Pressmeddelanden


Styrelsemöte: Nya vårdformer enklare för patienterna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 13:15 CEST

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) arbetar aktivt med omställningen av hälso- och sjukvården och för att förbättra tillgängligheten för den som är i behov av vård. Patienterna ska i högre utsträckning kunna undersökas och behandlas hemma i bostaden och därför ska tillgången till mobila och digitala vårdformer öka liksom vårdpersonalens användning av digitala lösningar.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 15:55 CEST

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:30

Styrelsemöte: Allt fler utreds vid BUP

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 12:49 CET

Det är allt fler barn och ungdomar som får sin neuropsykiatriska utredning vid Skaraborgs Sjukhus. Sedan oktober 2020 har antalet patienter som väntat mer än ett år på utredning minskat med 150 personer.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 mars 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-19 12:02 CET

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:00

Styrelsemöte 25 februari: Fler får möjlighet till betald utbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-25 15:20 CET

Ännu fler sjuksköterskor får möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med full lön. Nu har Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och personalutskottet (PU) inom Västra Götalandsregionen bestämt vilka sjuksköterskegrupper som prioriteras.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 25 februari 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-18 16:22 CET

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 09:30 – 15:00

Styrelsemöte Skaraborgs Sjukhus: Fantastisk insats av medarbetarna 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 16:55 CET

Året har dominerats av den pandemi som drabbat samhället och som påverkat Skaraborgs Sjukhus (SkaS) verksamhet på flera sätt. Det sjukhuset hanterat under året har krävt stora insatser långt utöver det vanliga.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 1 februari 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-25 16:23 CET

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 09:30 – 14:15

Styrelsemöte SkaS: Utredning om helikopterflygplats och beslut om minskade investeringar i nybygge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-03 15:23 CET

Vid dagens styrelsemöte beslutades om att åter utreda frågan om flygplats för ambulanshelikopter i Lidköping, att minska den ekonomisk ramen för investeringar i akut-, service- och psykiatribygget i Skövde samt beslut om åtgärder för ekonomi i balans. Styrelsen uppdaterades även kring det pressade läget för covid-vården vid Skaraborgs Sjukhus.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 december 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 17:09 CET

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 3 december 2020 Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Datum: 2020-12-03, Tid: Kl. 09:30 – 15:30

Från 11 november kl 14.00 befinner sig Skaraborgs Sjukhus åter i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 14:00 CET

Sjukhuset har efter våren och sommarens arbete med covid-19 befunnit sig i normalläge sedan 9 september. Nu höjs åter beredskapen till stabsläge vilket förändrar sjukhuset styr- och ledningsfunktion där SSL, särskild sjukvårdsledning, ersätter ordinarie sjukhusledning som normalt är det yttersta forum som finns som stöd för sjukhusdirektörens beslutsfattande.

Flytt som stärker pandemivården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-29 15:27 CET

Under pandemin Covid-19 våren 2020 flyttades ortopedi- och medicinavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Falköping till SkaS Skövde. I och med flytten av vårdplatserna kunde SkaS bygga upp en välfungerande pandemienhet för hela Skaraborg. Sjukhusledningen har nu sett flera samordningseffekter och därför ger styrelsen för SkaS sjukhusdirektören i uppdrag att permanenta den tillfälliga placeringen av den somatiska slutenvårdsavdelningen från Falköping till Skövde.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-23 14:44 CEST

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde, Tid: Kl. 09:30 – 14:30

Fantastiska insatser och nya mötesformer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-24 14:45 CEST

Perioden som presenteras i senaste delårsrapporten har dominerats av den pandemi som drabbat samhället och som påverkat Skaraborgs Sjukhus på flera sätt. En fantastisk insats har genomförts av sjukhusets medarbetare för en trygg och säker vård för såväl patienter som personal. Stora resurser har avsatts för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda pandemienheter, ett utökat antal intensivvårdsplatser, provtagning, dörrvärdar med mera. Sammantaget har 537 patienter vårdats för covid-19 varav 61 patienter varit i behov av plats på intensivvårdsavdelning.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 24 september 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 15:59 CEST

Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09:30 - 15:00

Skaraborgs Sjukhus avslutar stabsläget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-09 14:26 CEST

Onsdag 9 september 2020 beslutade särskild sjukvårdsledning vid Skaraborgs Sjukhus att avsluta stabsläget och återgå till normalläge från och med idag kl. 13.00.

Fler kan bli specialistsjuksköterska - med bibehållen lön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 14:31 CEST

Ytterligare 20 personer kommer att få möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön under studietiden. Det har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fattat beslut om. I nära samarbete med Högskolan i Skövde genomfördes en första uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska inom anestsi/operation (2019-2020), en andra uppdragsutbildning startade januari 2020 och som på grund av pandemin avslutas i mars 2021.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 20 augusti 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 15:44 CEST

Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 - 16:00

Ett sjukhus i omställning under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 16:14 CEST

Intern kontroll är en del av styrningen och ett redskap för ständiga förbättringar. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fastställde sin plan för intern kontroll för 2020 i november 2019 och beslutade då att genomförda kontroller ska återrapporteras med regelbundenhet under 2020, vilket också skett.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 11 juni 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-05 10:10 CEST

Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09:30 - 13:00

Stärkt styrning av arbetsmiljöarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 12:59 CEST

Skaraborgs Sjukhus styrelse kommer att stärka styrningen och uppföljningen av arbetsmiljöarbetet genom att förtydliga vilka resurser som satsas på arbetsmiljöarbete samt se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp. Styrelsen ska också se till att sjukhusets rutiner för arbetsmiljöarbetet är tillgängliga och följs.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 14 maj 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-07 14:54 CEST

Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 – 13.00

Pandemin påverkar hela verksamheten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-02 12:52 CEST

På grund av den pågående pandemin har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutat att tillfälligt lägga planering av planerade åtgärder för en ekonomi i balans åt sidan. I dagsläget är det viktigt att styrelsen skapar möjligheter för sjukhusledningen att kunna balansera mellan planerad och nödvändig behandling samt det akuta patientflödet. Detta beroende på ett ökat tryck på grund av covid-19

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2 april 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 12:45 CET

Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 – 13.00

Intensivt arbete ger resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 16:38 CET

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att arbeta intensivt för att få en ekonomi och verksamhet i balans och det ger resultat tack vare de åtgärder som genomförts. Budgetavvikelsen för februari månad 2020 uppgår till -6,6 miljoner kronor. Den lägre budgetavvikelsen jämfört med januari kan framförallt kopplas till löner och sociala avgifter, vilket beror på att antalet nettoårsarbetare fortsätter att minska och är lägre än vid samma tid 2019. Men även en lägre kostnadsutveckling för läkemedel och köpta laboratorietjänster jämfört med föregående månad bidrar till resultatet.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 12 mars 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-05 14:19 CET

Plats: Regionens hus Skövde, Tid: Kl. 10:00 - 16:00

En lovande start – på flera sätt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-21 15:33 CET

Skaraborgs Sjukhus har börjat verksamhetsåret 2020 med ett facit som innehåller flera positiva konstateranden:

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 21 februari 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-13 11:55 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

2019 - hårt tryck och flera ljuspunkter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-28 15:38 CET

Trots ett 2019 med effektiviseringar och ett minskande antal nettoårsarbetare har medarbetarna lyckats öka produktionen jämfört med föregående år. Detta har bidragit positivt till tillgänglighet, väntetider till besök och behandling samt ett ljusare ekonomiskt läge.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 januari 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-21 15:59 CET

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00


Sociala medier


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten
Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg
Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman
Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62


BilderVideorPodcastsDokument