Pressmeddelanden


Ingen titel
Anmälningar till JO om polisens agerande efter fotbollsderbyt i Solna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-18 09:29 CEST

JO har tagit emot flera anmälningar mot Polismyndigheten med anledning av polisens agerande på pendeltågsstationen i Solna efter fotbollsderbyt den 3 oktober 2021.

Ingen titel
JO inspekterar handläggningen av vapenärenden i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 12:48 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden.

Ingen titel
Begränsningen av intagnas möjligheter att hantera externa medel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:22 CEST

JO riktar kritik mot Kriminalvården efter beslutet om att begränsa möjligheterna att sätta in externa medel till intagna i anstalter och häkten.

Ingen titel
Oklarheter kring barns rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 15:41 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning har inom ramen för ett initiativärende granskat vissa frågor som rör barns rättsliga ställning inom den psykiatriska heldygnsvården och funnit behov av klargöranden.

Ingen titel
Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT)

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-09 17:52 CEST

CPT har i en nyligen publicerad rapport uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att bl.a. förbättra förhållandena för intagna i häkten.

Ingen titel
Ingen kritik mot Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 13:24 CEST

JO Thomas Norling har i sin granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden efter ett s.k. skyddsstopp på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm inte funnit stöd för att myndigheten agerat i strid med de krav som objektivitetsprincipen ställer.

Ingen titel
Trygghet och säkerhet på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 10:19 CEST

JO har under våren 2021 granskat tryggheten och säkerheten för ungdomar som tvångsvårdas hos SiS.

Ingen titel
Oskuldspresumtionen kränktes vid pressträffen om Palmeutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 08:53 CEST

JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation vid pressträffen framställde en namngiven person som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

Ingen titel
JO:s granskning av pressträffen om Palmeutredningen redovisas den 22 juni 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 12:46 CEST

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt ärende utrett vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserades med anledning av den pressträff som hölls den 10 juni 2020 då åklagaren redovisade sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO:s beslut kommer att göras tillgängligt på JO:s webb-plats under förmiddagen den 22 juni 2021.

Ingen titel
Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 09:39 CEST

JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor.

Ingen titel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:40 CEST

Under våren 2019 genomförde JO dialogmöten med IVO:s sex regionala tillsynsavdelningar. Utifrån vad som kom fram vid dessa möten beslutade chefsJO Elisabeth Rynning att fortsätta sin granskning av IVO i ett särskilt initiativärende.

Ingen titel
Högsta domstolen meddelar dom angående tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 13:30 CET

Högsta domstolen har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstolen dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter.

Ingen titel
Långa handläggningstider hos Migrationsverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 11:32 CET

JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning

Ingen titel
Rapport om situationen för frihetsberövade under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 09:11 CET

Under våren och försommaren granskade justitieombudsmännen situationen för frihetsberövade i samband med spridningen av covid-19. En av slutsatserna i granskningarna var att myndigheterna inte var förberedda på att hantera en pandemi.

Ingen titel
JO yttrar sig över förslaget att ytterligare begränsa möjligheten att hålla allmänna sammankomster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 16:29 CET

En så extrem åtgärd som denna bör inte gälla tills vidare utan vara tidsbegränsad.

Ingen titel
Säkerhetsplacerade förvarstagna berövas sina rättigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 14:48 CET

JO har under flera år granskat förhållandena för förvarstagna som placerats inom Kriminalvården, vilket lett till ett antal kritiska uttalanden från JO och att regeringen har uppmärksammats på behovet av ändrade regler.

Ingen titel
Finansinspektionen kritiseras för bristande dokumentation och oklara rutiner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 15:08 CET

JO kritiserar Finansinspektionen för bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument, något som bl.a. kunnat påverka handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn.

Ingen titel
Tiggeri gav inte polisen rätt att ingripa

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 09:27 CEST

JO kritiserar Polismyndigheten för att en kvinna som ägnat sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) flera gånger avlägsnats och omhändertagits utan grund.

Ingen titel
Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 09:59 CEST

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Ingen titel
Rättsmedicinalverkets åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 14:20 CEST

Under våren och sommaren 2020 har chefsJO undersökt vilka konsekvenser åtgärderna för att hindra spridning av covid-19 fått för intagna och patienter i Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Granskningen är nu klar.

Ingen titel
JO granskar rättssäkerhetsfrågor vid polisens omhändertagande av berusade personer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-14 11:41 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer.

Ingen titel
Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-09 13:32 CEST

Under våren och sommaren 2020 har JO undersökt konsekvenserna för intagna i Migrationsverkets förvar av åtgärderna för att hindra smittspridning av covid-19. Granskningen är nu klar.

Ingen titel
JO lämnar yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-08 13:03 CEST

JO har i dag lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför den kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.

Ingen titel
JO utreder Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 15:49 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda Migrationsverkets hantering av framställningar om s.k. dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Ingen titel
JO utreder rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-09 10:24 CEST

JO har öppnat ett initiativärende mot Åklagarmyndigheten för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor med anledning av åklagarens redovisning vid pressträffen den 10 juni 2020 då en namngiven person, sedan flera år avliden, angavs som misstänkt för mordet.

Ingen titel
Situationen för intagna i LVM- och ungdomshem under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-04 13:16 CEST

Under våren 2020 beslutade JO att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna i LVM- och ungdomshem är nu klar.

Ingen titel
JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:36 CEST

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Ingen titel
Situationen för intagna inom kriminalvården under coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 17:09 CEST

Under våren 2020 beslutade Riksdagens fyra ombudsmän att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna inom kriminalvården är nu klar.

Ingen titel
JO vill att regler om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon ses över

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:48 CEST

JO kritiserar Polismyndigheten för att ha genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det fanns grund för det. JO konstaterar att bestämmelserna i polislagen om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte har brister och är svårtillämpade. JO vill därför att bestämmelserna ses över.

Ingen titel
JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:28 CEST

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument