Pressmeddelanden


Ingen titel
Pensionsmyndigheten får kritik för bristfällig information

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-10 09:09 CEST

JO Per Lennerbrant kritiserar Pensionsmyndigheten för att det i två underrättelser saknades uppgifter, bl.a. en tydlig motivering av myndighetens ställningstagande och beslutsfattarens namn.

Ingen titel
JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 09:03 CEST

JO Per Lennerbrant riktar kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för att, med anledning av covid- 19-pandemin, ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.

Ingen titel
IVO får kritik för bristfällig tillsyn

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-02 09:41 CEST

JO Thomas Norling riktar kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att på flera sätt ha brustit i sin tillsyn av ett LSS-boende.

Ingen titel
JO-kritik mot Statens lantbruksuniversitet för åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-28 10:15 CEST

JO kritiserar Statens lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet.

Ingen titel
Väntetider för pass granskas inte av JO

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-25 12:07 CET

Riksdagens ombudsmän (JO) har den senaste tiden tagit emot många klagomål om att det saknas bokningsbara tider hos polisen för att ansöka om pass. JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

Ingen titel
Oacceptabla handläggningstider för vapenlicens hos Polismyndigheten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-08 09:13 CET

JO Per Lennerbrant har inspekterat handläggningen av vapenärenden vid Polismyndighetens rättsenhet i Stockholm. En av slutsatserna är att handläggningstiderna för vapenlicens inte uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning.

Ingen titel
Kritik mot Bolagsverket för vägran att ta emot kontanter

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-07 12:09 CET

JO riktar kritik mot Bolagsverket för att enskilda inte kan betala kontant för kopior av allmänna handlingar och att den som vill vara anonym måste betala i förskott. Det strider mot riksbankslagen respektive offentlighets- och sekretesslagen.

Ingen titel
Kritik mot Region Halland för att inte alla kunnat boka vaccination digitalt

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-13 11:23 CET

JO riktar kritik mot Region Halland för att man under våren och sommaren 2021 inte gav personer bosatta utanför regionen samma möjlighet att boka vaccination mot covid-19 som regionens egna invånare. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Ingen titel
Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-22 09:06 CET

JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit.

Ingen titel
JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-16 14:59 CET

JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

Ingen titel
JO:s granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-12-10 08:57 CET

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt initiativärende granskat hur Migrationsverket hanterat s.k. dröjsmålstalan i medborgarskapsärenden och kritiserar myndigheten för att ha kringgått lagstiftningen.

Ingen titel
JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-19 10:02 CET

Tillväxtverket får allvarlig kritik för att ha dröjt för länge med att lämna överklaganden vidare till förvaltningsrätten. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Ingen titel
Fel att debitera patienter som tackat nej till vaccin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-17 09:29 CET

Region Kalmar får kritik för att ha tagit ut en avgift av patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19.

Ingen titel
Anmälningar till JO om polisens agerande efter fotbollsderbyt i Solna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-18 09:29 CEST

JO har tagit emot flera anmälningar mot Polismyndigheten med anledning av polisens agerande på pendeltågsstationen i Solna efter fotbollsderbyt den 3 oktober 2021.

Ingen titel
JO inspekterar handläggningen av vapenärenden i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-29 12:48 CEST

JO Per Lennerbrant har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden.

Ingen titel
Begränsningen av intagnas möjligheter att hantera externa medel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:22 CEST

JO riktar kritik mot Kriminalvården efter beslutet om att begränsa möjligheterna att sätta in externa medel till intagna i anstalter och häkten.

Ingen titel
Oklarheter kring barns rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 15:41 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning har inom ramen för ett initiativärende granskat vissa frågor som rör barns rättsliga ställning inom den psykiatriska heldygnsvården och funnit behov av klargöranden.

Ingen titel
Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT)

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-09 17:52 CEST

CPT har i en nyligen publicerad rapport uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att bl.a. förbättra förhållandena för intagna i häkten.

Ingen titel
Ingen kritik mot Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 13:24 CEST

JO Thomas Norling har i sin granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden efter ett s.k. skyddsstopp på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm inte funnit stöd för att myndigheten agerat i strid med de krav som objektivitetsprincipen ställer.

Ingen titel
Trygghet och säkerhet på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 10:19 CEST

JO har under våren 2021 granskat tryggheten och säkerheten för ungdomar som tvångsvårdas hos SiS.

Ingen titel
Oskuldspresumtionen kränktes vid pressträffen om Palmeutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 08:53 CEST

JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation vid pressträffen framställde en namngiven person som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

Ingen titel
JO:s granskning av pressträffen om Palmeutredningen redovisas den 22 juni 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-21 12:46 CEST

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt ärende utrett vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserades med anledning av den pressträff som hölls den 10 juni 2020 då åklagaren redovisade sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO:s beslut kommer att göras tillgängligt på JO:s webb-plats under förmiddagen den 22 juni 2021.

Ingen titel
Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 09:39 CEST

JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor.

Ingen titel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:40 CEST

Under våren 2019 genomförde JO dialogmöten med IVO:s sex regionala tillsynsavdelningar. Utifrån vad som kom fram vid dessa möten beslutade chefsJO Elisabeth Rynning att fortsätta sin granskning av IVO i ett särskilt initiativärende.

Ingen titel
Högsta domstolen meddelar dom angående tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 13:30 CET

Högsta domstolen har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstolen dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter.

Ingen titel
Långa handläggningstider hos Migrationsverket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-21 11:32 CET

JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning

Ingen titel
Rapport om situationen för frihetsberövade under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-27 09:11 CET

Under våren och försommaren granskade justitieombudsmännen situationen för frihetsberövade i samband med spridningen av covid-19. En av slutsatserna i granskningarna var att myndigheterna inte var förberedda på att hantera en pandemi.

Ingen titel
JO yttrar sig över förslaget att ytterligare begränsa möjligheten att hålla allmänna sammankomster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 16:29 CET

En så extrem åtgärd som denna bör inte gälla tills vidare utan vara tidsbegränsad.

Ingen titel
Säkerhetsplacerade förvarstagna berövas sina rättigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-12 14:48 CET

JO har under flera år granskat förhållandena för förvarstagna som placerats inom Kriminalvården, vilket lett till ett antal kritiska uttalanden från JO och att regeringen har uppmärksammats på behovet av ändrade regler.

Ingen titel
Finansinspektionen kritiseras för bristande dokumentation och oklara rutiner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 15:08 CET

JO kritiserar Finansinspektionen för bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument, något som bl.a. kunnat påverka handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn.


Sociala medier


Presskontakter


Anders Jansson
Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument