har grönområden inom 200 meter från hemmet. Av alla barn i landets största tätorter har nio av tio grönområden inom 200 meter från hemmet.

Informationskampanj för att förebygga brott i naturen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-07 15:00 CEST

Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket lanserar nu årets upplaga av informationskampanjen ”Öppet öga” för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara växter och djur genom att rapportera om de ser eller misstänker att brott begås.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-02 11:00 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2015 är Erik Johansson. Stipendiet delas ut för 25:e året och prissumman är 25 000 kronor. Stipendiaten får även möjlighet att ställa ut bilder på Naturhistoriska riksmuseet.

Ingen titel
Klimatklivets biogas visar vägen mot en fossilfri fordonsflotta

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 13:00 CEST

Klimatklivet bidrar till 14 nya anläggningar för produktion av biogas efter nya beslut idag. De biogasanläggningar som får stöd från Klimatklivet beräknas öka produktionen av biogas med cirka 20 procent i Sverige. Merparten av den producerade biogasen ska användas för att ersätta fossila drivmedel.

Färre vargar i år än i fjol

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med vintern 2014/15 då resultatet var 415 vargar.

Internationellt samarbete ger bättre luft

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-31 15:00 CEST

Luftföroreningarna minskar i Europa och Nordamerika vilket leder till hundratusentals färre förtida dödsfall varje år. Agerandet utifrån internationella avtal lönar sig. Det presenteras idag i en ny rapport från FN:s Luftvårdskonvention.

Skogar från Sveaskog blir 41 nya naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-27 09:10 CEST

Sveaskog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att långsiktigt skydda värdefulla urskogar och naturskogar. Överenskommelsen omfattar 40 områden i Norrbottens län och ett område i Västerbottens län.

Hit exporteras begagnade kläder och textilier

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-20 13:00 CEST

I genomsnitt slänger vi svenskar över 7,5 kilo kläder per person och år. 2,5 kilo begagnad textil per person och år lämnar vi till insamling, oftast till välgörenhet. En stor del av de insamlade kläderna sorteras i Europa och säljs vidare på den globala marknaden till länder i bland annat Östeuropa och Afrika.

Naturvårdsverket förenklar information om fridlysta arter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-20 10:00 CEST

Nu blir det lättare att hitta information om vilka djur och växter som är fridlysta. Naturvårdsverket har gjort nya listor över samtliga fridlysta arter.

Nationalparkerna lockar fler än Gröna Lund

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-19 09:05 CEST

Sveriges 29 nationalparker hade 2,4 miljoner besökare under fjolåret. Det är fler än vad många stora turistattraktioner såsom Gröna Lund och Skansen tar emot under ett normalt år.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument