Pressmeddelanden 2017


Allt fler väljer bort plastkassen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-27 09:58 CET

Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar. Det är en ökning med 21 procentenheter sen i juni.

Ingen titel
Vinterns första lavinprognoser för de svenska fjällen publiceras idag

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-20 07:30 CET

Idag publiceras vinterns första lavinprognoser för de svenska fjällen, ett viktigt beslutsunderlag för människor som rör sig där det kan råda lavinfara. Inför helgerna lockas många skid/snowboardåkare och även snöskoteråkare till sådan terräng. Trots att lavinprognoserna bara har funnits i två år används de redan av varannan offpiståkare. Det framgår av en enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde i slutet av föregående säsong.

Ingen titel
Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-15 09:15 CET

Utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering visar både positiva och negativa resultat. Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö som har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet. Samtidigt upplever intervjuade lantbrukare att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.

Åtgärder för värdefull natur skapade drygt 1 100 jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-12 09:00 CET

Skötsel av nationalparker och naturreservat samt andra åtgärder för värdefull natur stärker den biologiska mångfalden och förbättrar för friluftslivet. Åtgärderna bedöms direkt ha skapat drygt 1 100 arbetstillfällen under fjolåret.

Bilfri vardag och stadsodling; Naturvårdsverket stödjer innovationer för hållbara städer

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-08 11:00 CET

För att framtidens städer ska bli hållbara att leva i behövs innovativa miljötekniker och samhällsbyggande systemlösningar. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja tio sådana projekt med sammanlagt 7,7 miljoner kronor.

Barn drabbas av luftföroreningar när samhällsplanering brister

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-06 09:31 CET

För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår av en ny rapport om barn och luft som Naturvårdsverket presenterar idag.

Ökande utsläpp från dieselbilar ger sämre stadsluft

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 09:33 CET

Utsläppen från dieselbilar fortsätter att öka. Personbilstrafikens samlade utsläpp av kväveoxider har ökat sedan 2011 och den trenden fortsatte under 2016. Det framgår av årlig statistik över luftföroreningar som Naturvårdsverket redovisar i dag. Halterna av luftföroreningar i svenska tätorter påverkar människors hälsa och miljön. Dålig luft kostar samhället cirka 40 miljarder kronor per år.

Klimatklivet stöttar kretsloppsprojekt med 330 miljoner kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 11:16 CET

Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton.

De nya svenska klimatmålen i sikte

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 08:32 CET

I dag redovisar Naturvårdsverket en första uppföljning av Sveriges nya klimatmål. Dagens lösningar räcker en bra bit på vägen, men ytterligare åtgärder behövs. Då kan Sverige nå målen till 2030.

23 procent av Sveriges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 08:00 CET

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 23 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige invånaren var avståndet 2,8 kilometer. Det visar statistik från SCB.

Ingen titel
Årets viktigaste klimatkonferens; Klimatforum - politiken, tekniken och det personliga ansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-13 13:34 CET

Flera nyheter i agendan på årets Klimatforum. Vi erbjuder journalister möjlighet att delta på Klimatforum den 30 november.

Tänd brasan i toppen för minskade utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-13 08:34 CET

Nu börjar eldningssäsongen och vem längtar inte efter att sitta och mysa vid en sprakande brasa. Samtidigt är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

Ytterligare saneringsbidrag till BT Kemi-området i Teckomatorp

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-02 15:30 CET

Naturvårdsverket beviljar nu 170 miljoner kronor i statligt bidrag till Länsstyrelsen i Skåne län för att sanera den södra delen av det förorenade området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp, i Svalövs kommun. Området bedöms utgöra en risk för miljön och för människors hälsa, och sanering har pågått i omgångar sedan den förorenande verksamheten upphörde på 1970-talet.

Fler järvföryngringar hittade i år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-01 13:00 CET

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 58 till 97 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i Sverige. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Ingen titel
Myndigheter startar dialog med textilbranschen – tillsammans kan vi minska miljöpåverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-11 09:30 CEST

I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.

Välkommen till dialog för en hållbar textil värdekedja, första mötet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-06 11:03 CEST

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas. Som journalist är du välkommen att delta på första mötet i dialogen.

84 procent tycker träd i städer är viktigt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-02 10:33 CEST

Studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat. Naturvårdsverket frågade allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt de tycker det är med träd i städer. 84 procent svarar att det är mycket viktigt.

Ingen titel
Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-18 10:00 CEST

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Idag redovisas uppdraget till regeringen, med förslag om att lägga till en ny bestämmelse som reglerar uranbrytning i miljöbalken.

Ingen titel
Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 11:40 CEST

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

Ingen titel
Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 10:00 CEST

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

Intresset för naturvård och friluftsliv har ökat i kommunerna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-07 10:00 CEST

Kommunala politiker och allmänheten har fått ett större intresse för naturvård och friluftsliv genom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Det visar en utvärdering av satsningen. Detta har lett till bland annat ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete.

Flera företag deltar i ny innovationstävling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-06 10:00 CEST

Ett nytt samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv ligger bakom en innovationstävling som börjar i oktober. Idag presenteras vilka två lag med experter och företag som kommer att tävla mot varandra. Under ett år framöver kommer lagen arbeta med frågan: Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser?

Nytt läromedel för tryggare fjällvistelser

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-31 06:30 CEST

Ett nytt läromedel ska höja svenska högstadieelevers kunskaper om friluftsliv i allmänhet och fjällvärlden i synnerhet. Genom praktiska moment ska även kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. Läromedlet, som är kostnadsfritt för skolorna, är utvecklat av Fjällsäkerhetsrådet, med stöd bland annat av pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Folkuniversitetet.

Förslag som underlättar landsbygdsutveckling i strandnära läge

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-28 11:00 CEST

En utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar idag till regeringen förslagen på regeländringar.

Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-28 09:30 CEST

Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Fler unga fjällvandrare i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-17 06:00 CEST

Svenska fjällen blir allt populärare under sensommaren och hösten. Unga fjällvandrare hör till dem som har ökat mest. Det framgår av en enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

Nya pengar att söka från Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-07 11:00 CEST

I dag öppnar Naturvårdsverket ansökan till Klimatklivet på nytt. Det finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka till lokala klimatåtgärder.

Fem trender i sommarfjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-07-18 06:19 CEST

Under juli och augusti råder högsäsong för turismen i svenska fjällen och allt fler upptäcker svenska fjällen som besöksmål. Med stöd av en ny enkät har Fjällsäkerhetsrådet sammanställt fem aktuella besökstrender. Barnfamiljerna blir fler, de ovana besökarna ökar, utrustningsnivån förbättras, cykling och löpning blir allt mer populärt och allt fler internationella besökare lockas till de svenska fjällen.

Nya dieselbilar fortsätter släppa ut för mycket kväveoxider

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-28 10:00 CEST

Ny statistik för utsläpp av luftföroreningar från personbilar visar att dieselbilar släpper ut betydligt mer kväveoxider än vad som tidigare varit känt. Detta har stor betydelse för kommande förslag om miljözoner och andra styrmedel för att minska hälso- och miljöpåverkan från trafiken

Stora kliv för klimatsmarta transporter

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-20 11:00 CEST

Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 174 nya klimatsmarta åtgärder genom Klimatklivet. Projekten får sammanlagt 342 miljoner kronor, och representerar en bredd som behövs för att Sverige ska nå målen om fossilfria transporter till 2030.


Nyheter 2017


Beslut om delegering av skyddsjakt på järv

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 16:27 CET

Naturvårdsverket överlämnar rätten att besluta om skyddsjakt på järv med en tydlig vägledning om att omfattningen behöver minimeras för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan

Nyhet Publicerad: 2017-10-11 15:04 CEST

Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality in Europé 2017 från Europeiska Miljöbyrån (EEA) som presenteras idag.

Minska risken för negativ miljöpåverkan från läkemedelsrester

Nyhet Publicerad: 2017-04-27 14:58 CEST

Ett flertal studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter i vattenmiljöer. På sikt kan läkemedelsrester ackumuleras i naturen då en del läkemedel inte bryts ned. Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön.

Samråd om planerad gasledning i Östersjön inleds

Nyhet Publicerad: 2017-04-26 13:42 CEST

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument