Pressmeddelanden


JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:36 CEST

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Situationen för intagna inom kriminalvården under coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 17:09 CEST

Under våren 2020 beslutade Riksdagens fyra ombudsmän att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna inom kriminalvården är nu klar.

JO vill att regler om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon ses över

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:48 CEST

JO kritiserar Polismyndigheten för att ha genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det fanns grund för det. JO konstaterar att bestämmelserna i polislagen om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte har brister och är svårtillämpade. JO vill därför att bestämmelserna ses över.

JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:28 CEST

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.

Allvarlig JO-kritik mot Kronofogden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 14:41 CEST

Myndighetens handläggningstider för manuella ansökningar om betalnings-föreläggande har under nästan ett år varit oacceptabelt långa, menar JO.

Ingen JO-kritik mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 12:51 CEST

Efter ett inslag i SVT:s program Uppdrag granskning fick JO in ett flertal anmälningar mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län för bristande tillsyn av djurskyddet på en fastighet i Hudiksvall. JO avslutar nu sin utredning.

JO:s bevakning av frihetsberövades situation under coronautbrottet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 10:23 CEST

Coronautbrottet försvårar inspektioner på plats, vilket är det viktigaste redskapet i JO:s Opcat-verksamhet. Samtidigt är det viktigt att verksamheten inte avstannar och JO undersöker därför olika vägar att fullgöra uppdraget.

Polisen följde inte beslut från överinstans

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-31 15:05 CEST

JO ger Polismyndigheten allvarlig kritik för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd.

JO utreder stoppade insättningar till intagna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 12:53 CET

JO har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens stopp för insättningar av pengar till intagna.

Två domare fällda för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 12:46 CET

JO väckte förra året åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel – domstolen har idag dömt dem båda för tjänstefel. Straffet blir dagsböter.

JO-rapport om isolering i häkte

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-26 13:13 CET

JO publicerar i dag en rapport om isoleringen av intagna i häkte. Rapporten redogör för förekomsten av otillåten isolering och de rekommendationer som chefsJO Elisabeth Rynning lämnat för att motverka att isolering uppkommer.

Mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-05 12:23 CET

ChefsJO Elisabeth Rynning har sedan 2017 följt frågan om isolering av intagna i häkte. I ett beslut konstaterar chefsJO att en mycket stor andel av intagna med restriktioner är isolerade. Isolering riskerar även att drabba intagna som har en rätt att vistas i gemensamhet.

Oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden vid Polismyndighetens rättsenhet Syd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-29 09:05 CET

JO kritiserar Polismyndigheten för oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden.

JO i dialog med civilsamhället kring frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-21 16:01 CET

ChefsJO Elisabeth Rynning har i dag beslutat att inrätta ett särskilt forum för dialog med representanter för civilsamhället i frågor som rör frihetsberövades rättigheter och situation. Avsikten är att forumet ska ge möjlighet till ett mer strukturerat och regelbundet, ömsesidigt utbyte av information kring dessa frågor.

Agerade i strid med efterforskningsförbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 13:53 CET

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.

Migrationsverket får allvarlig kritik för att inte ha verkställt ett beslut om att en förvarstagen person skulle friges

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 13:40 CET

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

JO kritiserar SiS ungdomshem Tysslinge

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 11:20 CET

Justitieombudsmannen Thomas Norling kritiserar Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge för att personalen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet utan stöd i lag.

Årsrapport från JO:s Opcat-enhet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-25 10:03 CET

Justitieombudsmannens Opcat-enhet publicerar i dag årsrapporten för 2018. I rapporten redovisas bl.a. iakttagelser från inspektioner av platser där människor kan hållas frihetsberövade.

Bolagsverket kritiseras för bristande information

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 12:28 CEST

ChefsJO Elisabeth Rynning kritiserar Bolagsverket för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Oklar tolkning av abortlagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 11:56 CEST

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

JO väcker åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-27 14:23 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Kommuner får kritik för kränkning av yttrandefriheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:09 CEST

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:31 CEST

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:01 CEST

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 10:52 CET

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället. Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner.

Till skydd för frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 16:25 CET

Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 11:08 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att lägga ned förundersökningen om jäv.

JO-kritik mot rådmannen vid Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-24 10:37 CEST

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-03 14:48 CEST

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


BilderVideorPodcastsDokument