Pressmeddelanden

RSS

SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 14:23 CEST

–Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället.

Forskningsprojekt får pengar från SGI: Kan sökhundar hitta föroreningar?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:39 CEST

Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 15:43 CET

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

Första besluten om statliga bidrag för skredsäkring längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-21 13:03 CEST

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut.

Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda stränder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 11:15 CEST

Effekterna av klimatförändringar som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare.

SGI delar ut nio miljoner till teknikutveckling inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-01 09:19 CEST

Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att tilldela pengar till tre forskningsprojekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). De tre forskningsprojekten har beviljats totalt 9 031 000 kronor och handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenade material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment.

Nu startar arbetet med att minska risken för ras och skred längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-18 11:48 CEST

Linköping den 18 maj 2018 Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en delegation för Göta älv. Tisdagen den 22 maj träffas de 13 kommuner, myndigheter och andra intressenter som ingår i delegationen vid ett första möte i Göteborg.

Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-12 11:19 CET

GIS-verktyget Geokalkyl har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön.

SGI får kraftigt ökade anslag Satsning på åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-19 10:50 CET

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen.

Förlängt förordnande för Åsa-Britt Karlsson

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 09:23 CET

Åsa-Britt Karlsson fortsätter att leda Statens geotekniska institut (SGI) i ytterligare tre år. Det står klart sedan regeringen beslutat förlänga hennes förordnande som generaldirektör.

Mera forskningsmedel för åtgärder mot förorenad mark

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-01 10:39 CET

Årets utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo har höjts till tio miljoner kronor. – Vi tror att höjningen leder till fler beviljade forskningsprojekt för sanering än förra året, säger Sara Holmström, programansvarig för Tuffo på Statens geotekniska institut, SGI.

Kustmöte 2017 – en konferens om kustnära boende Hur ska vi anpassa våra strandnära samhällen?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 11:00 CEST

– Hur skall vi anpassa våra samhällen för ett förändrat klimat med stigande hav, ökad nederbörd som leder till erosion, ras, skred och översvämning?

Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-05 13:38 CEST

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

Regeringen satsar på klimatanpassning Göta älvdelegation inrättas vid SGI

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-04 11:19 CEST

I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att upprätta en Göta älvdelegation älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Pressmeddelande Linköping den 28/8 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-28 14:50 CEST

Tre forskningsprojekt får sammanlagt 7 735 000 kronor från 2016 års utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer, jordtvätt och sorption sorption. Tuffo drivs av Statens geotekniska institut, SGI.

Seminarium i Almedalen om klimatförändringens konsekvenser: Ska vi skydda eller överge vår bebyggelse?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 11:00 CEST

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för att bygga på marken. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid ett SGI-seminarium i Almedalen.

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-09 10:32 CET

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.

Nytt verktyg hjälper Skånes kommuner i kampen mot stranderosion

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-09 09:31 CET

Statens geotekniska institut (SGI) har i samarbete med SGU utvecklat ett verktyg för att hjälpa Skånes kustkommuner att ta hänsyn till sårbarheten för stranderosion. Verktyget presenteras i dag, torsdag, vid informationsträffen Gör plats för vatten som hålls vid länsstyrelsen i Malmö.

Möjligt att sänka byggkostnader med hjälp av geotekniskt verktyg

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 13:59 CET

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Grön infrastruktur en möjlighet att klimatanpassa strandnära samhällen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 13:39 CEST

– Grön infrastruktur, som naturanpassade åtgärder, kan vara en möjlighet för att klimatanpassa strandnära samhällen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden.

Utlysning till forskning inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 13:26 CEST

Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut (SGI) utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden.

Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-17 09:31 CEST

Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del av myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-18 09:00 CET

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.

SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-22 14:37 CET

Statens geotekniska institut (SGI) får 2016 statlig finansiering av forskningsplattformen Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

Synkade kartor underlättar kommunernas planering för klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 11:55 CET

För Sveriges kommuner blir det nu enklare att använda olika kartunderlag om ras, skred och erosion. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning.

Skredrisker längs Säveån kartläggs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 13:00 CET

Ett framtida klimat med ökad nederbörd leder till större risk för skred utmed Säveån. Ett skred kan få stora konsekvenser i det högexploaterade området. Statens geotekniska institut, SGI, har därför påbörjat en kartläggning av skredriskerna längs Säveån.

Skredrisker längs Ångermanälven kartläggs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 11:25 CET

Risken för skred längs Ångermanälven ska kartläggas, som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet utmed älven. Statens geotekniska institut, SGI, gör under hösten 2015 förberedande mätningar mellan Hammarsbron och Näsåker.

Riktvärden för PFOS underlättar riskbedömning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-06 15:00 CET

Högfluorerade ämnen har lyfts fram som ett miljö- och hälsoproblem de senaste åren. Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten.

Många vill bo strandnära men vatten kan innebära ett hot

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-02 14:35 CET

Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära vatten. Men samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. Detta och mer kommer diskuteras på årets Kustmöte i Göteborg 4-5 november 2015.

Nytt geokalkylverktyg gör markbyggandet i Sverige effektivare och billigare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-04 14:30 CEST

Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg för att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige genom att bygga på rätt plats. Systemet ska möjliggöra planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM, byggnadsinformationsmodellering.


Sociala medier


Kontakt


Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@swedgeo.se

013 201832

0709-730152

Maria Hedberg

Kommunikationsansvarig

Maria.Hedberg@swedgeo.se

013 201883


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument