Pressmeddelanden 2015


Ingen titel
Skolmarknaden förstärker sociala skillnader i Stockholms gymnasieskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 08:30 CET

Södertörn högskolas kampanj ”Jag är lärare” vinner 50-wattare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-04 16:10 CET

Ingen titel
Stockholms musikpedagogiska institut flyttar till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 13:10 CET

Södertörns högskolas nya koncept: vi ser verkligheten med andra ögon

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-02 11:22 CET

Ingen titel
27 nov Föreläsning med årets hedersdoktor Nick Couldry

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-23 08:08 CET

För mer information, kontakta

Ingen titel
Aris Fioretos bok ”Mary” nominerad till Augustpris

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-19 10:30 CET

Ingen titel
Årets alumn vid Södertörns högskola är Vanessa Marko

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-11 11:07 CET

Ingen titel
EU:s rekommendation om offentlig upphandling ger motsatt effekt

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-10 13:00 CET

Ny avhandling visar att metoden utvärdering av kvalitet gör det svårare för små och medelstora företag att vinna vid offentliga upphandlingar. Johan Stake vid Södertörns högskola och Örebros universitet visar även hur man kan bekräfta kartellbeteenden samt har arbetat fram en ny modell där budgivare på ett enkelt sätt kan beräkna kostnaden för att vara med i en upphandling.Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor av statliga medel. Kommunerna, landstingen och staten använder offentlig upphandling vid köp om allt från kontorsmaterial, asfalt och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det är ungefär en omsättning motsvarande 15 procent av BNP.  −  Det är viktigt att dessa medel används effektivt, menar Johan Stake som den 12 november  disputerar med sin avhandling Essays on quality evaluation and bidding behavior in public procurement auctions.Offentlig upphandling är ett område som är relativt outforskat. Genom att samla in data från över 650 upphandlingar från olika branscher, allt från Försvarsmakten som upphandlar hotell över hela landet till enskilda kommuner som upphandlar kontorsmaterial, har Johan Stake i sin avhandling dragit slutsatser om offentlig upphandling som gäller samtliga branscher i hela Sverige.  −  Vi ser att den allra vanligaste upphandlingen i Sverige resulterar i ett kontrakt som inte är ett ramavtal, säger Johan Stake. Kontrakten har ofta lågt värde och utgör inte ens hälften av det totala värdet av alla upphandlingar. Istället resulterar en tredjedel av alla upphandlingar i flera kontrakt och ramavtal, tillsammans utgör de mer än hälften av det totala värdet av alla upphandlingar.Utvärdering av kvalitet har inte förväntad effekt

Ingen titel
Avhandling upptäcker nya sidor av filosofen Derrida

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-05 05:11 CET

Jacques Derrida, en av vår tids främsta tänkare, betraktades länge huvudsakligen som språkfilosof eller dekonstruktör av klassiska filosofiska och litterära texter. Genom att gå igenom hans samlade författarskap har Björn Sjöstrand vid Södertörns högskola och Uppsala universitet kunnat visa att hans verk inte är begränsat till analyser av språk och text: det är från början till slut genomsyrat av reflektioner över tekniken.”Att tänka det tekniska: en studie i Derridas teknikfilosofi” är titeln på Björn Sjöstrands avhandling i filosofi. Han disputerar den 14 november på Södertörns högskola.Avhandlingen är den första monografin i världen som tar ett samlat grepp om Derrida som teknikfilosof. Den nyanserar och kompletterar den gängse bilden av hans tänkande genom att teckna konturerna av en sammanhängande teknikens fenomenologi som på ett radikalt sätt utvidgar teknikbegreppet: tekniken är inte något som står i motsats till människan, utan den är från början sammanflätad med livet, tiden, etiken, politiken och religionen.– Märkligt nog har dessa reflektioner mycket sällan analyserats eller diskuterats av hans många uttolkare, säger Björn Sjöstrand. Det är desto märkligare som Derrida själv underströk det nära sambandet mellan tänkande och teknik.I sin avhandling visar Björn Sjöstrand hur Derrida genom en livslång dialog med i första hand Edmund Husserls och Martin Heideggers texter kom att förstå tekniken, inte som en tänkt motsats mellan det psykiska och det icke-psykiska, mellan liv och död, utan som relationen mellan det psykiska och det icke-psykiska, där det senare utgör ett nödvändigt supplement till det förra för att detta överhuvudtaget skall fungera.– En sådan definition av det tekniska gör det möjligt för Derrida att förstå det politiska på ett helt nytt sätt, säger Björn Sjöstrand. Den moderna teknikens förmåga att blixtsnabbt sprida idéer, ljud och bilder över hela världen kommer gradvis att sudda ut gränserna mellan nationalstater, ett faktum som tvingar oss att tänka det politiska bortom politiken och det demokratiska bortom demokratin. Det politiska är med nödvändighet sammanvävt med det tekniska. Detsamma gäller religionen. Derridas provokativa tankar om det nära sambandet mellan tro och vetande, religion och teknik, religion och media har inte tidigare undersökts på ett systematiskt sätt av Derrida-forskningen. Som studien visar är religionen en viktig aspekt av frågan om tekniken som ger nycklar till en mer heltäckande förståelse av hans tänkande över det tekniska.Avhandlingen

Ingen titel
Fortsatt högt söktryck till Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-19 15:15 CEST

Ingen titel
Södertörns högskola utför undersökning åt Institutet för Mediestudier

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-13 13:30 CEST

Ingen titel
Göran Bolin och Johan Fornäs invalda i Academia Europea

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-07 08:40 CEST

Ingen titel
Jonas Andersson Schwarz i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-06 08:02 CEST

Rådet består av: 

Ingen titel
Dela på jobben - ett sätt att minska arbetslösheten?

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-01 13:02 CEST

Ingen titel
Södertörns högskola breddar bilden av vem som är lärare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-24 14:00 CEST

Ingen titel
Medieforskaren Nick Couldry blir hedersdoktor på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-22 16:44 CEST

Den världsledande, brittiske medie- och kulturforskaren Nick Couldry utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Han är känd för sin forskning om medier och makt, inte minst om vad det innebär att mediebilden uppfattas som en orubblig verklighet.

Ingen titel
Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-15 10:08 CEST

Den 18 september disputerar Niklas Nilsson, doktorand vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, i statsvetenskap med avhandlingen ”Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004-2012”.

Ingen titel
Södertörns högskola deltar på Bokmässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-10 12:37 CEST

Ingen titel
Välkommen till en heldag om Östersjöns miljöhistoria

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-09 10:37 CEST

Är det verkligen sant att bottnarna i Östersjön är döda? Vad kan 15 000 år gamla kiselalger skvallra om klimatutvecklingen? Hur breder en inlandsis ut sig?

Ingen titel
Ny bok slår hål på myten om ett islam

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-21 13:09 CEST

”Islam –en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörn högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Ingen titel
Ny avhandling: Därför upprör ord som hen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-01 05:08 CEST

Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om feministiska språkförändringar. I sin avhandling har Daniel Wojahn undersökt de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa.

Ingen titel
”Ett erotiskt möte mellan gud och människa”

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-28 12:58 CEST

Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Vittnesseminarium 2/6: Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-27 07:13 CEST

Efter järnridåns fall omdefinierade Norden sin position. Den etablerade nordiska identiteten utmanades av EU-samarbetet, av Baltikumfrågan och av visioner om ett dynamiskt Östersjösamarbete. Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 2 juni avslöjar tre centrala aktörer hur de tänkte: Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck.

Ingen titel
Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-25 05:37 CEST

Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera lantbrukares deltagande.

Ingen titel
Jag tror inte på gud, men…

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-23 04:01 CEST

Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi – men vi kallar oss inte för kristna. När vi däremot ser andra fira ramadan och be ser vi dem som muslimer. Det är andra som är religiösa. Inte vi.

Ingen titel
Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv

Pressmeddelande Publicerad: 2015-03-27 04:01 CET

Nyckeln till att få ett långdistansförhållande att fungera är fantasi, exempelvis att man tänker på den andre, föreställer sig doften och minns föregående möte.

Ingen titel
Ny bok om det öppna samhällets paradoxer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-11 10:58 CET

”Det öppna samhället” har sedan kalla krigets slut och globaliseringens frammarsch blivit en central metafor för den liberala demokratin och den fria marknaden. Begreppet är vagt och rymmer många motsättningar.

Prins Daniels Fellowship föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2015-02-09 13:24 CET

Den 11 februari bjuder Prins Daniels Fellowship studenter vid Södertörns högskola på en inspirationsföreläsning om entreprenörskap.


Nyheter 2015


Ingen titel
Aktuell forskning om migration och mångkultur

Nyhet Publicerad: 2015-11-26 13:08 CET

Ingen titel
Campus Flemingsberg växer

Nyhet Publicerad: 2015-09-25 13:12 CEST

Ingen titel
Fråga forskare om Tyskland

Nyhet Publicerad: 2015-09-10 13:53 CEST


Sociala medier


Kontakt


Jenny Tirén Berg
Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson
Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453


BilderVideorPodcastsDokument