Pressmeddelanden 2020


Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 10:00 CET

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård.

Sverige behöver göra mer för att möta allmänhetens behov av klimatinformation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 13:30 CET

Myndigheter behöver få tydligare uppdrag och lärare behöver stöd för att möta ungas engagemang och oro för klimatförändringar. Det är några av slutsatserna som Naturvårdsverket redovisar idag i ett uppdrag om förutsättningarna för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12.

Nytt förslag om områdesfinansiering för älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-26 14:15 CET

Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen att områdesfinansiering införs för alla registrerade älgjaktsområden. Förslaget lägger också grunden för framtida flerartsförvaltning.

Ingen titel
Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats i EU eller i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 13:00 CEST

Just nu är läget svårt för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända.

Forskare, myndigheter och nyhetsmedier är viktigast för information om klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-25 10:40 CEST

Allmänheten vill få information om klimat från forskare och myndigheter. Helst vill de ha information från traditionella medier där det är tydligt varifrån fakta kommer. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit utföra.

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 10:00 CEST

Att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är två starkt sammankopplade frågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när olika åtgärder planeras. Detta för att främja synergieffekter och motverka målkonflikter. Exempel på åtgärder som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden är att bevara och återställa naturliga miljöer som våtmarker, kustområden och skogar.

Nu öppnar Klimatklivet för nya ansökningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 10:00 CEST

På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen.

Nio månader med hållbar modekonsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 10:00 CEST

Nu ska minst 60 privatpersoner delta i en stor modeutmaning med endast cirkulär konsumtion. Under de kommande nio månaderna ska projektet F/ACT Movement tillsammans med kommuner och företag stötta de så kallade f/activisterna till att uppdatera sina garderober på mer hållbara sätt. Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Så kan fjällbesökarna påverkas av klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST

Ett förändrat aktivitetsutbud, kortare vinter- respektive längre barmarksäsonger och krav på ökad samverkan mellan olika aktörer i fjällen. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår i klimatförändringarnas spår. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört för att beskriva hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att förändras i framtiden.

Ny mätning om nedskräpning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-24 13:00 CEST

Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Allt fler terränglöpare i fjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 08:00 CEST

Svenska fjällen blir allt populärare för löpning. Åtta av tio fjälldestinationsbolag och fjällstationer uppger att antalet terränglöpare har ökat de senaste fem åren. Även cykling på stigar och leder i fjällen har ökat. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Ingen titel
Spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-25 10:00 CEST

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Ingen titel
Arter och naturtyper i dålig status – ytterligare insatser behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:00 CEST

Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Nytt förslag på jakttider lämnas till regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 11:00 CEST

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig. Förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur.

Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:08 CEST

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Ingen titel
Levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 13:00 CEST

Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår till regeringen att användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod.

Små förändringar i lodjursstammen i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 13:00 CEST

Resultaten från årets inventering visar att det finns drygt 1100 lodjur i Sverige. Nationellt är förändringen liten jämfört med förra året men det finns regionala skillnader.

Ingen titel
Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 12:00 CEST

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samman med en mängd andra aktörer för att få ut kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen.

Ingen titel
Mycket snö och höga vattenflöden väntar tidiga fjällbesökare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 07:00 CEST

Alla som planerar att åka till fjällen när reserestriktionerna lättar den 13 juni bör räkna med ovanligt stora snömängder och höga vattenflöden, det gäller främst från Jämtlandsfjällen och norrut. Den som planerar att färdas i högre terräng gör klokt i att anpassa sin utrustning efter rådande snöläge med tanke på detta.

Ökning av antalet vargar i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 13:00 CEST

Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade cirka 300 vargar.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 10:00 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2019 är Peter Hanneberg. Stipendiet delas ut för 29:e året och prissumman är 25 000 kronor.

Nästan 2,8 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-22 10:00 CEST

På söndag 24 maj firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. Besöken i Sveriges nationalparker fortsätter att öka och uppgick till totalt närmare 2,8 miljoner 2019. Det var omkring 40 000 fler än 2018. En undersökning visar också att 95 procent är nöjda med sitt besök till en nationalpark.

Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 13:30 CEST

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 09:30 CEST

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Ingen titel
Nationell satsning för mer hållbara modeval

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 10:00 CEST

Idag startar det nationella projektet F/ACT Movement där kommuner, konsumenter och näringslivet tillsammans ska bidra till en mer hållbar konsumtion av textil. Privatpersoner ska bli coachade för att lära sig mer om hållbara modealternativ samtidigt som de ska inspirera fler konsumenter till att prova på nya sätt för att uppdatera sin garderob. Kommuner kommer att arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och intresserade företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

Utvärdering av delmålen i plan för genetisk förstärkning av varg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 13:15 CEST

I oktober 2016 fastställde Naturvårdsverket en femårig plan med delmål och mål för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 2016–2020. Nu är en utvärdering av planen genomförd och den visar att delmålen i planen till största delen uppnåtts.

Jönköping är Sveriges friluftskommun 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 11:36 CEST

Jönköping vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2020. Simrishamn har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste åren och är Årets förbättrare. Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv.

Undantag för länsstyrelsen i arbetet med förvaltning av älg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 10:56 CEST

För att undvika spridning av covid-19 i samhället har Naturvårdsverket beslutat att länsstyrelserna får besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras.

Nya beslut tar oss närmare klimatmålen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 09:00 CEST

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte de klimatmål som är fastställda för 2030 och 2045 med de styrmedel som finns idag. Utsläppsgapet har dock minskat till följd av nya beslut som fattats sedan 1 juli 2018. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i en analys som överlämnats till regeringen.

Klimatklivet minskar utsläppen med 1,5 miljoner ton per år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 14:47 CEST

Utsläppsminskningen från Klimatklivets åtgärder kan beräknas till totalt 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Effekterna av Klimatklivet är störst inom transportsektorn visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört. Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag.


Nyheter 2020


Svenskarnas klimatpåverkan är åtta ton per person och år

Nyhet Publicerad: 2020-11-26 10:11 CET

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008.

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Nyhet Publicerad: 2020-11-13 14:40 CET

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.

Avfallsregistret för rapportering av farligt avfall är öppet

Nyhet Publicerad: 2020-11-02 11:23 CET

Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.

Järvstammen är oförändrad

Nyhet Publicerad: 2020-11-02 10:20 CET

Resultatet av 2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen är fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer.

Så kan myndigheternas strategiska miljöarbete stärkas

Nyhet Publicerad: 2020-10-30 09:42 CET

Miljöledningsförordningen omfattar 187 statliga myndigheter. Naturvårdsverket föreslår nu att miljöledningsförordningen stärks för att ytterligare stödja och vägleda myndigheterna i deras systematiska miljöarbete. Med förslagen vill Naturvårdsverket uppnå en ambitionshöjning avseende arbetet med myndigheternas direkta miljöpåverkan. Samtidigt förenklas kraven på uppföljning och rapportering från myndigheterna.

Alternativa material till konstgräs sökes i ny tävling

Nyhet Publicerad: 2020-10-29 11:21 CET

Nu öppnar en ny innovationstävling som ska påskynda utvecklingen av nya material till markytor med högt slitage på skol- och förskolegårdar. Idag är konstgräs den vanligaste lösningen till dessa ytor vilket ökar mängden mikroplaster i naturen. Tävlingen finansieras av Naturvårdsverket och pågår till början av 2021.

Ny vägledning ska underlätta tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn

Nyhet Publicerad: 2020-10-22 08:26 CEST

Ett samlat kunskapsunderlag är framtaget för att reglerna i 2 kapitlet i miljöbalken med de allmänna tillsynsreglerna ska bli tydligare och enklare att använda.

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-10-20 13:24 CEST

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Ingen titel
Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-10-19 14:50 CEST

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i projekten bidra till en grön omställning. Det är den hittills största summan som sökts sedan Klimatklivet startade.

Sverige får viktig post i arbetet med ny klimatfond inom EU

Nyhet Publicerad: 2020-10-15 08:22 CEST

Sverige får en plats i investeringskommittén för Moderniseringsfonden, avsedd för klimatomställningen i östra Europa. Fondens storlek kommer uppskattningsvis att uppgå till minst 170 miljarder kronor, och utgör en viktig del av EU:s gröna giv. Sverige kommer att representeras av Fredrik Hannerz, till vardags chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.

Flera möjligheter att minska växthusgasutsläppen från förbränning av plast

Nyhet Publicerad: 2020-10-05 08:17 CEST

Fossil plast står för ungefär 95 procent av växthusgasutsläppen från förbränning av avfall inom el- och fjärrvärmesektorn enligt en ny studie. Studien visar också hur stora utsläppsminskningar en övergång till biobaserad eller återvunnen plast kan ge och att biobaserad plast ger störst utsläppsminskningar om inte återvinningsprocessen blir mycket effektiv.

Ny vägledning om buller från idrottsplatser

Nyhet Publicerad: 2020-09-30 11:01 CEST

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Vägledningen blir ett stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls

Nu startar den nationella samordningen för en hållbar plastanvändning

Nyhet Publicerad: 2020-09-07 13:41 CEST

Nationell plastsamordning ska vara en drivande och samlande kraft för att Sverige ska uppnå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. För att vi ska uppnå en hållbar plastanvändning måste vi arbeta tillsammans.

Ren luft firas för att minska ohälsa i världen

Nyhet Publicerad: 2020-09-07 10:00 CEST

Idag firas för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar - Day of Clean Air for Blue Skies - på initiativ av FN:s generalförsamling. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess förödande effekter på människors hälsa och uppmanar till åtgärder för en renare luft världen över.

I helgen firas lokala naturvårdens dagar i hela landet

Nyhet Publicerad: 2020-08-25 10:35 CEST

Den 28–30 augusti bjuder kommuner runtom i landet in allmänheten att delta i aktiviteter kring lokala naturvårdsprojekt.

Följ licensjakten på björn via Naturvårdsverkets webb

Nyhet Publicerad: 2020-08-24 09:17 CEST

Från och med den 24 augusti kommer antalet björnar fällda under licensjakten 2020 redovisas på Naturvårdsverkets hemsida.

Invasiva arterna gudaträd och japansk humle får inte längre säljas av växthandeln

Nyhet Publicerad: 2020-08-14 09:07 CEST

Växthandelns dispens att sälja invasiva främmande arter som EU-listades för ett år sedan upphör den 15 augusti.

Fel på många av de statliga jaktkort som skickats ut

Nyhet Publicerad: 2020-07-17 14:08 CEST

I årets utskick av statliga jaktkort har det visat sig att personnummer saknas på en stor del av dessa. Naturvårdsverket beklagar felet som beror på ett tryckfel hos tryckeriet. För att rätta till detta kommer nya kort tryckas upp. Dessa kommer skickas ut så snart som möjligt.

Oroväckande förändring för betesmarkerna

Nyhet Publicerad: 2020-07-03 09:58 CEST

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Detta framförs i en skrivelse till Näringsdepartementet där Naturvårdsverket betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 14:18 CEST

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. En utökad så kallad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in uppgifterna till det nya avfallsregistret.

Digital jägarexamen närmare driftsättning

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 09:29 CEST

Projektet med att digitalisera jägarexamens teoriprov löper enligt plan. Under vintern 2020/2021 kommer systemet i sin helhet att driftsättas på samtliga provbanor i Sverige, samtidigt fasas det nuvarande pappersprovet ut.

Idrott är inte industribuller – ny vägledning på gång

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 11:43 CEST

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Därför tar Naturvårdsverket fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.

Satsning på elektrifiering genom elflyg och elbussar i Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-06-04 10:11 CEST

Naturvårdsverket beviljar stöd till flera nya åtgärder för att ytterligare bygga ut nätet av laddstationer för flyg och bussar som drivs på el. Att investera i möjligheter till laddning inom olika sektorer är några av flera åtgärder som bidrar till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Ta hand om varandra och naturen

Nyhet Publicerad: 2020-06-03 14:00 CEST

Välkommen ut! Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

Användning av plastbärkassar - Sverige klarar målet för 2019 men takten behöver öka

Nyhet Publicerad: 2020-06-01 08:50 CEST

Årets rapportering visar att årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som vi bär hem mat i var 74 kassar per person under 2019. Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 stycken per person och år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån för 2019 gör att Sverige klarar det första delmålet.

Lägre halter av luftföroreningar på många platser efter restriktionerna för Covid-19

Nyhet Publicerad: 2020-05-29 09:07 CEST

Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.

Satsning på lokala åtgärder i hela landet för att rädda vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2020-05-27 09:07 CEST

Länsstyrelserna får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 10:18 CEST

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser.

Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

Nyhet Publicerad: 2020-05-18 10:00 CEST

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Stor potential till minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

Nyhet Publicerad: 2020-05-15 15:23 CEST

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilderVideorPodcastsDokument