Pressmeddelanden


Ingen titel
Tiggeri gav inte polisen rätt att ingripa

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 09:27 CEST

JO kritiserar Polismyndigheten för att en kvinna som ägnat sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) flera gånger avlägsnats och omhändertagits utan grund.

Ingen titel
Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 09:59 CEST

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Ingen titel
Rättsmedicinalverkets åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 14:20 CEST

Under våren och sommaren 2020 har chefsJO undersökt vilka konsekvenser åtgärderna för att hindra spridning av covid-19 fått för intagna och patienter i Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Granskningen är nu klar.

Ingen titel
JO granskar rättssäkerhetsfrågor vid polisens omhändertagande av berusade personer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-14 11:41 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer.

Ingen titel
Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-09 13:32 CEST

Under våren och sommaren 2020 har JO undersökt konsekvenserna för intagna i Migrationsverkets förvar av åtgärderna för att hindra smittspridning av covid-19. Granskningen är nu klar.

Ingen titel
JO lämnar yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-08 13:03 CEST

JO har i dag lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför den kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.

Ingen titel
JO utreder Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-06 15:49 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda Migrationsverkets hantering av framställningar om s.k. dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Ingen titel
JO utreder rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-09 10:24 CEST

JO har öppnat ett initiativärende mot Åklagarmyndigheten för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor med anledning av åklagarens redovisning vid pressträffen den 10 juni 2020 då en namngiven person, sedan flera år avliden, angavs som misstänkt för mordet.

Ingen titel
Situationen för intagna i LVM- och ungdomshem under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-04 13:16 CEST

Under våren 2020 beslutade JO att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna i LVM- och ungdomshem är nu klar.

Ingen titel
JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:36 CEST

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Ingen titel
Situationen för intagna inom kriminalvården under coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 17:09 CEST

Under våren 2020 beslutade Riksdagens fyra ombudsmän att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna inom kriminalvården är nu klar.

Ingen titel
JO vill att regler om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon ses över

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:48 CEST

JO kritiserar Polismyndigheten för att ha genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det fanns grund för det. JO konstaterar att bestämmelserna i polislagen om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte har brister och är svårtillämpade. JO vill därför att bestämmelserna ses över.

Ingen titel
JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:28 CEST

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.

Ingen titel
Allvarlig JO-kritik mot Kronofogden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 14:41 CEST

Myndighetens handläggningstider för manuella ansökningar om betalnings-föreläggande har under nästan ett år varit oacceptabelt långa, menar JO.

Ingen titel
Ingen JO-kritik mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 12:51 CEST

Efter ett inslag i SVT:s program Uppdrag granskning fick JO in ett flertal anmälningar mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län för bristande tillsyn av djurskyddet på en fastighet i Hudiksvall. JO avslutar nu sin utredning.

JO:s bevakning av frihetsberövades situation under coronautbrottet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 10:23 CEST

Coronautbrottet försvårar inspektioner på plats, vilket är det viktigaste redskapet i JO:s Opcat-verksamhet. Samtidigt är det viktigt att verksamheten inte avstannar och JO undersöker därför olika vägar att fullgöra uppdraget.

Ingen titel
Polisen följde inte beslut från överinstans

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-31 15:05 CEST

JO ger Polismyndigheten allvarlig kritik för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd.

Ingen titel
JO utreder stoppade insättningar till intagna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 12:53 CET

JO har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens stopp för insättningar av pengar till intagna.

Ingen titel
Två domare fällda för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 12:46 CET

JO väckte förra året åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel – domstolen har idag dömt dem båda för tjänstefel. Straffet blir dagsböter.

Ingen titel
JO-rapport om isolering i häkte

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-26 13:13 CET

JO publicerar i dag en rapport om isoleringen av intagna i häkte. Rapporten redogör för förekomsten av otillåten isolering och de rekommendationer som chefsJO Elisabeth Rynning lämnat för att motverka att isolering uppkommer.

Ingen titel
Mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-05 12:23 CET

ChefsJO Elisabeth Rynning har sedan 2017 följt frågan om isolering av intagna i häkte. I ett beslut konstaterar chefsJO att en mycket stor andel av intagna med restriktioner är isolerade. Isolering riskerar även att drabba intagna som har en rätt att vistas i gemensamhet.

Ingen titel
Oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden vid Polismyndighetens rättsenhet Syd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:05 CET

JO kritiserar Polismyndigheten för oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden.

Ingen titel
JO i dialog med civilsamhället kring frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-21 16:01 CET

ChefsJO Elisabeth Rynning har i dag beslutat att inrätta ett särskilt forum för dialog med representanter för civilsamhället i frågor som rör frihetsberövades rättigheter och situation. Avsikten är att forumet ska ge möjlighet till ett mer strukturerat och regelbundet, ömsesidigt utbyte av information kring dessa frågor.

Ingen titel
Agerade i strid med efterforskningsförbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:53 CET

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.

Migrationsverket får allvarlig kritik för att inte ha verkställt ett beslut om att en förvarstagen person skulle friges

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:40 CET

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

Ingen titel
JO kritiserar SiS ungdomshem Tysslinge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 11:20 CET

Justitieombudsmannen Thomas Norling kritiserar Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge för att personalen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet utan stöd i lag.

Ingen titel
Årsrapport från JO:s Opcat-enhet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:03 CET

Justitieombudsmannens Opcat-enhet publicerar i dag årsrapporten för 2018. I rapporten redovisas bl.a. iakttagelser från inspektioner av platser där människor kan hållas frihetsberövade.

Ingen titel
Bolagsverket kritiseras för bristande information

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 12:28 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning kritiserar Bolagsverket för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Ingen titel
Oklar tolkning av abortlagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 11:56 CEST

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

Ingen titel
JO väcker åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-27 14:23 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument