Pressmeddelanden


Försvarspolitiskt haveri svek mot försvarsanställda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-03 07:57 CEST

Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det skriver ordförandena i Officersförbundet och Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

Officersförbundet på Rikskonferensen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-09 07:30 CET

På söndag inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen, Sveriges största mötesplats för samtal och debatt om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Officersförbundet, Sveriges största fackförbund på det försvarspolitiska området, finns naturligtvis på plats under konferensen och våra representanter är tillgängliga för intervjuer direkt i Sälen.

Försvarets tillväxt kräver satsning på personalen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-15 10:42 CET

I dag överlämnas Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. Försvarsmakten missar återigen tillfället att för politiken uttrycka det skriande behovet av reella personalsatsningar.

Utan människor inget försvar – försvara försvaret!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 08:39 CEST

Sveriges försvar består av människor. Människor som förväntas offra mycket - i värsta fall sina liv - i försvaret av vårt land. Oftast till en lön som inte är i närheten av att motsvara deras insats. För att ändra på det lanserar vi i dag kampanjen #försvaraförsvaret.

Välkomna satsningar – men glöm inte personalen!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-14 16:31 CEST

Det är positivt att det nu finns en bred politisk enighet om behovet av att stärka Försvarsmakten. Men det är nu oerhört viktigt att våra politiker fokuserar på den absolut viktigaste förutsättningen för en ökad försvarsförmåga – personalen. För utan människor, inget försvar. Det säger Officersförbundets ordförande, Lars Fresker, i en kommentar till Försvarsberedningens i dag överlämnade slutrapport.

Var femte militär vågar inte klaga på lönen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 10:23 CEST

Det finns ett utbrett missnöje med löneläget bland Officersförbundets medlemmar, och många har gett upp försöken att påverka lönen. Nästan var femte medlem uppger att de inte vågar klaga på sin lön.

Utan människor, inget försvar - kommentar kring Försvarsmaktens budgetunderlag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-28 14:02 CET

Försvarsmakten lämnade i dag, den 28 februari, över sitt budgetunderlag för kommande år till regeringen. Officersförbundet kan inte annat än beklaga att myndigheten trots budgetökningar – återigen – blundar för det faktum att även personal kostar pengar. Utan rejäla satsningar på den militära personalens löner kommer målsättningen att stärka försvaret och den operativa effekten de kommande åren att bli mycket svår att uppnå.

Unga officerare överväger att sluta i försvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-03 13:17 CEST

Tre av fyra officerare som tjänstgjort mellan tre och nio år i Försvarsmakten har övervägt att sluta, bara det senaste året. Dålig lön och bristande karriärmöjligheter anges som de viktigaste orsakerna till varför man vill lämna. Detta visas i en rapport som i dag presenterades under ett seminarium på politikerveckan i Visby.

Officersförbundet kräver 325 miljoner kronor extra för tryggad personalförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-01 09:00 CET

I det budgetunderlag för 2019 som Försvarsmakten i går överlämnade till regeringen begär myndigheten 10 extra miljarder för att klara sina uppgifter fram till år 2021. Men hur försvaret ska lyckas lösa sin verkliga ödesfråga – att säkra en god och hållbar personalförsörjning – ges föga plats i budgetunderlaget. Nu är det upp till politiken att ta sitt ansvar.

Stark Försvarsmakt kräver stabil personalförsörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-12 09:10 CET

På söndag inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen, och Officersförbundet finns naturligtvis på plats. Den viktigaste frågan för förbundet att förmedla till övriga deltagare i Sälen är vikten av en stabil personalförsörjning till Försvarmakten – nu och i framtiden. Aktuell rapportering om svårigheterna med att rekrytera gruppbefäl, soldater och sjömän vittnar om de stora utmaningarna. För utan officerare, soldater och sjömän gör extra miljarder till försvarsbudgeten knappast någon nytta.

Officersförbundet: Vi nöjer oss inte med 19 000 kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 13:17 CET

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad och att fortsatt driva frågan om höjda lägstalöner för soldater, sjömän och officerare. 

Officersförbundet: Lägstalönerna för militär personal måste höjas

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 08:00 CET

Tisdagen den 14 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen för de kommande fyra åren och frågan om lägstalöner för soldater, sjömän och officerare står fortsatt i fokus. 

Officersförbundet i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-28 14:00 CEST

Officersförbundet deltar i ett seminarium med titeln ”Så ska vi attrahera unga till försvaret.” Seminariet arrangeras av Försvarshögskolan och genomförs onsdagen den femte juli 16:45-17:30 på Försvarspolitisk arena på Sankt Hansgatan 11.

Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-28 10:22 CEST

2017-04-28 Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

Nya avtal klara för Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-10 14:16 CEST

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda. Avtalen ökar Försvarsmaktens tillgänglighet och ger personalen rimligare villkor.

Officersförbundet om vårändringsbudgeten: Mer pengar behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-13 14:40 CET

Officersförbundet välkomnar att 500 miljoner avdelas till försvaret i vårändringsbudgeten för 2017, varav cirka 400 miljoner till Försvarsmakten. Behoven är dock mångdubbelt större. 

Budgetunderlag påvisar försvarets underfinansiering

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-28 10:32 CET

Försvarsmaktens budgetunderlag är tydligt med att det saknas minst 6,5 miljarder till och med 2020. Officersförbundet anser att det är bra att myndigheten är tydlig med bristerna, men påpekar att behovet av pengar är än större.

Militär personal har fortsatt att trygga Sverige ännu ett år – utan rimlig ersättning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-22 11:13 CET

Officersförbundets medlemmar har blivit bättre på att försvara Sverige, det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 som publiceras idag. Vi har stärkt Försvarsmaktens operativa förmåga genom att utbilda, träna och öva oss.

Möt nordiska officerare i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 11:50 CEST

Försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland står alla inför samma utmaning: brist på pengar relativt de ökade krav som omvärldsläget ställer. Idag och imorgon samlas officerare från sex militära fackförbund i Stockholm för att diskutera läget.

Samtliga försvarsfack i gemensamt uttalande: Försvarsmakten säger upp avtal och riskerar försvarets attraktionskraft

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-23 12:03 CEST

Försvarsmakten har idag sagt upp två för verksamheten centrala avtal. Samtliga fackförbund i myndigheten beklagar Försvarsmaktens vägval och menar att det riskerar myndighetens förmåga att behålla och attrahera personal.

Officersförbundet om budgeten: Ansvarslöst att inte kraftigt öka försvarsbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 10:36 CEST

2016-09-20. I budgetpropositionen inför nästa år ges inte en försvaret en budgetökning i takt med säkerhetsläget, vilket är ansvarslöst, anser Officersförbundet

Militärer: Mitt förband klarar inte sin uppgift

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-04 16:00 CEST

2016-07-04 Åtta av tio militärer anser fortfarande att deras förband saknar materiel, utbildning eller personal för att lösa sina uppgifter. Det framkommer i Officersförbundets medlemsundersökning som presenteras imorgon i Almedalen.

Försvarsmakten vill ta 100 miljoner från de anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-01 14:30 CET

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som inlämnas idag.Anledningen är myndighetens planer på att ta 100 miljoner från personalens ersättningar.

Bristfällig årsredovisning från Försvarsmakten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-23 08:00 CET

Officersförbundet är kritiskt till Försvarsmaktens nu inlämnade årsredovisning för 2015. Viktiga förhållanden rörande personal och ekonomi borde behandlas tydligare.

Officersförbundet välkomnar Micael Bydén till ÖB-posten

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-11 12:16 CEST

2015-09-11Idag utnämnde regeringen Micael Bydén till Försvarsmaktens nästa ÖB. Officersförbundet uppfattar att regeringen har gjort ett bra val, men konstaterar att det är ett tufft uppdrag som vilar på hans axlar från den första oktober.

Officersförbundet kommenterar försvarspropositionen: Fortsatt underfinansiering och för låg ambitionsnivå

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-23 14:27 CEST

Ambitionen i försvarspropositionen är för låg och dessutom är den underfinansierad. Det är Officersförbundets uppfattning om den inriktningsproposition för försvaret som presenterades idag.

Officersförbundets ordförande kommenterar gemensamt nordiskt uttalande: ”Sverige är sämst i den nordiska klassen”

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-13 15:41 CET

2015-03-13 Idag riktar samtliga Nordiska officersförbund en gemensam uppmaning till politikerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge att vakna och börja ta försvaret på allvar.

Nordiska officerare i gemensamt upprop: Politiker: ta ert ansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-13 13:34 CET

Den nordiska officersalliansen (NOA) som representerar över 30 000 medlemmar anställda i de nordiska ländernas försvarsmakter, kan inte längre stå upp för försvarsförmågan i våra respektive länder.

Tydligt underlag lägger ansvaret hos försvarspolitikerna

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-16 13:49 CET

Ett underlag som är tydligt med att politikerna måste börja ta sitt ansvar för att skapa balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret. Det är Officersförbundets syn på Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

Återinförd plikt kan riskera försvarets omställning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-11 14:18 CET

Regeringen beslutade idag att återinföra pliktlagen för deltagande i repetitionsövningar. Officersförbundet stödjer beslutet då det på kort sikt kommer att höja försvarets förmåga, men är oroade över att det på längre sikt kan riskera omställningen till ett anställt försvar.


Sociala medier


Presskontakter


Jesper Tengroth
Lars Fresker
Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81


BilderVideorPodcastsDokument